nasze sieci

Nasze sieci

 

Myślą przewodnią, która przyświecała tworzeniu każdej z fundacji czy sieci grupy PPE była chęć wyjścia poza naszą działalność legislacyjną oraz dotarcia do innych ludzi o podobnych poglądach w całej UE i poza jej graniami. Choć powierzono im różne misje, wszystkie one mają za zadanie zwiększenie przestrzeni dialogu dla rozwoju centroprawicowych idei.

 

Sieć Idei Europejskich

European Ideas Network

Sieć Idei Europejskich to otwarty, ogólnoeuropejski ośrodek analityczny stworzony w celu promowania nowego sposobu myślenia w odniesieniu do najważniejszych wyzwań, jakim muszą sprostać kraje Unii Europejskiej. Sieć została uruchomiona latem 2002 r. i szybko stała się ważnym punktem spotkań i wymiany intelektualnej centroprawicy w polityce europejskiej. Sieć, do której należy około 600 aktywnych członków – decydentów i opiniotwórców z całej Europy – skupia polityków, biznesmenów, naukowców, doradców politycznych, analityków, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego dzielących wspólną wizję Europy, jak również bezpartyjnych ekspertów oraz komentatorów z zewnątrz, zainteresowanych danymi kwestiami polityki publicznej.

Fundacja Roberta Schumana

Robert Schuman Foundation Logo

Fundacja Roberta Schumana została założona w 1989 r. Pomysłodawcą idei Fundacji był niemiecki polityk należący do CDU, a następnie przewodniczący Grupy EPL, Egon A. Klepsch, który widział potrzebę aktywnego wspierania demokracji w Europie. To on przewodniczył wyjazdowi posłów do Polski w czasie, gdy kraj ten cierpiał wskutek stanu wojennego. Przewidując zmiany demokratyczne, stworzono fundację opartą na EPL, która składała się z posłów należących do EPL i miała na celu wspieranie demokracji w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej oraz w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Fundacja została później nazwana imieniem „ojca Europy”, Roberta Schumana. Proponuje ona jednomiesięczne staże w Parlamencie Europejskim dla młodych ludzi wyznających wartości centroprawicowe.

Instytut Roberta Schumana

Robert Schuman Institute

„Związek ds. Rozwoju Demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej Instytutu Roberta Schumana”, czy też Instytut Roberta Schumana, działa od 1995 r. i ma w swojej ofercie kształcenie i szkolenia dla obecnie działających i przyszłych polityków partii należących do rodziny Europejskiej Partii Ludowej, a także organizuje konferencje na temat bieżących spraw regionalnych. Celem Instytutu Roberta Schumana jest promowanie idei zjednoczonej Europy i podstawowych wartości EPL, wspieranie i umacnianie procesu przemian demokratycznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie przez edukację i szkolenia rozwoju grup siostrzanych i współpracujących z EPL.

Dialog Windhuk

Dialog Windhuk to inicjatywa Grupy EPL w zakresie polityki afrykańskiej, którą wdrożono w marcu 1996 w Windhuku, stolicy Namibii. Objęła ona pięć afrykańskich partii z krajów anglojęzycznych w Południowej i Wschodniej Afryce. Celem Dialogu Windhuk było stworzenie platformy do współpracy nie tylko pomiędzy Grupą EPL i jej afrykańskimi partnerami, ale również pomiędzy poszczególnymi partiami na afrykańskiej scenie politycznej. Miał on w założeniu stworzyć forum, na którym podobnie myślące partie afrykańskie i eurodeputowani z Grupy EPL będą się mogli spotkać i wymienić pomysłami w takich dziedzinach jak sprawny system zarządzania państwem, praktyki demokratyczne, zrównoważony rozwój i współpraca regionalna. 

Do wspólnych wartości, na których opiera się ta współpraca, należą poszanowanie dla praw i wolności człowieka, społecznej gospodarki rynkowej i rządów prawa opartych na zasadzie trójpodziału władzy i demokracji wielopartyjnej z wolnymi wyborami respektującymi zasadę pomocniczości i, kiedy to możliwe, zapewniającymi lokalną i regionalną autonomię. 

W listopadzie 2015 powołano Nowy Dialog Windhuk, który jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na scenie politycznej w Afryce, miedzy innymi sukcesy nowopowstałych partii centroprawicowych w takich krajach jak Tanzania i Ghana. Przyświecają mu te same założenia, co poprzedniej inicjatywie, natomiast w ramach Nowego Dialogu Windhuk, Grupa poszukuje nowych partnerów spoza kręgu tradycyjnych afrykańskich partnerów zrzeszonych w  UPADD- Unii Afrykańskich Partii dla Demokracji i Rozwoju.

Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera popierają pomysł regularnej współpracy , były i są aktywnie zaangażowane zarówno w  Dialog Windhuk jak i w Nowy Dialog Windhuk.

Najnowsze

#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12.07.2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

W tym tygodniu

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...