štruktúra

Štruktúra

 
Klub
Parlament

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (EĽS) je najväčším v Európskom parlamente.

Spája stredové a stredopravé proeurópske politické sily z členských štátov EÚ, ktoré hľadajú spoločnú reč, aby podporovali cieľ konkurencieschopnejšej a demokratickej Európy, bližšej k občanom a sociálneho trhového hospodárstva.

Ako najväčší politický klub v Parlamente, v ktorom majú momentálne väčšinu nesocialistické strany, má poslanecký klub EĽS pri určovaní politického programu tejto inštitúcie a získavaní dôležitých hlasov najsilnejšie postavenie. Jeho silu odráža skutočnosť, že od roku 1999 zakaždým zvíťazil v počte hlasov počas plenárnych zasadnutí Európskeho parlamentu nad ktorýmkoľvek iným klubom.

Sila a veľkosť tiež zabezpečuje, že poslanci poslaneckého klubu EĽS zastávajú niekoľko kľúčových postavení v rámci Parlamentu. V rámci parlamentných výborov majú členovia poslaneckého klubu EĽS najlepšie miesta na zabezpečenie práva vytvoriť pozíciu Európskeho parlamentu ku kľúčovým návrhom zákonov a ostatným dôležitým správam: poslanecký klub získava najviac spravodajcov k dôležitým témam v porovnaní s ostatnými klubmi.

Poslanecký klub EĽS má vysokokvalifikovaných, talentovaných a motivovaných zamestnancov zo všetkých členských štátov.

ROKOVACÍ PORIADOK

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (EĽS) je najväčším v Európskom parlamente.

Spája stredové a stredopravé proeurópske politické sily z členských štátov EÚ, ktoré hľadajú spoločnú reč, aby podporovali cieľ konkurencieschopnejšej a demokratickej Európy, bližšej k občanom a sociálneho trhového hospodárstva.

Ako najväčší politický klub v Parlamente, v ktorom majú momentálne väčšinu nesocialistické strany, má poslanecký klub EĽS pri určovaní politického programu tejto inštitúcie a získavaní dôležitých hlasov najsilnejšie postavenie. Jeho silu odráža skutočnosť, že od roku 1999 zakaždým zvíťazil v počte hlasov počas plenárnych zasadnutí Európskeho parlamentu nad ktorýmkoľvek iným klubom.

Sila a veľkosť tiež zabezpečuje, že poslanci poslaneckého klubu EĽS zastávajú niekoľko kľúčových postavení v rámci Parlamentu. V rámci parlamentných výborov majú členovia poslaneckého klubu EĽS najlepšie miesta na zabezpečenie práva vytvoriť pozíciu Európskeho parlamentu ku kľúčovým návrhom zákonov a ostatným dôležitým správam: poslanecký klub získava najviac spravodajcov k dôležitým témam v porovnaní s ostatnými klubmi.

Poslanecký klub EĽS má vysokokvalifikovaných, talentovaných a motivovaných zamestnancov zo všetkých členských štátov.

Zhromaždenie poslaneckého klubu

Zhromaždenie je najvyšším orgánom poslaneckého klubu EĽS a pozostáva zo všetkých jeho členov. Zhromaždenie rozhoduje o všetkých politických záležitostiach, o ktorých sa rokuje v Európskom parlamente, volí svojho predsedu, stanovuje stále pracovné skupiny v rámci klubu a rozhoduje o obsadení pracovných miest vyčlenených pre členov klubu EĽS v rámci orgánov Európskeho parlamentu.

Predsedníctvo

Predsedníctvo je zodpovedné za strategické a politické rozhodnutia a za prípravu plenárnych zasadnutí, vyzdvihujúc pritom najrelevantnejšie otázky pre klub z rôznych národných perspektív. Predsedníctvo ako politický orgán klubu pozostáva z: predsedníctva, vedúcich národných delegácií, podpredsedov a kvestorov Parlamentu ktorí patria do skupiny, predsedu výborov Parlamentu, ktorý patrí do skupiny, hovorcov skupiny vo výboroch Parlamentu, predsedu a generálneho tajomníka Európskej ľudovej strany, ak sú tiež členmi Európskeho parlamentu a jedného prísediaceho na každých 10 členov národnej delegácie.

Predsedníctvo

Predsedníctvo pozostáva z predsedu klubu a 10 podpredsedov. Členovia predsedníctva (vedenia) klubu sa medzi sebou navzájom dohodnú na rozdelení oblastí zodpovednosti. Predsedníctvo je zodpovedné za usmerňovanie klubu počas plenárnych schôdzí, reprezentovanie navonok a informovanie zhromaždenia klubu o strategických a politických rozhodnutiach ktoré prijalo. Pravidelne sa stretáva s vedúcimi národných delegácií, aby prediskutovali kľúčové usmernenia a pripravili rozhodnutia, ktoré sú pre stratégiu klubu mimoriadne dôležité.

Predseda

V súčasnosti EĽS predsedá Manfred Weber. Predseda poslaneckého klubu EĽS je zvolený na obdobie dva a pol roka s možnosťou znovuzvolenia, t.j. na polovicu volebného obdobia Parlamentu. Pán Weber bol zvolený predsedom frakcie ľudovcov 4. Júna 2014, krátko po voľbách do Európskeho parlamentu.

Predseda

Predseda Európskeho parlamentu je zvolený na obdobie dva a pol roka s možnosťou znovuzvolenia, t.j. na polovicu volebného obdobia Parlamentu. Predseda reprezentuje Európsky parlament navonok a vo vzťahu s ostatnými inštitúciami EÚ. Európskemu parlamentu predsedali už niekoľkí uznávaní členovia poslaneckého klubu EĽS..

Predsedníctvo Parlamentu

Predsedníctvo Parlamentu je orgán, ktorý stanovuje pravidlá pre Parlament. Zostavuje predbežný návrh rozpočtu Parlamentu a rozhoduje o všetkých administratívnych, personálnych a organizačných záležitostiach. Predsedníctvo pozostáva z Predsedu Európskeho parlamentu, 14 podpredsedov Parlamentu a 5 kvestorov zvolených Parlamentom na obdobie dva a pol roka s možnosťou znovuzvolenia. Kvestori sú členmi Predsedníctva s poradným hlasom. Poslanecký klub EĽS je v rámci Predsedníctva Európskeho parlamentu zastúpený 6 podpredsedami a 2 kvestormi.

Konferencia predsedov

Konferencia predsedov je politický orgán Parlamentu, ktorý je zodpovedný za organizáciu pracovnej činnosti Parlamentu a plánovanie legislatívnych úloh, rozhodovanie o kompetenciách a členstve vo výboroch a delegáciách pre vzťahy s ostatnými inštitúciami EÚ, národnými parlamentmi a tretími krajinami. Konferencia predsedov pozostáva z predsedu Európskeho parlamentu a predsedov všetkých politických skupín. V Konferencii predsedov klub zastupuje predseda Manfred Weber.

Plénum

Plénum Európskeho parlamentu pozostáva zo 751 poslancov z 28 členských štátov EÚ. Parlament sa na plenárnom zasadnutí schádza každý mesiac (okrem augusta). Počas plenárneho zasadnutia sa prijímajú zákony, schvaľuje sa rozpočet a aj pozície Parlamentu v rámci rozličných politických oblastí a aj v rámci vzťahu Parlamentu s tretími krajinami. Počas plenárneho zasadnutia Parlament môže vyjadriť svoj názor na akúkoľvek tému, ktorú považuje za dôležitú. Môže tiež žiadať Komisiu, aby vypracovala príslušný návrh ohľadom problematiky, ktorá podľa názoru Parlamentu vyžaduje, aby Únia prijala legislatívny akt.

Výbory

Väčšinu práce Európskeho parlamentu vykonávajú jeho špecializované výbory. Tieto výbory sú zriadené na začiatku volebného obdobia Parlamentu na celé toto obdobie. Vypracúvajú, pozmeňujú a dopĺňajú a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Členovia poslaneckého klubu majú pomerné zastúpenie vo všetkých parlamentných výboroch vzhľadom k veľkosti tohto klubu.

Pracovná skupina „zahraničné veci“

Pracovná skupina „rozpočet a štrukturálne politiky“

Pracovná skupina „hospodárstvo a životné prostredie“

Pracovná skupina „právne a vnútorné veci“

Delegácie

Hlavnou úlohou medziparlamentných delegácií Európskeho parlamentu je udržiavať a rozvíjať medzinárodné kontakty Parlamentu poskytovaním odborných znalostí a chápaním politických situácií v krajinách a regiónoch, za ktoré sú zodpovedné. Za posledné roky sa úloha medziparlamentných delegácií neuveriteľne zvýšila čo spôsobilo, že sa stali účinnou formou parlamentnej diplomacie. Členovia poslaneckého klubu EĽS majú pomerné zastúpenie vo všetkých parlamentných delegáciách vzhľadom k veľkosti klubu.

Spoločné parlamentné výbory

Medziparlamentné zhromaždenia a rozhovory

Parlamentné výbory pre spoluprácu

Ostatné parlamentné delegácie

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations