dienvidaustrumeiropa un austrumeiropa dienvidkaukāza valstis

Dienvidaustrumeiropa un Austrumeiropa, Dienvidkaukāza valstis

Jaunākais

Enlargement
Preses relīze
15.11.2017. - 12:55
"The summit in Brussels should be forward-looking, injecting new dynamism providing a clear political vision for the future of our Eastern Partnership. Differentiation is key. As our resources are limited, the principle of ‘more for more...
Moldova / EU
Preses relīze
03.10.2017. - 15:27
“We call for the EU financial help for Moldova to be frozen until the impact of the legislative changes in the Moldovan electoral law has been thoroughly assessed and we support that any payments of the macro-financial assistance be suspended...
Flag of Estonia
Preses relīze
04.09.2017. - 15:48
The EPP Group Bureau will gather in Tallinn on 7 and 8 September to debate new security threats and challenges for Europe. The topics covered will include cyberwar, disinformation and fake news, relations with Russia and the European Defence...
EU and Ukraine
Preses relīze
12.07.2017. - 12:17
"The EU and Ukraine must deepen cooperation and build a successful relationship. With an Association Agreement that is fully effective from September, a free trade area yielding results and with visa-free travel beginning, the EU and Ukraine...

Pages

 

Dienvidaustrumeiropa

Dienvidaustrumeiropas valstis kopš 2003. gada ir piedalījušās paplašināšanās procesā, kas tām paver izredzes pievienoties Eiropas Savienībai.

Kontaktpersonu saraksts
Sandra KALNIETE
ETP grupas priekšsēdētāja vietniece
 
Staff
 
 

Sveicināti, Rietumbalkāni!

Salonikos 2003. gada jūnijā notikušajā Eiropadomes sanāksmē tika formulēta nostāja, ka Rietumbalkānu valstu nākotne ir saistīta ar vienoto Eiropu. Horvātija, kas pievienojās 2013. gada jūlijā, neapšaubāmi ir bijusi Eiropas Savienības veiksmes stāsts. Tās pievienošanās apliecina to, ka durvis joprojām ir atvērtas visām Eiropas valstīm, kas spēj izpildīt kritērijus. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija pagaidām ir ieguvušas Eiropas Savienības kandidātvalstu statusu, savukārt ES ir izveidojusi ciešākas attiecības ar Bosniju un Hercegovinu, Albāniju un Kosovu.*

Ir svarīgi, lai Saloniku procesa valstu interese par Eiropu neatslābtu.

ETP grupa īpaši norāda uz:

  • šā reģiona valdību atbildību — nepieciešamību galvenokārt reformēt tiesu sistēmu, nodrošināt demokratizāciju un attīstīt infrastruktūru;
  • reģionālās sadarbības nozīmi;
  • ES vēsturisko atbildību pret šīm valstīm.

Dalībvalsts statusa kritēriju izmantošana ar nolūku izveidot stabilas iestādes

Līdz šim paplašināšanās process ir radījis iespēju stiprināt brīvības, demokrātijas, tiesiskas valsts un tirgus ekonomikas kopējos principus, kā arī sekmēt kontinenta stabilitāti un labklājību. Taču, kaut arī paplašināšanās procesam būtu jāveicina Savienības padziļināšana un kohēzija, Eiropas Savienībai ir jāapsver jautājums par tās ģeogrāfiskajām robežām.

ETP grupa uzskata, ka ir strikti jāievēro Kopenhāgenas kritēriji. Dalībvalsts statusa ieguves process ir atkarīgs no pievienošanās valstu individuāla snieguma, vienlaikus ņemot vērā Eiropas Savienības uzņemšanas spēju. Šie faktori nodrošinās Eiropas projekta nostiprināšanu, izveidojot stabilas, uzticamas un demokrātiskas iestādes, un padarīs Eiropas sapni pieejamu citām Eiropas valstīm. Paplašināšanās stratēģijām ir jābūt kam vairāk nekā sarunu risināšanas metodoloģijai.

ETP grupa piekrīt tam, ka ir vajadzīga rūpīga un efektīva paplašināšanas seku analīze. Katra kandidātvalsts būtu jāvērtē pēc tās nopelniem. Šajā sakarībā mēs atzinīgi vērtējam Horvātijas pievienošanos 2013. gada 1. jūlijā.

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

 

 

Austrumu partnerība

Austrumu partnerības mērķis ir piedāvāt Eiropas perspektīvu Eiropas Savienības robežvalstīm, piemēram, Armēnijai, Azerbaidžānai, Gruzijai, Moldovai, Ukrainai un Baltkrievijai. Ņemot vērā šo valstu vēlmi tuvināties Eiropas Savienībai, ar Austrumu partnerības palīdzību var noslēgt jaunus asociācijas nolīgumus, panākt pakāpenisku integrāciju Eiropas Savienības ekonomikā un nodrošināt šo valstu iedzīvotāju lielāku mobilitāti (vīzu izsniegšanas vienkāršāku režīmu un atpakaļuzņemšanas nolīgumus).

Politisko un sociāli politisko reformu veicināšana — Euronest parlamentārā asambleja

ETP grupa atzīst, ka šī partnerība mūsu kaimiņvalstīm ir unikāla iespēja. Tā mudina visas šīs partnerības valstis, tām īstenojot savu politisko un sociāli ekonomisko reformu procesu, pēc iespējas ātrāk gūt taustāmus rezultātus. Tāpēc ETP grupa ierosināja izveidot Euronest parlamentāro asambleju, kuras mērķi ir šādi: veicināt dialogu, izvērtēt Austrumu partnerības panākumus un problēmas un sekmēt demokrātiju, labklājību, stabilitāti un drošību šajā reģionā. Papildus tam par prioritārām būtu jāuzskata divas interešu sfēras: energoapgāde un nozaru politikas nostādnes.

Demokrātijas un labas pārvaldības sekmēšana sadarbībā ar valstu parlamentiem

Attiecībā uz valstīm, kurās politiskā situācija rada lielāku satraukuma iemeslu (Ukraina un Baltkrievija), ETP grupa vēlreiz pauž uzskatu, ka ļoti svarīga ir demokrātijas prakse un laba pārvaldība. Tiesiska valsts, vārda brīvības, pilsoņu tiesības uz informāciju un brīvu un godīgu vēlēšanu organizēšana ir obligāti principi. Ir jāsekmē savstarpēja sapratne, formulējot Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu kopējās nostājas.

 

 

Construction worker doing measuring
21.03.2018. - 15:09

Services e-card: EPP Group calls for holistic approach

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...
EU puzzle
21.03.2018. - 12:30

Align European semester with national budget cycles

In order to better coordinate economic policies, the European Semester should be aligned with the budgetary calendars of national parliaments, say...
Tax evasion
21.03.2018. - 11:37

EPP Group wants to tax digital business where the user is

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...
Enabling people from the Middle East and Africa to gain skills to help rebuild their countries
21.03.2018. - 11:30

Enabling people from the Middle East and Africa to gain skills to help rebuild their countries

Hungary’s government has given young Christians from Middle Eastern and African countries who lack access to high quality education the...

Nedēļas aktualitātes

19.03.2018. - 23.03.2018.
Attacks in Paris, France

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

22 March marks the 2-year anniversary of the terrorist attacks in Brussels. The Special Committee on Terrorism will organise two hearings on...
Nord Stream2

Making gas from outside the EU comply with Energy Union goals

The current Gas Directive will be updated to apply not only to the internal gas market in the EU, but also to gas pipelines that arrive in the EU...
Google

Europe-wide rules on how to tax Facebook, Amazon & Co

The European Commission will make a formal law proposal for a digital tax on Wednesday. This comes one week after Parliament, on the initiative of...