työmme kansallisten parlamenttien kanssa

Työmme kansallisten parlamenttien kanssa

Uusimmat

Common EU defence, economy, Erasmus
Video
6.12.2017 - 10:07
The 26th European summit between EPP Group MEPs and MPs lent its support to the PESCO common defence initiative. They also discussed Brexit, improving Europe’s economy, and a reinforced Erasmus youth study programme.
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers
Uutiset
4.12.2017 - 18:15
During the 26th annual Summit of Chairmen of EPP Parliamentary Groups, the future of defence took centre stage in the debate between European and national Members of Parliament from the EPP family. Esther de Lange, Vice-Chair of the EPP Group and...
Enlargement
Uutiset
26.6.2017 - 18:22
During the 25th summit of Chairs of EPP-affiliated groups in national parliaments, speakers called on Europe to reach out to all citizens to shape a common parliamentary position on the future of Europe reflection paper presented by the European...
EPP MPs and MEPs tackle globalisation
Video
26.6.2017 - 17:15
The EU needs to step up efforts to adapt to globalisation to address voter concerns and create sustainable employment, say EPP MPs and MEPs meeting at the European Parliament. The regular EPP Group gathering underscored the need for close...

Pages

 

EU:n ja kansallisten parlamenttien suhteet

EU-National Parliaments

Lissabonin sopimuksen myötä EU:n jäsenvaltioiden parlamentit saivat ensimmäistä kertaa mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon EU:ssa. Tällä muutoksella oli kaksi tavoitetta: vahvistaa EU:n demokraattista oikeutusta varmistamalla, että jäsenvaltioi-den demokraattisesti valitut edustajat osallistuvat EU:n lainsäädännön laatimiseen, ja toisaalta huolehtia siitä, että EU puuttuu asioihin vain, jos se voi toiminnallaan tuoda lisäarvoa. Kansallisten parlamenttien tärkein tehtävä on synnyttää kansallisella tasolla keskustelua Eurooppa-asioista ja valvoa toissijaisuusperiaatteen toteutumista. Toissi-jaisuusperiaate puolestaan takaa, ettei päätöksiä tehdä Euroopan tasolla, jos ne voidaan tehdä tehokkaasti alueellisella tai paikallisella tasolla (lukuun ottamatta asioita, joista päätettäessä EU:lla on yksinomainen toimivalta).

Yhteystiedot
Esther de LANGE
EPP-ryhmän varapuheenjohtaja
 
Staff
 
 

Lissabonin sopimuksessa määritellään ensimmäistä kertaa täsmällisesti kansallisten parlamenttien rooli EU:ssa. Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 12 artiklassa todetaan, että "kansalliset parlamentit edistävät osaltaan aktiivisesti unionin moitteetonta toimintaa". Kansallisten parlamenttien entistä vahvempi rooli eurooppalaisessa päätöksentekoprosessissa ilmenee seuraavilla kolmella osa-alueella:

Tiedonsaanti – kansallisille parlamenteille on kerrottava uusista lainsäädäntöehdotuk-sista.
Aktiivinen osallistuminen – perussopimuksissa määritellyissä tapauksissa kansalliset parlamentit voivat osallistua aktiivisesti EU:n tason päätöksentekoprosesseihin.
Vastalauseet – kansallisilla parlamenteilla on oikeus esittää EU:n toimintaehdotuksiin vastalauseita, jotka EU:n on huomioitava. Näistä osa-alueista käy ilmi, kuinka suuri merkitys kansallisilla parlamenteilla nykyään on kaikissa EU:n päätöksenteon vaiheissa.

Lissabonin sopimuksen tuomien uudistusten myötä kansalliset parlamentit voivat nyt viritellä kansallisella tasolla keskustelua Euroopan ajankohtaisimmista asioista. Lisäksi kansalliset parlamentit voivat arvioida, onko päätöksenteossa toimittu toissijaisuus-periaatteen mukaisesti. Kaikkiaan muutokset siis merkitsevät kansallisten parlament-tien rakentavaa osallistumista EU:n päätöksentekoon.

EPP-ryhmä pitää tärkeänä jatkuvaa, jo varhaisissa vaiheissa käytävää keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa, ja se järjestää säännöllisiä tapaamisia niiden kan-sallisten parlamenttien jäsenten kanssa, jotka edustavat EPP-ryhmän puolueita.

EPP-ryhmä on perustanut Euroopan parlamentin jäsenten ja EPP-ryhmän puolueita edustavien kansallisten parlamenttien jäsenten välisiä verkostoja. Näiden verkostojen kautta järjestettävät parlamenttien väliset kokoukset ovat ensiarvoisen tärkeitä poliitti-sen keskustelun synnyttämiselle Eurooppa-asioista ja tuovat keskusteluun myös kan-sallisen ulottuvuuden. Tapaamisista tärkeimpiä ovat EPP-ryhmän puolueiden puheen-johtajien kokoukset. EPP-ryhmä järjestää myös ryhmän puolueiden Eurooppa-asioista vastaavien parlamentaarikkojen verkoston ja Young Members Networkin tapaamisia.

 

 

Ryhmän järjestämä toiminta

EPP-ryhmän puolueiden puheenjohtajien kokoukset
Näissä kokouksissa kokoontuvat kaikkien EPP-ryhmään kuuluvien kansallisten puo-lueiden puheenjohtajat. Kokous järjestetään kahdesti vuodessa Brysselissä, ja siellä pyritään muodostamaan yhteinen näkemys EPP-ryhmän poliittisista kannoista ja ta-voitteista sekä keskustellaan ajankohtaisista Eurooppa-asioista. Kokouksiin voidaan kutsua myös Euroopan parlamentin puhemies ja komission puheenjohtaja sekä EPP ryhmän puolueita edustavia komission jäseniä.
 
European Affairs Network
European Affairs Networkin tapaamiset tuovat yhteen EPP-ryhmää edustavat Euroo-pan parlamentin jäsenet sekä ne kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka toimivat omien poliittisten ryhmiensä edustajina Eurooppa-asioissa. He ovat kansallisten par-lamenttien EU-asioista vastaavien valiokuntien puheenjohtajia tai varapuheenjohtajia tai parlamentin ryhmien puheenjohtajien edustajia. Verkoston tapaamisia järjestetään säännöllisesti. Tapaamisissa pyritään keskustelemaan ajankohtaisista poliittisista ai-heista yksityiskohtaisesti, jotta asioista voitaisiin saavuttaa yhteisymmärrys EPP-ryhmän sisällä sekä kehittää yhteistyötä.
 
Young Members Network
EPP-ryhmän Young Members Network kokoaa yhteen nuoret parlamentin jäsenet eli valintansa aikaan enintään 36 vuotiaat EPP-ryhmän puolueita kansallisissa parlamen-teissa edustavat jäsenet sekä EPP-ryhmää edustavat Euroopan parlamentin jäsenet. Verkoston toimintaa koordinoi Euroopan parlamentin jäsen Pablo Zalba. Verkoston ikävaatimuksen täyttäviä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäseniä on verkoston luettelon perusteella noin 300. Parlamenttien nuorten jäsenten tapaami-sissa keskustellaan tulevaisuuden merkittävistä poliittisista haasteista.

Lue lisää (EN)

 

 

Parlamentin järjestämä toiminta

Parlamenttien väliset tapaamiset
Parlamenttien välisissä tapaamisissa keskustellaan laajoista poliittisista kysymyksistä. Tapaamiset järjestävät ja niiden puheenjohtajina toimivat yhdessä EU:n kulloisenkin puheenjohtajavaltion parlamentti ja Euroopan parlamentti. Tapaamisissa käsiteltävät aiheet valitaan tyypillisesti EU:n puheenjohtajavaltion painopistealueiden joukosta. EPP-ryhmään kuuluvien puolueiden edustajat tapaavat valmistelevassa kokouksessa ennen jokaista parlamenttien välistä tapaamista.
 
Valiokuntien yhteiskokoukset
Valiokuntien yhteiskokouksissa keskustellaan alakohtaisista kysymyksistä. Kokousten järjestäjinä ja puheenjohtajina toimivat yhdessä EU:n puheenjohtajavaltion parlamentin ja Euroopan parlamentin asianomaiset valiokunnat. Euroopan parlamentin valiokunnat järjestävät lisäksi kuulemistilaisuuksia, konferensseja ja eri aihepiireihin liittyviä vierailuja. Näihin tilaisuuksiin kutsutaan myös kansallisten parlamenttien edustajia silloin, kun se on aiheellista. Kansallisten ja eurooppalaisten toimielinten päättäjien läsnäolo kokouksissa parantaa toimielinten välistä yhteistyötä ja toisaalta auttaa luo-maan puitteet, joissa tiedonvälitys toimii myös kansallisella ja paikallisella tasolla.
 
Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi (COSAC)
Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi (COSAC) on kan-sallisten parlamenttien Eurooppa-asioista vastaavien valiokuntien ja Euroopan parla-mentin edustajien yhteistyöfoorumi. Se kokoontuu kahdesti vuodessa.
 
EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssi
EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssi tuo yhteen EU:n jäsenvaltioiden parla-menttien puhemiehet ja Euroopan parlamentin puhemiehen. Sen vuosittaisissa tapaa-misissa puhemiehet keskustelevat EU:n yleisistä asioista ja erityisesti parlamenttien välisistä toimista.
 
 

Julkaisut

Step up fight against racism in sport
24.5.2018 - 10:30

Step up fight against racism in sport

Two days of events this week are aimed at raising awareness and fighting racism and anti-Semitism in sport. MEPs and members of the sports world are...
Traffic on multiple lane highway
24.5.2018 - 9:50

Road charges: fair charging for better roads

The European Parliament’s Transport and Tourism Committee voted today to phase out Eurovignettes for heavy goods vehicles and vans and for...
Security concept
23.5.2018 - 17:25

Privacy Shield needs to be improved, not abolished

The EU-US Privacy Shield offers legal certainty in free trade and the protection of data; jeopardising it now would be a step back for European...
Zuckerberg testimony requires concrete action, says Weber
23.5.2018 - 15:15

Zuckerberg testimony requires concrete action, says Weber

The meeting between Parliament leaders and Facebook CEO Zuckerberg left many questions unanswered and the need for more concrete action to ensure...

Viikon kohokohdat

22.5.2018. - 25.5.2018.
Riga, Latvia

Discussing the European way of life in Riga

European politicians, academics, policy-makers and opinion-shapers will gather in Riga, Latvia, from 23-25 May at the annual conference of the...
Facebook

Mark Zuckerberg to meet EP leaders

An extraordinary meeting with the Chief Executive Officer of Facebook, Mark Zuckerberg, will take place on Tuesday in the European Parliament. The...
High angle view of traffic on highway

Road charges: fair charging for better roads

The Transport and Tourism Committee will vote on Thursday morning on the phasing-out of the Eurovignette for heavy duty vehicles and vans....