mūsų darbas su nacionaliniais parlamentais

Mūsų darbas su nacionaliniais parlamentais

Latest

Common EU defence, economy, Erasmus
Video
2017-12-06 10:07
The 26th European summit between EPP Group MEPs and MPs lent its support to the PESCO common defence initiative. They also discussed Brexit, improving Europe’s economy, and a reinforced Erasmus youth study programme.
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers
Naujienos
2017-12-04 18:15
During the 26th annual Summit of Chairmen of EPP Parliamentary Groups, the future of defence took centre stage in the debate between European and national Members of Parliament from the EPP family. Esther de Lange, Vice-Chair of the EPP Group and...
Enlargement
Naujienos
2017-06-26 18:22
During the 25th summit of Chairs of EPP-affiliated groups in national parliaments, speakers called on Europe to reach out to all citizens to shape a common parliamentary position on the future of Europe reflection paper presented by the European...
EPP MPs and MEPs tackle globalisation
Video
2017-06-26 17:15
The EU needs to step up efforts to adapt to globalisation to address voter concerns and create sustainable employment, say EPP MPs and MEPs meeting at the European Parliament. The regular EPP Group gathering underscored the need for close...

Pages

 

ES ryšių su nacionaliniais parlamentais paaiškinimas

EU-National Parliaments

Pirmą kartą Lisabonos sutartimi ES valstybių narių parlamentams suteikta galimybė tiesiogiai įtakoti sprendimų priėmimo procesą ES lygmeniu. Šiomis išplėstomis galiomis siekiama dvejopos naudos: didinti ES demokratinį teisėtumą, užtikrinant demokratiškai išrinktų valstybių narių atstovų dalyvavimą priimant ES teisės aktus, ir tuo pačiu užtikrinti, kad ES imtųsi veiksmų tik tais atvejais, kai šiais veiksmais gali būti sukuriama pridėtinė vertė. Todėl nacionaliniams parlamentams keliami šie pagrindiniai uždaviniai: skatinti diskusiją dėl Europos Sąjungos reikalų nacionaliniu lygmeniu ir būti subsidiarumo principo sergėtojais. Subsidiarumo principo laikymasis užtikrina, kad sprendimai nebus priimami Europos lygmeniu, jei juos veiksmingai galima priimti regioniniu ar vietos lygmeniu (išskyrus tas sritis, kuriose ES suteikta išimtinė kompetencija).

Kontaktai
Esther de LANGE
ELP frakcijos pirmininko pavaduotoja
 
Staff
 
 

Lisabonos sutartimi pirmą kartą konkrečiai pripažįstamas nacionalinių parlamentų vaidmuo Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 12 straipsnyje teigiama: „nacionaliniai parlamentai aktyviai prisideda užtikrinant gerą Sąjungos veikimą“. Išaugusį nacionalinių parlamentų vaidmenį Europos sprendimų priėmimo procese galima suskaidyti į tris kategorijas:

informaciją – nacionaliniai parlamentai turėtų būti informuojami apie teisės aktą pasiūlymo etape;
aktyvų dalyvavimą – tam tikrais Sutartyje nurodytais atvejais nacionaliniai parlamentai gali aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procese ES lygmeniu;
prieštaravimą – nacionaliniai parlamentai turi teisę pareikšti prieštaravimus dėl ES politikos pasiūlymų ir ES turi atsižvelgti į šiuos prieštaravimus. Šios kategorijos rodo, kad nacionalinių parlamentų dalyvavimas ES politikos formavime visais lygiais yra itin svarbus.

Lisabonos sutartyje numatyti pokyčiai suteikia nacionaliniams parlamentams galimybę laiku pradėti nacionalines diskusijas Europos klausimais. Be to, jie suteikia nacionaliniams parlamentams galimybę svarstyti, ar buvo laikomasi subsidiarumo principo. Visa tai leidžia konstruktyviai dalyvauti Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese.

ELP frakcija pripažino, kad svarbu kuo anksčiau pradėti nuolatines diskusijas su nacionaliniais parlamentais, ir todėl reguliariai rengia susitikimus su valstybių narių parlamentų nariais, atstovaujančiais ELP politinei šeimai priklausančias partijas.

Esame sukūrę keletą formatų, kurie vienija Europos Parlamento narius ir ELP politinei šeimai priklausančių nacionalinių parlamentų narius. Šie tarpparlamentiniai susitikimai yra labai svarbūs plėtojant politinę diskusiją su Europos Sąjunga susijusiais klausimais, ypač jie svarbūs siekiant atsižvelgti į skirtingus nacionalinius aspektus. Svarbiausias susibūrimas yra ELP frakcijų pirmininkų aukščiausiojo lygio susitikimas. Be to, rengiame Europos reikalų srityje dirbančių ELP frakcijos parlamento narių tinklo ir Jaunųjų narių tinklo susitikimus.

 

 

Frakcijos organizuojami renginiai

ELP frakcijų pirmininkų aukščiausiojo lygio susitikimai
Šiuose aukščiausiojo lygio susitikimuose dalyvauja visų ES nacionalinių parlamentų ELP frakcijų pirmininkai. Jie susitinka Briuselyje du kartus per metus; susitikimų tikslas – suformuoti bendrą požiūrį į ELP frakcijos politines perspektyvas ir prioritetus ir aptarti svarbiausius Europos klausimus. Dalyvauti šiuose susitikimuose kviečiami Europos Parlamento ir Europos Komisijos Pirmininkai, jei jie priklauso ELP politinei šeimai.
 
ES reikalų tinklas
ES reikalų tinkle susibūrę ELP frakcijai priklausantys Europos Parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų nariai, kurie yra savo frakcijose atsakingi už Europos reikalus. Tai – nacionalinių parlamentinių ES reikalų komitetų pirmininkai arba pirmininkų pavaduotojai, arba parlamentinių grupių pirmininkų atstovai. Šie susitikimai vyksta reguliariai; jų tikslas – išsamiai apsvarstyti aktualius politikos klausimus, kad vėliau būtų galima vystyti tarpusavio supratimą su ELP frakcija ir būdus, kaip dirbti kartu.
 
Jaunųjų narių tinklas
ELP frakcijos naujųjų narių tinklą sudaro ELP politinei šeimai priklausančių nacionalinių parlamentų nariai ir Europos Parlamento ELP frakcijos nariai, kuriems išrinkimo metu nebuvo suėję 36 metai. Šio tinklo koordinatorius – Pablo Zalba (EP narys). Jaunųjų narių tinklo sąraše – beveik 300 nacionaliniams parlamentams ir Europos Parlamentui priklausančių narių. Jaunieji nariai aptaria svarbius politikos ateities uždavinius.

Skaityti daugiau (EN)

 

 

Parlamento organizuojami renginiai

Jungtiniai parlamentiniai susitikimai
Jungtiniai parlamentiniai susitikimai, kuriuos organizuoja ir kuriems pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės parlamentas kartu su Europos Parlamentu, skirti plačioms politinėms temoms aptarti. Labai dažnai šio susitikimo temomis pasirenkami ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės pirmininkavimo prioritetai. Prieš kiekvieną jungtinį parlamentinį susitikimą organizuojamas parengiamasis ELP politinės šeimos posėdis.
 
Bendri komitetų posėdžiai
Bendruose komitetų posėdžiuose svarstomos sektorių problemos. Juos organizuoja ir jiems pirmininkauja atitinkami ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės parlamento komitetai ir atitinkamas Europos Parlamento komitetas. Be to, EP komitetai organizuoja klausymus, konferencijas arba teminius vizitus, į kuriuos, jei reikia, pakviečiami nacionalinių parlamentų atstovai. Tai, kad šiuose posėdžiuose dalyvauja nacionalinių ir Europos institucijų politikai, viena vertus, padeda gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir, antra vertus, taip sukuriama struktūra informacijai nacionaliniu ir vietos lygmeniu skleisti.
 
Europos reikalų komitetų konferencija (COSAC)
Europos reikalų komitetų konferencija (angl. COSAC) – tai nacionalinių parlamentų Europos reikalų srityje dirbančių komitetų ir Europos Parlamento atstovų bendradarbiavimo platforma. Ji organizuojama kartą per dvejus metus.
 
ES (valstybių narių) parlamentų pirmininkų konferencija
Į šią konferenciją susirenka ES valstybių narių parlamentų pirmininkai ir Europos Parlamento Pirmininkas. Savo kasmetiniuose susitikimuose parlamentų pirmininkai bendrais bruožais aptaria ES reikalus ir visų pirma – tarpparlamentinę ES veiklą.
 
 

Leidiniai

Latest

Combines harvesting wheat
2018-09-20 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
2018-09-13 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
2018-09-13 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
2018-09-12 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...

Savaitės įvykiai

2018-09-10 - 2018-09-14
Manfred Weber, Chairman of the EPP Group

The State of the Union

Members of the European Parliament and the President of the European Commission Jean-Claude Juncker will hold the annual State of the Union debate on...
Protect creativity without creating borders

Copyright in the Digital Single Market

On Tuesday 11 September, members of the European Parliament will hold a debate on the long-awaited copyright reform. The file has returned to the...
Woman checking food labelling

Dual quality products: what you see is what you should get

The European Parliament will vote on Thursday on a Report that will propose measures to solve the problem of quality differences between products...