structuur

Structuur

 
Fractie
Parlement

De fractie van de Europese Volkspartij (EVP-Fractie) is de grootste fractie in het Europees Parlement (EP).

Hierin verenigd zijn centrum en centrum-rechtse pro-Europese politieke krachten uit de lidstaten van de EU die samenwerken om het doel te bereiken van een Europa dat concurrerender en democratischer is, dat dichter bij zijn burgers staat en waarin een sociale markteconomie naar behoren functioneert.

Als de grootste fractie in een parlement waarin niet-socialistische partijen thans een duidelijke meerderheid hebben, heeft de EVP-Fractie een sterkere positie dan enige andere om de politieke agenda van dit orgaan te sturen en de doorslag te geven bij stemmingen waarop het er het meest op aankomt. Deze kracht wordt weerspiegeld door het feit dat de EVP-Fractie sinds 1999 meer dan enige andere fractie in het Europees Parlement beslissend was voor de uitslag van de stemmingen in de maandelijkse plenaire vergaderingen.

De omvang van de fractie zorgt er ook voor dat de leden van de EVP-Fractie een aantal sleutelposities in het Parlement bezetten. In de parlementaire commissies hebben de leden van de EVP-Fractie de beste uitgangsposities om ervoor te zorgen dat zij het standpunt van het EP over belangrijke stukken ontwerpwetgeving en verslagen over andere belangrijke onderwerpen op papier kunnen zetten: de fractie krijgt meer van deze rapporteurschappen over belangrijke thema's dan enige andere fractie.

De EVP-Fractie beschikt over zeer gekwalificeerd, getalenteerd en gemotiveerd personeel dat afkomstig is uit alle lidstaten.

REGLEMENT

De fractie van de Europese Volkspartij (EVP-Fractie) is de grootste fractie in het Europees Parlement (EP).

Hierin verenigd zijn centrum en centrum-rechtse pro-Europese politieke krachten uit de lidstaten van de EU die samenwerken om het doel te bereiken van een Europa dat concurrerender en democratischer is, dat dichter bij zijn burgers staat en waarin een sociale markteconomie naar behoren functioneert.

Als de grootste fractie in een parlement waarin niet-socialistische partijen thans een duidelijke meerderheid hebben, heeft de EVP-Fractie een sterkere positie dan enige andere om de politieke agenda van dit orgaan te sturen en de doorslag te geven bij stemmingen waarop het er het meest op aankomt. Deze kracht wordt weerspiegeld door het feit dat de EVP-Fractie sinds 1999 meer dan enige andere fractie in het Europees Parlement beslissend was voor de uitslag van de stemmingen in de maandelijkse plenaire vergaderingen.

De omvang van de fractie zorgt er ook voor dat de leden van de EVP-Fractie een aantal sleutelposities in het Parlement bezetten. In de parlementaire commissies hebben de leden van de EVP-Fractie de beste uitgangsposities om ervoor te zorgen dat zij het standpunt van het EP over belangrijke stukken ontwerpwetgeving en verslagen over andere belangrijke onderwerpen op papier kunnen zetten: de fractie krijgt meer van deze rapporteurschappen over belangrijke thema's dan enige andere fractie.

De EVP-Fractie beschikt over zeer gekwalificeerd, getalenteerd en gemotiveerd personeel dat afkomstig is uit alle lidstaten.

Fractievergadering

De fractievergadering is het hoogste orgaan van de EVP-Fractie en het bestaat uit alle leden van de fractie. De vergadering neemt besluiten over alle politieke zaken die binnen of buiten het Europees Parlement spelen, verkiest het fractievoorzitterschap, installeert permanente werkgroepen van de fractie en beslist over vacatures die voor de EVP-Fractie in de organen van het Europees Parlement worden gereserveerd.

Bureau

Het Bureau is verantwoordelijk voor strategische en politieke besluiten en voor de voorbereiding van de plenaire vergaderingen, waarbij de meest relevante kwesties voor de fractie vanuit de verschillende nationale perspectieven aan bod komen. Het Bureau, het politieke orgaan van de fractie, bestaat uit: het voorzitterschap, de hoofden van de nationale delegaties, ondervoorzitters en quaestoren van het Parlement die deel uitmaken van de fractie, voorzitters van EP commissies die deel uitmaken van de fractie, fractiewoordvoerders in EP commissies, de Voorzitter en de Secretaris-generaal.

Voorzitterschap

Het voorzitterschap bestaat uit de fractievoorzitters en tien ondervoorzitters. De leden van het voorzitterschap bereiken onderling overeenstemming over de toewijzing van verantwoordelijkheidsgebieden. Het voorzitterschap is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de fractie in plenaire vergaderingen, het extern vertegenwoordigen van de fractie en het op de hoogte houden van de fractievergadering met betrekking tot strategische en politieke besluiten die deze heeft genomen. Het voorzitterschap komt regelmatig bijeen met de hoofden van de nationale delegaties om te spreken over belangrijke richtlijnen die gevolgd moeten worden en om besluiten die van doorslaggevend belang zijn voor de strategie van de fractie voor te bereiden.

Voorzitter

Manfred Weber geeft leiding aan de EVP-Fractie in zijn hoedanigheid van voorzitter. De EVP-Fractievoorzitter wordt verkozen voor een verlengbare termijn van twee en een half jaar, dat wil zeggen de helft van de zittingsperiode van het Parlement. Meneer Weber is gekozen tot voorzitter op 4 juni 2014, kort na de Europese verkiezingen.

Voorzitter

De voorzitter van het Europees Parlement wordt gekozen voor een hernieuwbare termijn van twee en een half jaar, dat wil zeggen de helft van de zittingsperiode van het Parlement. De voorzitter vertegenwoordigt het Europees Parlement tegenover de buitenwereld en in zijn betrekkingen met de andere EU-instellingen. Een groot aantal vooraanstaande leden van de EVP-Fractie hebben het voorzitterschap van het Europees Parlement bekleed .

Bureau

Het Bureau is het orgaan dat de regels voor het Parlement vaststelt. Het stelt het voorontwerp van begroting van het Parlement op en neemt besluiten over alle zaken die met administratie, personeel en organisatie te maken hebben. Het Bureau bestaat uit de voorzitter van het EP, de 14 ondervoorzitters van het EP en de vijf quaestoren die door het Parlement worden verkozen voor een hernieuwbare termijn van twee en een half jaar. De quaestoren zijn leden van het Bureau met een adviserende functie. De EVP-Fractie is met zes ondervoorzitters en twee quaestoren in het EP Bureau vertegenwoordigd.

Conferentie van voorzitters

De Conferentie van voorzitters is het politieke orgaan van het Parlement dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de dagelijkse gang van zaken in het Parlement en de planning op wetgevingsgebied, waarbij het besluiten neemt over de verantwoordelijkheden en het lidmaatschap van commissies en delegaties en over de betrekkingen met andere EU-instellingen, de nationale parlementen en landen die geen deel uitmaken van de EU. De Conferentie van voorzitters omvat de voorzitter van het EP en de voorzitters van alle fracties. Fractievoorzitter Manfred Weber van de EVP-Fractie maakt deel uit van de Conferentie van voorzitters.

Plenaire vergadering

In de plenaire vergadering van het Europees Parlement hebben 751 leden uit 28 EU landen zitting. Het Parlement komt iedere maand voor een plenaire vergadering bijeen (behalve in augustus). Op de plenaire vergaderingen worden wetten goedgekeurd, wordt de begroting van de Unie vastgesteld en worden standpunten ingenomen op diverse beleidsgebieden en ten aanzien van de betrekkingen van het Parlement met derde landen. In de plenaire vergaderingen kan het Parlement besluiten zijn mening te geven over iedere kwestie die het belangrijk acht. Het kan ook de Commissie vragen met een passend voorstel te komen over vraagstukken ten aanzien waarvan volgens het Parlement een wetgevingsbesluit van de Unie moet worden vastgesteld.

Commissies

Het grootste gedeelte van de werkzaamheden in het Europees Parlement wordt via zijn gespecialiseerde commissies gedaan. Deze commissies worden aan het begin van de zittingsperiode van het EP voor de duur van die periode ingesteld. Zij zijn belast met de opstelling, wijziging en vaststelling van wetgevingsvoorstellen en initiatiefverslagen. Leden van de EVP-Fractie zijn in alle commissies van het Parlement in verhouding tot de fractieomvang vertegenwoordigd.

Werkgroep "Buitenlandse zaken"

Werkgroep "Begroting en structuurbeleid"

Werkgroep "Economie en milieu"

Werkgroep "Juridische en binnenlandse zaken"

Delegaties

De voornaamste taak van de interparlementaire delegaties van het Europees Parlement is het onderhouden en ontwikkelen van de internationale contacten van het Parlement door specifieke expertise ter beschikking te stellen en politiek inzicht te tonen in verband met situaties in de landen en regio's waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de afgelopen jaren is de rol van de interparlementaire delegaties steeds belangrijker geworden en heeft deze zich in de praktijk tot een vorm van parlementaire diplomatie ontwikkeld. Leden van de EVP-Fractie zijn in alle commissies van het Parlement in verhouding tot de omvang van de fractie vertegenwoordigd.

Gemengde Parlementaire Commissies

Interparlementaire Vergaderingen en dialogen

Parlementaire samenwerkingscommissies

Andere parlementaire delegaties

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations