struktura

Struktura

 
Grupa EPL
Parlament

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) jest największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim.

Łączy ona centrowe i centroprawicowe proeuropejskie siły polityczne z państw członkowskich UE dążące do realizacji wspólnego celu, którym jest stworzenie bardziej konkurencyjnej, demokratycznej i bliższej obywatelom Europy oraz społecznej gospodarki rynkowej.

Jako największa grupa polityczna w Parlamencie, gdzie zdecydowaną większością cieszą się obecnie partie niesocjalistyczne, grupa EPL ma spośród wszystkich grup największy wpływ na kształtowanie porządku obrad Parlamentu oraz na wyniki głosowania w kluczowych debatach. Jej silną pozycję potwierdza fakt, że od 1999 r. grupa EPL ma największy odsetek przegłosowanych projektów na comiesięcznych posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego.

Przewaga ilościowa przyczynia się również do tego, że członkowie grupy EPL zajmują szereg kluczowych stanowisk w Parlamencie. Członkowie grupy EPL zajmują w komisjach parlamentarnych pozycje zapewniające im duży wpływ na stanowisko PE wobec kluczowych projektów aktów prawnych i innych ważnych sprawozdań. Posłowie grupy EPL przygotowują sprawozdania na ważne tematy znacznie częściej niż posłowie jakiejkolwiek innej grupy w Parlamencie.

Dla grupy EPL pracują wysoko wykwalifikowani, uzdolnieni i zmotywowani pracownicy z wszystkich państw członkowskich.

REGULAMIN

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) jest największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim.

Łączy ona centrowe i centroprawicowe proeuropejskie siły polityczne z państw członkowskich UE dążące do realizacji wspólnego celu, którym jest stworzenie bardziej konkurencyjnej, demokratycznej i bliższej obywatelom Europy oraz społecznej gospodarki rynkowej.

Jako największa grupa polityczna w Parlamencie, gdzie zdecydowaną większością cieszą się obecnie partie niesocjalistyczne, grupa EPL ma spośród wszystkich grup największy wpływ na kształtowanie porządku obrad Parlamentu oraz na wyniki głosowania w kluczowych debatach. Jej silną pozycję potwierdza fakt, że od 1999 r. grupa EPL ma największy odsetek przegłosowanych projektów na comiesięcznych posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego.

Przewaga ilościowa przyczynia się również do tego, że członkowie grupy EPL zajmują szereg kluczowych stanowisk w Parlamencie. Członkowie grupy EPL zajmują w komisjach parlamentarnych pozycje zapewniające im duży wpływ na stanowisko PE wobec kluczowych projektów aktów prawnych i innych ważnych sprawozdań. Posłowie grupy EPL przygotowują sprawozdania na ważne tematy znacznie częściej niż posłowie jakiejkolwiek innej grupy w Parlamencie.

Dla grupy EPL pracują wysoko wykwalifikowani, uzdolnieni i zmotywowani pracownicy z wszystkich państw członkowskich.

Zgromadzenie Grupy

Zgromadzenie Grupy jest najwyższym organem grupy EPL i składa się ono z wszystkich posłów należących do grupy. Zgromadzenie podejmuje decyzje dotyczące wszystkich kwestii politycznych rozstrzyganych w Parlamencie Europejskim lub poza nim, wybiera Prezydium grupy, ustanawia stałe grupy robocze i decyduje o stanowiskach przeznaczonych grupie w organach Parlamentu Europejskiego.

Biuro

Biuro jest odpowiedzialne za strategiczne i polityczne decyzje grupy oraz za przygotowanie sesji plenarnych, na których podkreślane są kwestie najważniejsze dla grupy z punktu widzenia różnych krajów. Biuro, organ polityczny grupy, składa się z: Prezydium, przewodniczących delegacji krajowych, wiceprzewodniczącego oraz kwestorów Parlamentu należących do grupy; przewodniczących komisji parlamentarnych należących do grupy; rzeczników grupy w komisjach PE, przewodniczącego i sekretarza generalnego partii EPL, jeżeli są oni również posłami do PE, oraz jednego posła wybranego na każdych 10 posłów z delegacji krajowej.

Prezydium

W skład Prezydium wchodzi przewodniczący grupy i dziesięciu wiceprzewodniczących. TPrezydium ustalają między sobą przydział obszarów odpowiedzialności. Prezydium jest odpowiedzialne za kierowanie grupą na posiedzeniach plenarnych, reprezentowanie grupy na zewnątrz oraz informowanie Zgromadzenia Grupy o podjętych przez nie strategicznych i politycznych decyzjach. Prezydium spotyka się w regularnych odstępach czasu z przewodniczącymi delegacji krajowych w celu omówienia najważniejszych wytycznych i przygotowania decyzji mających istotne znaczenie dla strategii grupy.

Przewodniczący

Obowiązki przewodniczącego grupy EPL pełni Manfred Weber. Przewodniczący grupy EPL jest wybierany na odnawialną kadencję trwającą dwa i pół roku, tj. na okres równy połowie długości kadencji parlamentarnej. Manfred Weber został wybrany przewodniczącym Grupy 4 czerwca 2014, niedługo po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego wybierany jest na odnawialną kadencję trwającą dwa i pół roku, tj. na okres równy połowie długości kadencji parlamentarnej. Przewodniczący reprezentuje Parlament Europejski wobec świata zewnętrznego oraz w stosunkach Parlamentu z innymi instytucjami UE. Kilka wybitnych osobistości – posłów należących do grupy EPL – obejmowało do tej pory stanowisko Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Prezydium

Prezydium PE jest organem ustanawiającym przepisy dla Parlamentu. Sporządza ono wstępny projekt budżetu Parlamentu i decyduje o wszystkich kwestiach administracyjnych, personalnych i organizacyjnych. Prezydium składa się z przewodniczącego PE, 14 wiceprzewodniczących oraz 5 kwestorów wybieranych przez Parlament na odnawialną kadencję trwającą dwa i pół roku. Kwestorzy są członkami Prezydium z głosem doradczym. Grupa EPL jest reprezentowana w Prezydium PE przez 6 wiceprzewodniczących i 2 kwestorów.

Konferencja Przewodniczących

Konferencja Przewodniczących to organ polityczny w Parlamencie odpowiedzialny za organizację prac Parlamentu i planowanie legislacyjne, decydujący o obowiązkach i członkostwie w komisjach i delegacjach oraz o relacjach z innymi instytucjami UE, parlamentami narodowymi i krajami nie należącymi do UE. W skład Konferencji Przewodniczących wchodzi przewodniczący PE oraz przewodniczący wszystkich grup politycznych. W Konferencji Przewodniczących uczestniczy przewodniczący grupy EPL Manfred Weber.

Posiedzenie plenarne

W posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego udział bierze 751 posłów z 28 państw członkowskich. Parlament zbiera się każdego miesiąca (z wyjątkiem sierpnia) na sesjach plenarnych. Na sesjach plenarnych przyjmuje się akty prawne, budżet wspólnoty oraz stanowiska dotyczące różnych obszarów polityki oraz relacji Parlamentu z państwami trzecimi. Podczas posiedzeń plenarnych Parlament może zdecydować o wyrażeniu swojej opinii na każdy temat, który uzna za istotny. Może również poprosić Komisję o przedłożenie odpowiedniego wniosku dotyczącego kwestii, które z punktu widzenia Parlamentu wymagają przyjęcia wspólnotowego aktu prawnego.

Komisje

Główna część pracy Parlamentu Europejskiego jest wykonywana przez specjalne komisje. Są one powoływane na początku kadencji PE na cały okres jej trwania. Komisje sporządzają i przyjmują wnioski ustawodawcze i sprawozdania z inicjatywy własnej oraz wprowadzają do nich poprawki. Posłowie grupy EPL są reprezentowani w komisjach parlamentarnych proporcjonalnie do wielkości grupy.

Grupa robocza „Sprawy Zagraniczne”

Grupa robocza „Budżet i Polityki Strukturalne”

Grupa robocza „Gospodarka i Środowisko Naturalne”

Grupa robocza „Sprawy Wewnętrzne i Prawne”

Delegacje

Głównym zadaniem międzyparlamentarnych delegacji Parlamentu Europejskiego jest podtrzymywanie i rozwój międzynarodowych kontaktów Parlamentu dzięki dostarczeniu specjalistycznej wiedzy na temat sytuacji w krajach i regionach, za które są odpowiedzialne oraz dzięki zapewnieniu politycznego zrozumienia sytuacji w tych krajach. W ciągu ostatnich lat rola delegacji międzyparlamentarnych wzrosła i zaczynają one pełnić funkcję dyplomacji parlamentarnej. Posłowie grupy EPL są reprezentowani w delegacjach parlamentarnych proporcjonalnie do wielkości grupy.

Wspólne komisje parlamentarne

Zgromadzenia międzyparlamentarne i dialogi

Komisje współpracy parlamentarnej

Inne delegacje parlamentarne

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations