ustrojstvo

Ustrojstvo

 
Klub
Parlament

Klub zastupnika Europske pučke stranke (Klub zastupnika EPP-a) najbrojniji je u Europskom parlamentu.

Okuplja proeuropske političke snage centra i desnog centra iz država članica EU-a sa svrhom postizanja višeg stupnja konkurentnosti i demokracije u Europi, približavanja građanima i ostvarenja socijalnog tržišnog gospodarstva.

Kao najveći klub zastupnika u parlamentu u kojem stranke koje nisu socijalističke čine natpolovičnu većinu, Klub zastupnika EPP-a u povoljnijem je položaju od drugih kada je riječ o određivanju političkog programa ovog tijela te o dobivanju najvažnijih glasova. Ova se snaga očituje u činjenici da je od 1999. Klub zastupnika EPP-a bio na pobjedničkoj strani u više glasovanja neko bilo koji drugi klub zastupnika na mjesečnim plenarnim sjednicama Europskog parlamenta.

Zahvaljujući brojčanoj nadmoći zastupnici Kluba obnašaju niz ključnih funkcija u Parlamentu. Zastupnici Kluba raspoređeni su na najbolji mogući način u parlamentarnim odborima kako bi osigurali pravo sastavljanja stajališta EP-a o ključnim nacrtima zakona i ostalim važnim izvješćima. Zastupnici Kluba zastupnika EPP-a obnašaju funkcije izvjestitelja o važnim pitanjima u većoj mjeri nego zastupnici bilo kojeg drugog kluba.

Klubu zastupnika EPP-a pomaže visokokvalificirano, talentirano i motivirano osoblje iz svih država članica.

POSLOVNIK

Klub zastupnika Europske pučke stranke (Klub zastupnika EPP-a) najbrojniji je u Europskom parlamentu.

Okuplja proeuropske političke snage centra i desnog centra iz država članica EU-a sa svrhom postizanja višeg stupnja konkurentnosti i demokracije u Europi, približavanja građanima i ostvarenja socijalnog tržišnog gospodarstva.

Kao najveći klub zastupnika u parlamentu u kojem stranke koje nisu socijalističke čine natpolovičnu većinu, Klub zastupnika EPP-a u povoljnijem je položaju od drugih kada je riječ o određivanju političkog programa ovog tijela te o dobivanju najvažnijih glasova. Ova se snaga očituje u činjenici da je od 1999. Klub zastupnika EPP-a bio na pobjedničkoj strani u više glasovanja neko bilo koji drugi klub zastupnika na mjesečnim plenarnim sjednicama Europskog parlamenta.

Zahvaljujući brojčanoj nadmoći zastupnici Kluba obnašaju niz ključnih funkcija u Parlamentu. Zastupnici Kluba raspoređeni su na najbolji mogući način u parlamentarnim odborima kako bi osigurali pravo sastavljanja stajališta EP-a o ključnim nacrtima zakona i ostalim važnim izvješćima. Zastupnici Kluba zastupnika EPP-a obnašaju funkcije izvjestitelja o važnim pitanjima u većoj mjeri nego zastupnici bilo kojeg drugog kluba.

Klubu zastupnika EPP-a pomaže visokokvalificirano, talentirano i motivirano osoblje iz svih država članica.

Skupština Kluba

Skupština Kluba najviše je tijelo Kluba zastupnika EPP-a i sastoji se od svih zastupnika Kluba. Skupština Kluba donosi odluke o svim političkim pitanjima koja se obrađuju unutar ili izvan Europskog parlamenta, bira Predsjedništvo Kluba, osniva Stalne radne skupine Kluba i odlučuje o radnim mjestima koja su dodijeljena Klubu zastupnika EPP-a u tijelima Europskog parlamenta.

Središnji odbor

TSredišnji odbor donosi strateške i političke odluke te vrši pripreme za plenarne sjednice naglašavajući najvažnija pitanja za Klub iz perspektiva različitih država članica. Središnji odbor, političko tijelo Kluba zastupnika, čine: Predsjedništvo, voditelji nacionalnih izaslanstava, potpredsjednici i kvestori Parlamenta koji pripadaju Klubu, predsjednici odbora Europskog parlamenta iz Kluba zastupnika, glasnogovornici Kluba zastupnika u odborima Europskog parlamenta, predsjednik i glavni tajnik Europske pučke stranke ako su također članovi Europskog parlamenta, te po jedan dodatni zastupnik na svakih deset zastupnika nacionalnog izaslanstva.

Predsjedništvo

Predsjedništvo čine predsjednik Kluba i deset potpredsjednika. Članovi Predsjedništva između sebe odlučuju o raspodjeli područja nadležnosti. Predsjedništvo je zaduženo za vođenje Kluba na plenarnim sjednicama, za vanjsko predstavljanje Kluba te za izvještavanje Skupštine Kluba o strateškim i političkim odlukama koje je donijelo. Redovno se sastaje s voditeljima nacionalnih izaslanstava kako bi raspravljali o ključnim smjernicama i kako bi pripremili odluke ključne za strategiju Kluba.

Predsjednik

Manfred Weber predsjedava Klubom zastupnika EPP-a u svojstvu predsjednika. Predsjednik Kluba zastupnika EPP-a bira se na mandat od dvije i pol godine s mogućnošću reizbora, tj. na polovicu razdoblja parlamentarnog saziva. Gospodin Weber izabran je za predsjednika 4. lipnja 2014., neposredno nakon izbora za Europski parlament.

Predsjednik

Predsjednik Europskog parlamenta bira se na mandat od dvije i pol godine s mogućnošću reizbora, tj. na polovicu razdoblja parlamentarnog saziva. Predsjednik predstavlja Europski parlament u svijetu i u odnosima s drugim institucijama EU-a. Nekoliko istaknutih članova Kluba zastupnika EPP-a obnašalo je ulogu predsjednika Europskog parlamenta.

Predsjedništvo

Predsjedništvo je tijelo koje utvrđuje pravila Parlamenta. Ono sastavlja prednacrt proračuna i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Čine ga predsjednik EP-a, 14 potpredsjednika EP-a i pet kvestora koje Parlament bira na razdoblje od dvije i pol godine s mogućnošću reizbora. Kvestori su članovi Predsjedništva sa savjetodavnom funkcijom. Klub zastupnika EPP-a zastupljen je u Predsjedništvu EP-a sa šest potpredsjednika i dva kvestora.

Konferencija predsjednika

Konferencija predsjednika političko je tijelo u Parlamentu nadležno za organizaciju parlamentarnih poslova i zakonodavnog programa, za odlučivanje o odgovornostima i članstvu u odborima i izaslanstvima te za odnose s drugim institucijama EU-a, nacionalnim parlamentima i državama koje nisu članice EU-a. Konferenciju predsjednika čine predsjednik EP-a i predsjednici svih klubova zastupnika. Predsjednik Kluba zastupnika EPP-a Manfred Weber član je Konferencije predsjednika.

Plenum

Plenum Europskog parlamenta sastoji se od 751 člana iz 28 država članica EU-a. Parlament zasjeda na plenarnoj sjednici svakog mjeseca (osim kolovoza). Na plenarnim se sjednicama donose zakoni, donosi se proračun Zajednice te se usvajaju stajališta o raznim političkim područjima i o odnosu Parlamenta s trećim državama. Na plenarnoj sjednici Parlament može izraziti svoje mišljenje o bilo kojoj temi koju smatra važnom. Također može zatražiti Komisiju da podnese odgovarajuće prijedloge o pitanjima za koja Parlament smatra da je potrebno usvojiti zakonodavni akt Zajednice.

Odbori

Najveći dio posla u Europskom parlamentu obavlja se u specijaliziranim odborima. Oni se osnivaju na početku mandata Europskog parlamenta za razdoblje trajanja čitavog mandata. Odbori izrađuju, izmjenjuju i usvajaju prijedloge zakona te izvješća na vlastitu inicijativu. Zastupnici Kluba zastupnika EPP-a zastupljeni su u svim parlamentarnim odborima razmjerno veličini Kluba.

Radna skupina za vanjske poslove

Radna skupina za proračun i strukturnu politiku

Radna skupina za gospodarstvo i okoliš

Radna skupina za pravna pitanja i unutarnje poslove

Izaslanstva

Glavna zadaća međuparlamentarnih izaslanstava Europskog parlamenta jest održavanje i razvoj međunarodnih kontakata Parlamenta pružanjem specifičnog stručnog znanja i pokazivanjem političkog razumijevanja situacije u zemljama i regijama za koje su nadležna. Tijekom proteklih godina uloga međuparlamentarnih izaslanstava postala je sve važnija te su ona poprimila oblik parlamentarne diplomacije. Zastupnici Kluba zastupnika EPP-a zastupljeni su u svim parlamentarnim delegacijama razmjerno veličini Kluba.

Zajednički parlamentarni odbori

Međuparlamentarne skupštine i dijalozi

Parlamentarni odbori za suradnju

Ostala parlamentarna izaslanstva

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations