nasze sieci

Nasze sieci

 

Myślą przewodnią, która przyświecała tworzeniu każdej z fundacji czy sieci grupy PPE była chęć wyjścia poza naszą działalność legislacyjną oraz dotarcia do innych ludzi o podobnych poglądach w całej UE i poza jej graniami. Choć powierzono im różne misje, wszystkie one mają za zadanie zwiększenie przestrzeni dialogu dla rozwoju centroprawicowych idei.

 

Sieć Idei Europejskich

European Ideas Network

Sieć Idei Europejskich to otwarty, ogólnoeuropejski ośrodek analityczny stworzony w celu promowania nowego sposobu myślenia w odniesieniu do najważniejszych wyzwań, jakim muszą sprostać kraje Unii Europejskiej. Sieć została uruchomiona latem 2002 r. i szybko stała się ważnym punktem spotkań i wymiany intelektualnej centroprawicy w polityce europejskiej. Sieć, do której należy około 600 aktywnych członków – decydentów i opiniotwórców z całej Europy – skupia polityków, biznesmenów, naukowców, doradców politycznych, analityków, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego dzielących wspólną wizję Europy, jak również bezpartyjnych ekspertów oraz komentatorów z zewnątrz, zainteresowanych danymi kwestiami polityki publicznej.

Fundacja Roberta Schumana

Robert Schuman Foundation Logo

Fundacja Roberta Schumana została założona w 1989 r. Pomysłodawcą idei Fundacji był niemiecki polityk należący do CDU, a następnie przewodniczący Grupy EPL, Egon A. Klepsch, który widział potrzebę aktywnego wspierania demokracji w Europie. To on przewodniczył wyjazdowi posłów do Polski w czasie, gdy kraj ten cierpiał wskutek stanu wojennego. Przewidując zmiany demokratyczne, stworzono fundację opartą na EPL, która składała się z posłów należących do EPL i miała na celu wspieranie demokracji w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej oraz w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Fundacja została później nazwana imieniem „ojca Europy”, Roberta Schumana. Proponuje ona jednomiesięczne staże w Parlamencie Europejskim dla młodych ludzi wyznających wartości centroprawicowe.

Instytut Roberta Schumana

Robert Schuman Institute

„Związek ds. Rozwoju Demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej Instytutu Roberta Schumana”, czy też Instytut Roberta Schumana, działa od 1995 r. i ma w swojej ofercie kształcenie i szkolenia dla obecnie działających i przyszłych polityków partii należących do rodziny Europejskiej Partii Ludowej, a także organizuje konferencje na temat bieżących spraw regionalnych. Celem Instytutu Roberta Schumana jest promowanie idei zjednoczonej Europy i podstawowych wartości EPL, wspieranie i umacnianie procesu przemian demokratycznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie przez edukację i szkolenia rozwoju grup siostrzanych i współpracujących z EPL.

Dialog Windhuk

Dialog Windhuk to inicjatywa Grupy EPL w zakresie polityki afrykańskiej, którą wdrożono w marcu 1996 w Windhuku, stolicy Namibii. Objęła ona pięć afrykańskich partii z krajów anglojęzycznych w Południowej i Wschodniej Afryce. Celem Dialogu Windhuk było stworzenie platformy do współpracy nie tylko pomiędzy Grupą EPL i jej afrykańskimi partnerami, ale również pomiędzy poszczególnymi partiami na afrykańskiej scenie politycznej. Miał on w założeniu stworzyć forum, na którym podobnie myślące partie afrykańskie i eurodeputowani z Grupy EPL będą się mogli spotkać i wymienić pomysłami w takich dziedzinach jak sprawny system zarządzania państwem, praktyki demokratyczne, zrównoważony rozwój i współpraca regionalna. 

Do wspólnych wartości, na których opiera się ta współpraca, należą poszanowanie dla praw i wolności człowieka, społecznej gospodarki rynkowej i rządów prawa opartych na zasadzie trójpodziału władzy i demokracji wielopartyjnej z wolnymi wyborami respektującymi zasadę pomocniczości i, kiedy to możliwe, zapewniającymi lokalną i regionalną autonomię. 

W listopadzie 2015 powołano Nowy Dialog Windhuk, który jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na scenie politycznej w Afryce, miedzy innymi sukcesy nowopowstałych partii centroprawicowych w takich krajach jak Tanzania i Ghana. Przyświecają mu te same założenia, co poprzedniej inicjatywie, natomiast w ramach Nowego Dialogu Windhuk, Grupa poszukuje nowych partnerów spoza kręgu tradycyjnych afrykańskich partnerów zrzeszonych w  UPADD- Unii Afrykańskich Partii dla Demokracji i Rozwoju.

Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera popierają pomysł regularnej współpracy , były i są aktywnie zaangażowane zarówno w  Dialog Windhuk jak i w Nowy Dialog Windhuk.

Najnowsze

pharmacy
13.09.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.09.2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12.09.2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
12.09.2018 - 13:03

Stopping terrorists' access to financing

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The...

W tym tygodniu

10.09.2018 - 14.09.2018
Manfred Weber, Chairman of the EPP Group

The State of the Union

Members of the European Parliament and the President of the European Commission Jean-Claude Juncker will hold the annual State of the Union debate on...
Protect creativity without creating borders

Copyright in the Digital Single Market

On Tuesday 11 September, members of the European Parliament will hold a debate on the long-awaited copyright reform. The file has returned to the...
Woman checking food labelling

Dual quality products: what you see is what you should get

The European Parliament will vote on Thursday on a Report that will propose measures to solve the problem of quality differences between products...