nasze sieci

Nasze sieci

 

Myślą przewodnią, która przyświecała tworzeniu każdej z fundacji czy sieci grupy PPE była chęć wyjścia poza naszą działalność legislacyjną oraz dotarcia do innych ludzi o podobnych poglądach w całej UE i poza jej graniami. Choć powierzono im różne misje, wszystkie one mają za zadanie zwiększenie przestrzeni dialogu dla rozwoju centroprawicowych idei.

 

Sieć Idei Europejskich

European Ideas Network

Sieć Idei Europejskich to otwarty, ogólnoeuropejski ośrodek analityczny stworzony w celu promowania nowego sposobu myślenia w odniesieniu do najważniejszych wyzwań, jakim muszą sprostać kraje Unii Europejskiej. Sieć została uruchomiona latem 2002 r. i szybko stała się ważnym punktem spotkań i wymiany intelektualnej centroprawicy w polityce europejskiej. Sieć, do której należy około 600 aktywnych członków – decydentów i opiniotwórców z całej Europy – skupia polityków, biznesmenów, naukowców, doradców politycznych, analityków, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego dzielących wspólną wizję Europy, jak również bezpartyjnych ekspertów oraz komentatorów z zewnątrz, zainteresowanych danymi kwestiami polityki publicznej.

Fundacja Roberta Schumana

Robert Schuman Foundation Logo

Fundacja Roberta Schumana została założona w 1989 r. Pomysłodawcą idei Fundacji był niemiecki polityk należący do CDU, a następnie przewodniczący Grupy EPL, Egon A. Klepsch, który widział potrzebę aktywnego wspierania demokracji w Europie. To on przewodniczył wyjazdowi posłów do Polski w czasie, gdy kraj ten cierpiał wskutek stanu wojennego. Przewidując zmiany demokratyczne, stworzono fundację opartą na EPL, która składała się z posłów należących do EPL i miała na celu wspieranie demokracji w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej oraz w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Fundacja została później nazwana imieniem „ojca Europy”, Roberta Schumana. Proponuje ona jednomiesięczne staże w Parlamencie Europejskim dla młodych ludzi wyznających wartości centroprawicowe.

Instytut Roberta Schumana

Robert Schuman Institute

„Związek ds. Rozwoju Demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej Instytutu Roberta Schumana”, czy też Instytut Roberta Schumana, działa od 1995 r. i ma w swojej ofercie kształcenie i szkolenia dla obecnie działających i przyszłych polityków partii należących do rodziny Europejskiej Partii Ludowej, a także organizuje konferencje na temat bieżących spraw regionalnych. Celem Instytutu Roberta Schumana jest promowanie idei zjednoczonej Europy i podstawowych wartości EPL, wspieranie i umacnianie procesu przemian demokratycznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie przez edukację i szkolenia rozwoju grup siostrzanych i współpracujących z EPL.

Dialog Windhuk

Dialog Windhuk to inicjatywa Grupy EPL w zakresie polityki afrykańskiej, którą wdrożono w marcu 1996 w Windhuku, stolicy Namibii. Objęła ona pięć afrykańskich partii z krajów anglojęzycznych w Południowej i Wschodniej Afryce. Celem Dialogu Windhuk było stworzenie platformy do współpracy nie tylko pomiędzy Grupą EPL i jej afrykańskimi partnerami, ale również pomiędzy poszczególnymi partiami na afrykańskiej scenie politycznej. Miał on w założeniu stworzyć forum, na którym podobnie myślące partie afrykańskie i eurodeputowani z Grupy EPL będą się mogli spotkać i wymienić pomysłami w takich dziedzinach jak sprawny system zarządzania państwem, praktyki demokratyczne, zrównoważony rozwój i współpraca regionalna. 

Do wspólnych wartości, na których opiera się ta współpraca, należą poszanowanie dla praw i wolności człowieka, społecznej gospodarki rynkowej i rządów prawa opartych na zasadzie trójpodziału władzy i demokracji wielopartyjnej z wolnymi wyborami respektującymi zasadę pomocniczości i, kiedy to możliwe, zapewniającymi lokalną i regionalną autonomię. 

W listopadzie 2015 powołano Nowy Dialog Windhuk, który jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na scenie politycznej w Afryce, miedzy innymi sukcesy nowopowstałych partii centroprawicowych w takich krajach jak Tanzania i Ghana. Przyświecają mu te same założenia, co poprzedniej inicjatywie, natomiast w ramach Nowego Dialogu Windhuk, Grupa poszukuje nowych partnerów spoza kręgu tradycyjnych afrykańskich partnerów zrzeszonych w  UPADD- Unii Afrykańskich Partii dla Demokracji i Rozwoju.

Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera popierają pomysł regularnej współpracy , były i są aktywnie zaangażowane zarówno w  Dialog Windhuk jak i w Nowy Dialog Windhuk.

Najnowsze

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU
22.03.2018 - 13:30

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

The European Parliament’s Special Committee on Terrorism held a public hearing on the rights of victims of terrorism. In 2016 and 2017,...
Construction worker doing measuring
21.03.2018 - 15:09

Services e-card: EPP Group calls for holistic approach

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...
EU puzzle
21.03.2018 - 12:30

Align European semester with national budget cycles

In order to better coordinate economic policies, the European Semester should be aligned with the budgetary calendars of national parliaments, say...
Tax evasion
21.03.2018 - 11:37

EPP Group wants to tax digital business where the user is

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...

W tym tygodniu

26.03.2018 - 28.03.2018
European Commission

Commission discharge 2016

"The European Parliament should not play small-time political games with the Commission discharge and stop talks about postponing its approval...
Engineer in nuclear power station

Work-related cancers: approving stringent prevention measures

Members of the Employment Committee will vote on Tuesday on the proposal regarding the protection of workers from the risks related to exposure to...