nasze sieci

Nasze sieci

 

Myślą przewodnią, która przyświecała tworzeniu każdej z fundacji czy sieci grupy PPE była chęć wyjścia poza naszą działalność legislacyjną oraz dotarcia do innych ludzi o podobnych poglądach w całej UE i poza jej graniami. Choć powierzono im różne misje, wszystkie one mają za zadanie zwiększenie przestrzeni dialogu dla rozwoju centroprawicowych idei.

 

Sieć Idei Europejskich

European Ideas Network

Sieć Idei Europejskich to otwarty, ogólnoeuropejski ośrodek analityczny stworzony w celu promowania nowego sposobu myślenia w odniesieniu do najważniejszych wyzwań, jakim muszą sprostać kraje Unii Europejskiej. Sieć została uruchomiona latem 2002 r. i szybko stała się ważnym punktem spotkań i wymiany intelektualnej centroprawicy w polityce europejskiej. Sieć, do której należy około 600 aktywnych członków – decydentów i opiniotwórców z całej Europy – skupia polityków, biznesmenów, naukowców, doradców politycznych, analityków, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego dzielących wspólną wizję Europy, jak również bezpartyjnych ekspertów oraz komentatorów z zewnątrz, zainteresowanych danymi kwestiami polityki publicznej.

Fundacja Roberta Schumana

Robert Schuman Foundation Logo

Fundacja Roberta Schumana została założona w 1989 r. Pomysłodawcą idei Fundacji był niemiecki polityk należący do CDU, a następnie przewodniczący Grupy EPL, Egon A. Klepsch, który widział potrzebę aktywnego wspierania demokracji w Europie. To on przewodniczył wyjazdowi posłów do Polski w czasie, gdy kraj ten cierpiał wskutek stanu wojennego. Przewidując zmiany demokratyczne, stworzono fundację opartą na EPL, która składała się z posłów należących do EPL i miała na celu wspieranie demokracji w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej oraz w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Fundacja została później nazwana imieniem „ojca Europy”, Roberta Schumana. Proponuje ona jednomiesięczne staże w Parlamencie Europejskim dla młodych ludzi wyznających wartości centroprawicowe.

Instytut Roberta Schumana

Robert Schuman Institute

„Związek ds. Rozwoju Demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej Instytutu Roberta Schumana”, czy też Instytut Roberta Schumana, działa od 1995 r. i ma w swojej ofercie kształcenie i szkolenia dla obecnie działających i przyszłych polityków partii należących do rodziny Europejskiej Partii Ludowej, a także organizuje konferencje na temat bieżących spraw regionalnych. Celem Instytutu Roberta Schumana jest promowanie idei zjednoczonej Europy i podstawowych wartości EPL, wspieranie i umacnianie procesu przemian demokratycznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie przez edukację i szkolenia rozwoju grup siostrzanych i współpracujących z EPL.

Dialog Windhuk

Dialog Windhuk to inicjatywa Grupy EPL w zakresie polityki afrykańskiej, którą wdrożono w marcu 1996 w Windhuku, stolicy Namibii. Objęła ona pięć afrykańskich partii z krajów anglojęzycznych w Południowej i Wschodniej Afryce. Celem Dialogu Windhuk było stworzenie platformy do współpracy nie tylko pomiędzy Grupą EPL i jej afrykańskimi partnerami, ale również pomiędzy poszczególnymi partiami na afrykańskiej scenie politycznej. Miał on w założeniu stworzyć forum, na którym podobnie myślące partie afrykańskie i eurodeputowani z Grupy EPL będą się mogli spotkać i wymienić pomysłami w takich dziedzinach jak sprawny system zarządzania państwem, praktyki demokratyczne, zrównoważony rozwój i współpraca regionalna. 

Do wspólnych wartości, na których opiera się ta współpraca, należą poszanowanie dla praw i wolności człowieka, społecznej gospodarki rynkowej i rządów prawa opartych na zasadzie trójpodziału władzy i demokracji wielopartyjnej z wolnymi wyborami respektującymi zasadę pomocniczości i, kiedy to możliwe, zapewniającymi lokalną i regionalną autonomię. 

W listopadzie 2015 powołano Nowy Dialog Windhuk, który jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na scenie politycznej w Afryce, miedzy innymi sukcesy nowopowstałych partii centroprawicowych w takich krajach jak Tanzania i Ghana. Przyświecają mu te same założenia, co poprzedniej inicjatywie, natomiast w ramach Nowego Dialogu Windhuk, Grupa poszukuje nowych partnerów spoza kręgu tradycyjnych afrykańskich partnerów zrzeszonych w  UPADD- Unii Afrykańskich Partii dla Demokracji i Rozwoju.

Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera popierają pomysł regularnej współpracy , były i są aktywnie zaangażowane zarówno w  Dialog Windhuk jak i w Nowy Dialog Windhuk.

Najnowsze

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated
14.12.2017 - 12:15

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated

At its final plenary of 2017, the European Parliament approved a Resolution on the Brexit talks, backing the move to phase 2 but insisting on...
Child abuse
14.12.2017 - 12:09

EU states not doing enough to fight sexual abuse of children

The European Parliament adopted a Resolution today tabled by Anna Maria Corazza Bildt MEP calling on Member States to take concrete measures to stop...
Tax evasion
13.12.2017 - 14:09

Fight against tax evasion must be key task for EU

Left tried to hijack Panama report to harm honest taxpayers and EU economy "The fight against tax evasion, tax crime and tax avoidance must...
Kebab ban rejected, saving jobs, businesses
13.12.2017 - 14:00

Kebab ban rejected, saving jobs, businesses

The European Parliament has rejected a bid to outlaw phosphates in frozen kebab meat, pending a study in 2018 by the European Food Safety Agency....

W tym tygodniu

11.12.2017 - 15.12.2017
Brexit Direction Sign

Brexit negotiations

The key debate on Wednesday will focus on the Brexit negotiations and preparations of the next Council meeting. "We will only accept a...
Protesters in Venezuela

2017 Sakharov Prize Award

The 2017 Sakharov Prize for Freedom of Thought will be awarded to the Democratic Opposition in Venezuela during the ceremony in Strasbourg on...
Picturesque patchwork quilt farmland aerial view over fields rural villages

Common Agricultural Policy: mid-term reform

A debate on rules to simplify EU farming policy, boost farmers’ bargaining power and better equip them to face risks will take place on Monday...