struktūra

Struktūra

 
Grupa
Parlaments

Eiropas Tautas partijas grupa (ETP grupa) ir Eiropas Parlamenta lielākā politiskā grupa.

Tajā ir apvienojušies Eiropas Savienību atbalstošie centriskie un centriski labējie politiskie spēki no ES dalībvalstīm, lai īstenotu mērķi par konkurētspējīgāku, demokrātiskāku un pilsoņiem tuvāku Eiropu un sociālo tirgus ekonomiku.

Būdama lielākā politiskā grupa Parlamentā, kurā sociālistiskās partijas pašlaik ir skaidrā mazākumā, ETP grupai ir vislielākās iespējas diktēt šīs iestādes politisko programmu un iegūt vairākumu balsojumos par svarīgākajiem jautājumiem. Par šīs politiskās grupas spēku liecina tas, ka kopš 1999. gada ETP grupa Eiropas Parlamenta plenārsēžu balsojumos ir guvusi lielāku atbalstu nekā jebkura cita politiskā grupa.

ETP grupas skaitliskais pārsvars nodrošina arī to, ka grupas locekļi Eiropas Parlamentā ieņem vairākus atbildīgus amatus. ETP grupas locekļi ir izvietoti Parlamenta komitejās tā, lai tieši viņiem tiktu piešķirtas tiesības izstrādāt EP nostāju par svarīgiem tiesību aktu projektiem un citus svarīgus ziņojumus. Šai grupai salīdzinājumā ar pārējām ir vislielākais referentu skaits svarīgākajos jautājumos.

ETP grupā strādā augsti kvalificēti, talantīgi un motivēti darbinieki no visām dalībvalstīm.

REGLAMENTS

Eiropas Tautas partijas grupa (ETP grupa) ir Eiropas Parlamenta lielākā politiskā grupa.

Tajā ir apvienojušies Eiropas Savienību atbalstošie centriskie un centriski labējie politiskie spēki no ES dalībvalstīm, lai īstenotu mērķi par konkurētspējīgāku, demokrātiskāku un pilsoņiem tuvāku Eiropu un sociālo tirgus ekonomiku.

Būdama lielākā politiskā grupa Parlamentā, kurā sociālistiskās partijas pašlaik ir skaidrā mazākumā, ETP grupai ir vislielākās iespējas diktēt šīs iestādes politisko programmu un iegūt vairākumu balsojumos par svarīgākajiem jautājumiem. Par šīs politiskās grupas spēku liecina tas, ka kopš 1999. gada ETP grupa Eiropas Parlamenta plenārsēžu balsojumos ir guvusi lielāku atbalstu nekā jebkura cita politiskā grupa.

ETP grupas skaitliskais pārsvars nodrošina arī to, ka grupas locekļi Eiropas Parlamentā ieņem vairākus atbildīgus amatus. ETP grupas locekļi ir izvietoti Parlamenta komitejās tā, lai tieši viņiem tiktu piešķirtas tiesības izstrādāt EP nostāju par svarīgiem tiesību aktu projektiem un citus svarīgus ziņojumus. Šai grupai salīdzinājumā ar pārējām ir vislielākais referentu skaits svarīgākajos jautājumos.

ETP grupā strādā augsti kvalificēti, talantīgi un motivēti darbinieki no visām dalībvalstīm.

Plenārā asambleja

Grupas plenārā asambleja ir ETP grupas galvenā struktūrvienība, un tajā piedalās visi grupas locekļi. Plenārā asambleja pieņem lēmumus par visiem politiskajiem jautājumiem, kas tiek risināti Eiropas Parlamentā vai ārpus tā, ievēl grupas prezidentūru, izveido grupas pastāvīgās darba grupas un ieceļ locekļus grupai paredzētajos amatos Eiropas Parlamenta struktūrvienībās.

Prezidijs

Prezidijs ir atbildīgs par stratēģiskajiem un politiskajiem grupas lēmumiem un gatavošanos plenārsēdēm, uzmanības centrā izvirzot jautājumus, kas grupai ir vissvarīgākie no dažādu dalībvalstu viedokļiem. Prezidijs ir grupas politiskā struktūrvienība un tas sastāv no: prezidentūras locekļiem, dalībvalstu delegāciju vadītājiem, grupai piederošiem Parlamenta priekšsēdētāja vietniekiem un kvestoriem, grupai piederošiem EP komiteju priekšsēdētājiem, EP komiteju koordinatoriem, Eiropas Tautas partijas priekšsēdētāja un ģenerālsekretāra, ja viņi ir Eiropas Parlamenta deputāti, un viena pieaicinātā locekļa uz katriem desmit dalībvalstu delegācijas locekļiem.

Prezidentūra

Prezidentūra sastāv no grupas priekšsēdētāja un desmit priekšsēdētāja vietniekiem. Prezidentūras locekļi savā starpā vienojas par pienākumu sadali. Prezidentūras pienākumi ir vadīt grupas darbu plenārsēdēs, pārstāvēt grupu ārējās attiecībās un informēt grupas plenāro asambleju par stratēģiskiem un politiskiem lēmumiem, ko prezidentūra pieņēmusi savās sanāksmēs. Tā regulāri tiekas ar valstu delegāciju vadītājiem, lai apspriestu galvenās vadlīnijas un sagatavotu svarīgākos lēmumus saistībā ar grupas stratēģiju.

Priekšsēdētājs

ETP grupas priekšsēdētājs ir Manfrēds Vēbers. ETP grupas priekšsēdētāju ievēl uz divarpus gadiem, t.i., pusi no parlamentārā sasaukuma laika, un viņu var iecelt amatā atkārtoti. Manfrēds Vēbers tika ievēlēts par priekšsēdētāju2014. Gada 4. jūnijā, īsi pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Priekšsēdētājs

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju ievēl uz divarpus gadiem, t.i., pusi no parlamentārā sasaukuma laika, un viņu var iecelt amatā atkārtoti. Priekšsēdētājs pārstāv Eiropas Parlamentu starptautiskajās attiecībās un attiecībās ar citām ES institūcijām. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja amatā ir bijuši vairāki ievērojami ETP grupas locekļi.

Prezidijs

Prezidijs ir struktūrvienība, kas pieņem noteikumus attiecībā uz Parlamenta darbību. Tas sagatavo Parlamenta provizorisko budžeta tāmes projektu un pieņem ar darbiniekiem saistītus, administratīvus un organizatoriskus lēmumus. Prezidiju veido Parlamenta priekšsēdētājs, 14 Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki un pieci kvestori, kas Parlamentā ievēlēti uz divarpus gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Kvestori ir Prezidija locekļi ar padomdevēja tiesībām. ETP grupu Parlamenta Prezidijā pārstāv 6 priekšsēdētāja vietnieki un 2 kvestori.

Priekšsēdētāju konference

Priekšsēdētāju konference ir Parlamenta politiskā struktūrvienība, kas ir atbildīga par Parlamenta darba organizēšanu un likumdošanas plānošanu, lēmumiem par komiteju un delegāciju sastāvu un to pārziņā esošo jautājumu loku un attiecībām ar citām ES iestādēm, dalībvalstu parlamentiem un trešajām valstīm. Priekšsēdētāju konferenci veido Parlamenta priekšsēdētājs un politisko grupu priekšsēdētāji. Priekšsēdētāju konferencē ETP grupu pārstāv tās priekšsēdētājs Manfrēds Vēbers.

Plenārsēdes

Eiropas Parlamenta plenārsēdē piedalās 751 deputāti no 28 ES dalībvalstīm. Parlamenta plenārsēdes notiek reizi mēnesī (izņemot augustu). Plenārsēdē pieņem tiesību aktus, Kopienas budžetu un nostājas dažādās politikas jomās un jautājumos, kas skar Parlamenta attiecībās ar trešajām valstīm. Plenārsēdē Parlaments var nolemt paust viedokli jebkurā jautājumā, kuru tas uzskata par svarīgu. Tas arī var prasīt Komisijai iesniegt attiecīgu likumdošanas priekšlikumu jomā, kurā, pēc Parlamenta uzskatiem, būtu jāpieņem Kopienas tiesību akts.

Delegācijas

EP parlamentu sadarbības delegāciju galvenais uzdevums ir uzturēt un attīstīt Parlamenta starptautiskos sakarus, nodrošinot specifiskas zināšanas un politisko izpratni par situāciju to atbildības jomā esošajās valstīs un reģionos. Pēdējo gadu laikā parlamentu sadarbības delegāciju nozīme ir pieaugusi, tām kļūstot par efektīvu parlamenta diplomātijas veidu. Over the past years, the role of interparliamentary delegations has become increasingly important, effectively becoming a form of parliamentary diplomacy. ETP grupas locekļi ir pārstāvēti visās Parlamenta delegācijās proporcionāli grupas lielumam.

Apvienotās parlamentārās komitejas

Parlamentārās asamblejas un dialogi

Parlamentārās sadarbības komitejas

Pārējās Parlamenta delegācijas

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations