struktūra

Struktūra

 
Frakcija
Parlamentas

Europos Liaudies partijos frakcija (ELP) yra didžiausia Europos Parlamento frakcija.

Ji vienija ES valstybių narių Europos centro ir centro dešiniosios pakraipos politines jėgas, kurios susitelkė siekti bendro tikslo – konkurencingesnės, demokratiškesnės ir piliečiams artimesnės Europos, grįstos socialinės rinkos ekonomika.

Kadangi ELP yra didžiausia frakcija Parlamente, jos pozicija yra svaresnė nei kurios nors kitos frakcijos. Tai suteikia jai galimybę formuoti šios institucijos politinę darbotvarkę ir pirmauti balsuojant lemiamais klausimais. Frakcijos įtaką demonstruoja akivaizdus faktas, kad nuo 1999 m. ELP balsuojant Europos Parlamento mėnesinėse plenarinėse sesijose pasiekė daugiau pergalių negu kuri nors kita frakcija.

Grupės dydis taip pat užtikrina ELP nariams galimybę užimti daugiau svarbių pareigų Parlamente. ELP nariai užima įtakingiausius postus parlamentiniuose komitetuose ir jiems užtikrinama teisė vadovauti rengiant EP poziciją svarbiausiems teisės aktų projektams bei kuruoti kitus svarbius pranešimus.

ELP frakciją aptarnauja kvalifikuoti, talentingi ir motyvuoti darbuotojai iš visų ES valstybių narių.

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Europos Liaudies partijos frakcija (ELP) yra didžiausia Europos Parlamento frakcija.

Ji vienija ES valstybių narių Europos centro ir centro dešiniosios pakraipos politines jėgas, kurios susitelkė siekti bendro tikslo – konkurencingesnės, demokratiškesnės ir piliečiams artimesnės Europos, grįstos socialinės rinkos ekonomika.

Kadangi ELP yra didžiausia frakcija Parlamente, jos pozicija yra svaresnė nei kurios nors kitos frakcijos. Tai suteikia jai galimybę formuoti šios institucijos politinę darbotvarkę ir pirmauti balsuojant lemiamais klausimais. Frakcijos įtaką demonstruoja akivaizdus faktas, kad nuo 1999 m. ELP balsuojant Europos Parlamento mėnesinėse plenarinėse sesijose pasiekė daugiau pergalių negu kuri nors kita frakcija.

Grupės dydis taip pat užtikrina ELP nariams galimybę užimti daugiau svarbių pareigų Parlamente. ELP nariai užima įtakingiausius postus parlamentiniuose komitetuose ir jiems užtikrinama teisė vadovauti rengiant EP poziciją svarbiausiems teisės aktų projektams bei kuruoti kitus svarbius pranešimus.

ELP frakciją aptarnauja kvalifikuoti, talentingi ir motyvuoti darbuotojai iš visų ES valstybių narių.

Grupės asamblėja

Grupės/Frakcijos asamblėja yra aukščiausias ELP frakcijos organas, ją sudaro visi frakcijos nariai. Asamblėja priima sprendimus dėl visų Europos Parlamente ar už jo ribų svarstomų politinių klausimų, renka frakcijos tarybą, įkuria nuolatines frakcijos darbo grupes ir sprendžia dėl narių paskyrimo į frakcijai skirtas vietas Europos Parlamento organuose.

Frakcijos taryba

Taryba yra atsakinga už strateginius ir politinius sprendimus, taip pat už pasirengimą plenariniams posėdžiams. Ji išryškina frakcijai svarbiausius klausimus atsižvelgiant į skirtingas nacionalines perspektyvas. Frakcijos politinį organą – tarybą – sudaro: frakcijos pirmininkų taryba, nacionalinių delegacijų vadovai, frakcijai priklausantys Parlamento pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai, frakcijai priklausantys EP komiteto pirmininkai, frakcijos atstovai spaudai EP komitetuose, Europos liaudies partijos pirmininkas ir generalinis sekretorius, jei jie yra ir Europos Parlamento nariai ir kiekvienai nacionalinių delegacijų narių dešimčiai skiriamas papildomas narys.

Frakcijos pirmininkų taryba

Frakcijos pirmininkų tarybą sudaro frakcijos pirmininkas ir dešimt pirmininko pavaduotojų. Frakcijos pirmininkų tarybos nariai susitaria tarpusavyje ir pasiskirsto atsakomybės sritis. Pirmininkų taryba atsakinga už vadovavimą frakcijai plenarinių posėdžių metu, atstovavimą frakcijai už Parlamento ribų ir frakcijos asamblėjos informavimą apie jos posėdžiuose priimtus strateginius ir politinius sprendimus. Pirmininkų taryba reguliariai susitinka su nacionalinių delegacijų vadovais aptarti svarbiausių gairių ir kartu formuoja frakcijos strategiją.

Pirmininkas

ELP frakcijai vadovauja Manfred Weber. ELP frakcijos pirmininkas renkamas dvejų su puse metų kadencijai, t. y. pusei EP kadencijos, su galimybe jį perrinkti antrai kadencijai. Weber buvo išrinktas Frakcijos pirmininku 2014 m. birželio 4 d., netrukus po Europos Parlamento rinkimų.

Pirmininkas

Europos Parlamento pirmininkas renkamas dvejų su puse metų kadencijai, t. y. pusei EP kadencijos, su galimybe jį perrinkti antrai kadencijai. Jis atstovauja Parlamentą už jo ribų ir santykiuose su kitomis ES institucijomis. Žymiausi ELP frakcijos nariai, užėmę Europos Parlamento pirmininko pareigas.

Biuras

Biuras – tai Parlamento taisykles nustatantis organas. Jis rengia preliminarų Parlamento biudžeto projektą ir sprendžia visus administracinius, personalo ir organizacinius klausimus. Biurą sudaro Europos Parlamento Pirmininkas, 14 jo pavaduotojų ir penki kvestoriai, Parlamento renkami dvejų su puse metų kadencijai su galimybe pratęsti. Kvestoriai yra Biuro nariai, turintys patariamąjį balsą. ELP frakcijai EP biure atstovauja šeši pirmininko pavaduotojai ir du kvestoriai.

Pirmininkų sueiga

Pirmininkų sueiga – tai Europos Parlamento politinis organas, atsakingas už Parlamento darbo organizavimą ir teisėkūros planavimą, komitetų ir delegacijų pasiskirstymą kompetencijos sritimis ir už jų sudėtį, taip pat už ryšius su kitomis ES institucijomis, nacionaliniais parlamentais ir trečiosiomis šalimis. Pirmininkų sueigą sudaro EP Pirmininkas ir visų frakcijų pirmininkai. Pirmininkų sueigoje ELP frakcijai atstovauja frakcijos pirmininkas Manfred Weber.

Plenarinis posėdis

Europos Parlamentą sudaro 751 nariai iš 28 ES valstybių narių. Kiekvieną mėnesį (išskyrus rugpjūtį) Parlamentas renkasi į plenarinę sesiją. Plenarinėje sesijoje priimami teisės aktai, tvirtinamas Bendrijos biudžetas ir priimamos pozicijos įvairiose politikos srityse ir nustatomi Parlamento santykiai su trečiosiomis šalimis. Plenariniame posėdyje Parlamentas gali nuspręsti pareikšti nuomonę bet kuriuo jam svarbiu klausimu. Jis taip pat gali prašyti Komisijos pateikti atitinkamą Bendrijos teisės akto pasiūlymą tais klausimais, kuriais, Parlamento nuomone, būtina.

Komitetai

Didžioji Europos Parlamento darbo dalis vyksta specializuotuose komitetuose. Jie sudaromi EP kadencijos pradžioje ir nariai juose dirba visą kadenciją. Europarlamentarai komitetuose rengia, teikia pakeitimus teisės aktų pasiūlymams ir savo iniciatyva parengtiems pranešimams ir balsuodami priima juos. ELP frakcija yra atstovaujama visuose Parlamento komitetuose. Frakcijos narių skaičius kiekviename komitete yra proporcingas frakcijos dydžiui.

Darbo grupė „Užsienio reikalai“

Darbo grupė „Biudžetas ir struktūrinė politika“

Darbo grupė „Ekonomika ir aplinka“

Darbo grupė „Teisės ir vidaus reikalai“

Delegacijos

Pagrindinis Europos Parlamento tarpparlamentinių delegacijų uždavinys – palaikyti ir plėtoti Parlamento tarptautinius ryšius, teikiant konkrečią specialistų pagalbą ir politinį vertinimą apie padėtį tose šalyse ir regionuose, už kuriuos jie yra atsakingi. Pastaraisiais metais tarpparlamentinių delegacijų vaidmuo tampa vis svarbesnis, jos tampa veiksminga parlamentinės diplomatijos dalimi. ELP frakcijos nariai yra atstovaujami visose Parlamento delegacijose, proporcingai frakcijos dydžiui.

Jungtiniai parlamentiniai komitetai

Tarpparlamentinės asamblėjos ir dialogai

Parlamentinis bendradarbiavimo komitetas

Other Parliamentary Delegations/ Kitos parlamentinės delegacijos

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations