dienvidaustrumeiropa un austrumeiropa dienvidkaukāza valstis

Dienvidaustrumeiropa un Austrumeiropa, Dienvidkaukāza valstis

Jaunākais

Enlargement
Preses relīze
15.11.2017. - 12:55
"The summit in Brussels should be forward-looking, injecting new dynamism providing a clear political vision for the future of our Eastern Partnership. Differentiation is key. As our resources are limited, the principle of ‘more for more...
Moldova / EU
Preses relīze
03.10.2017. - 15:27
“We call for the EU financial help for Moldova to be frozen until the impact of the legislative changes in the Moldovan electoral law has been thoroughly assessed and we support that any payments of the macro-financial assistance be suspended...
Flag of Estonia
Preses relīze
04.09.2017. - 15:48
The EPP Group Bureau will gather in Tallinn on 7 and 8 September to debate new security threats and challenges for Europe. The topics covered will include cyberwar, disinformation and fake news, relations with Russia and the European Defence...
EU and Ukraine
Preses relīze
12.07.2017. - 12:17
"The EU and Ukraine must deepen cooperation and build a successful relationship. With an Association Agreement that is fully effective from September, a free trade area yielding results and with visa-free travel beginning, the EU and Ukraine...

Pages

 

Dienvidaustrumeiropa

Dienvidaustrumeiropas valstis kopš 2003. gada ir piedalījušās paplašināšanās procesā, kas tām paver izredzes pievienoties Eiropas Savienībai.

Kontaktpersonu saraksts
Sandra KALNIETE
ETP grupas priekšsēdētāja vietniece
 
Staff
 
 

Sveicināti, Rietumbalkāni!

Salonikos 2003. gada jūnijā notikušajā Eiropadomes sanāksmē tika formulēta nostāja, ka Rietumbalkānu valstu nākotne ir saistīta ar vienoto Eiropu. Horvātija, kas pievienojās 2013. gada jūlijā, neapšaubāmi ir bijusi Eiropas Savienības veiksmes stāsts. Tās pievienošanās apliecina to, ka durvis joprojām ir atvērtas visām Eiropas valstīm, kas spēj izpildīt kritērijus. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija pagaidām ir ieguvušas Eiropas Savienības kandidātvalstu statusu, savukārt ES ir izveidojusi ciešākas attiecības ar Bosniju un Hercegovinu, Albāniju un Kosovu.*

Ir svarīgi, lai Saloniku procesa valstu interese par Eiropu neatslābtu.

ETP grupa īpaši norāda uz:

  • šā reģiona valdību atbildību — nepieciešamību galvenokārt reformēt tiesu sistēmu, nodrošināt demokratizāciju un attīstīt infrastruktūru;
  • reģionālās sadarbības nozīmi;
  • ES vēsturisko atbildību pret šīm valstīm.

Dalībvalsts statusa kritēriju izmantošana ar nolūku izveidot stabilas iestādes

Līdz šim paplašināšanās process ir radījis iespēju stiprināt brīvības, demokrātijas, tiesiskas valsts un tirgus ekonomikas kopējos principus, kā arī sekmēt kontinenta stabilitāti un labklājību. Taču, kaut arī paplašināšanās procesam būtu jāveicina Savienības padziļināšana un kohēzija, Eiropas Savienībai ir jāapsver jautājums par tās ģeogrāfiskajām robežām.

ETP grupa uzskata, ka ir strikti jāievēro Kopenhāgenas kritēriji. Dalībvalsts statusa ieguves process ir atkarīgs no pievienošanās valstu individuāla snieguma, vienlaikus ņemot vērā Eiropas Savienības uzņemšanas spēju. Šie faktori nodrošinās Eiropas projekta nostiprināšanu, izveidojot stabilas, uzticamas un demokrātiskas iestādes, un padarīs Eiropas sapni pieejamu citām Eiropas valstīm. Paplašināšanās stratēģijām ir jābūt kam vairāk nekā sarunu risināšanas metodoloģijai.

ETP grupa piekrīt tam, ka ir vajadzīga rūpīga un efektīva paplašināšanas seku analīze. Katra kandidātvalsts būtu jāvērtē pēc tās nopelniem. Šajā sakarībā mēs atzinīgi vērtējam Horvātijas pievienošanos 2013. gada 1. jūlijā.

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

 

 

Austrumu partnerība

Austrumu partnerības mērķis ir piedāvāt Eiropas perspektīvu Eiropas Savienības robežvalstīm, piemēram, Armēnijai, Azerbaidžānai, Gruzijai, Moldovai, Ukrainai un Baltkrievijai. Ņemot vērā šo valstu vēlmi tuvināties Eiropas Savienībai, ar Austrumu partnerības palīdzību var noslēgt jaunus asociācijas nolīgumus, panākt pakāpenisku integrāciju Eiropas Savienības ekonomikā un nodrošināt šo valstu iedzīvotāju lielāku mobilitāti (vīzu izsniegšanas vienkāršāku režīmu un atpakaļuzņemšanas nolīgumus).

Politisko un sociāli politisko reformu veicināšana — Euronest parlamentārā asambleja

ETP grupa atzīst, ka šī partnerība mūsu kaimiņvalstīm ir unikāla iespēja. Tā mudina visas šīs partnerības valstis, tām īstenojot savu politisko un sociāli ekonomisko reformu procesu, pēc iespējas ātrāk gūt taustāmus rezultātus. Tāpēc ETP grupa ierosināja izveidot Euronest parlamentāro asambleju, kuras mērķi ir šādi: veicināt dialogu, izvērtēt Austrumu partnerības panākumus un problēmas un sekmēt demokrātiju, labklājību, stabilitāti un drošību šajā reģionā. Papildus tam par prioritārām būtu jāuzskata divas interešu sfēras: energoapgāde un nozaru politikas nostādnes.

Demokrātijas un labas pārvaldības sekmēšana sadarbībā ar valstu parlamentiem

Attiecībā uz valstīm, kurās politiskā situācija rada lielāku satraukuma iemeslu (Ukraina un Baltkrievija), ETP grupa vēlreiz pauž uzskatu, ka ļoti svarīga ir demokrātijas prakse un laba pārvaldība. Tiesiska valsts, vārda brīvības, pilsoņu tiesības uz informāciju un brīvu un godīgu vēlēšanu organizēšana ir obligāti principi. Ir jāsekmē savstarpēja sapratne, formulējot Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu kopējās nostājas.

 

 

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated
14.12.2017. - 12:15

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated

At its final plenary of 2017, the European Parliament approved a Resolution on the Brexit talks, backing the move to phase 2 but insisting on...
Child abuse
14.12.2017. - 12:09

EU states not doing enough to fight sexual abuse of children

The European Parliament adopted a Resolution today tabled by Anna Maria Corazza Bildt MEP calling on Member States to take concrete measures to stop...
Tax evasion
13.12.2017. - 14:09

Fight against tax evasion must be key task for EU

Left tried to hijack Panama report to harm honest taxpayers and EU economy "The fight against tax evasion, tax crime and tax avoidance must...
Kebab ban rejected, saving jobs, businesses
13.12.2017. - 14:00

Kebab ban rejected, saving jobs, businesses

The European Parliament has rejected a bid to outlaw phosphates in frozen kebab meat, pending a study in 2018 by the European Food Safety Agency....

Nedēļas aktualitātes

11.12.2017. - 15.12.2017.
Brexit Direction Sign

Brexit negotiations

The key debate on Wednesday will focus on the Brexit negotiations and preparations of the next Council meeting. "We will only accept a...
Protesters in Venezuela

2017 Sakharov Prize Award

The 2017 Sakharov Prize for Freedom of Thought will be awarded to the Democratic Opposition in Venezuela during the ceremony in Strasbourg on...
Picturesque patchwork quilt farmland aerial view over fields rural villages

Common Agricultural Policy: mid-term reform

A debate on rules to simplify EU farming policy, boost farmers’ bargaining power and better equip them to face risks will take place on Monday...