työmme kansallisten parlamenttien kanssa

Työmme kansallisten parlamenttien kanssa

Uusimmat

Enlargement
Uutiset
26.6.2017 - 18:22
During the 25th summit of Chairs of EPP-affiliated groups in national parliaments, speakers called on Europe to reach out to all citizens to shape a common parliamentary position on the future of Europe reflection paper presented by the European...
EPP MPs and MEPs tackle globalisation
Video
26.6.2017 - 17:15
The EU needs to step up efforts to adapt to globalisation to address voter concerns and create sustainable employment, say EPP MPs and MEPs meeting at the European Parliament. The regular EPP Group gathering underscored the need for close...
Populism and Brexit, a sign of the times
Video
21.3.2017 - 11:00
Meeting of the Network of National Parliamentarians in charge of European Affairs and Members of the EPP Group in the European Parliament. MEPs and MPs discussed populism and Brexit, focusing on possible answers to serious issues like youth...
Esther De Lange MEP
Uutiset
11.11.2016 - 10:54
EPP-affiliated group leaders from the national parliaments met this week to discuss the future of Europe. Just before the American elections, it was clear that traditional parties need to listen better to the concerns of citizens and provide...

Pages

 

EU:n ja kansallisten parlamenttien suhteet

EU-National Parliaments

Lissabonin sopimuksen myötä EU:n jäsenvaltioiden parlamentit saivat ensimmäistä kertaa mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon EU:ssa. Tällä muutoksella oli kaksi tavoitetta: vahvistaa EU:n demokraattista oikeutusta varmistamalla, että jäsenvaltioi-den demokraattisesti valitut edustajat osallistuvat EU:n lainsäädännön laatimiseen, ja toisaalta huolehtia siitä, että EU puuttuu asioihin vain, jos se voi toiminnallaan tuoda lisäarvoa. Kansallisten parlamenttien tärkein tehtävä on synnyttää kansallisella tasolla keskustelua Eurooppa-asioista ja valvoa toissijaisuusperiaatteen toteutumista. Toissi-jaisuusperiaate puolestaan takaa, ettei päätöksiä tehdä Euroopan tasolla, jos ne voidaan tehdä tehokkaasti alueellisella tai paikallisella tasolla (lukuun ottamatta asioita, joista päätettäessä EU:lla on yksinomainen toimivalta).

Yhteystiedot
Esther de LANGE
EPP-ryhmän varapuheenjohtaja
 
Staff
 
 

Lissabonin sopimuksessa määritellään ensimmäistä kertaa täsmällisesti kansallisten parlamenttien rooli EU:ssa. Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 12 artiklassa todetaan, että "kansalliset parlamentit edistävät osaltaan aktiivisesti unionin moitteetonta toimintaa". Kansallisten parlamenttien entistä vahvempi rooli eurooppalaisessa päätöksentekoprosessissa ilmenee seuraavilla kolmella osa-alueella:

Tiedonsaanti – kansallisille parlamenteille on kerrottava uusista lainsäädäntöehdotuk-sista.
Aktiivinen osallistuminen – perussopimuksissa määritellyissä tapauksissa kansalliset parlamentit voivat osallistua aktiivisesti EU:n tason päätöksentekoprosesseihin.
Vastalauseet – kansallisilla parlamenteilla on oikeus esittää EU:n toimintaehdotuksiin vastalauseita, jotka EU:n on huomioitava. Näistä osa-alueista käy ilmi, kuinka suuri merkitys kansallisilla parlamenteilla nykyään on kaikissa EU:n päätöksenteon vaiheissa.

Lissabonin sopimuksen tuomien uudistusten myötä kansalliset parlamentit voivat nyt viritellä kansallisella tasolla keskustelua Euroopan ajankohtaisimmista asioista. Lisäksi kansalliset parlamentit voivat arvioida, onko päätöksenteossa toimittu toissijaisuus-periaatteen mukaisesti. Kaikkiaan muutokset siis merkitsevät kansallisten parlament-tien rakentavaa osallistumista EU:n päätöksentekoon.

EPP-ryhmä pitää tärkeänä jatkuvaa, jo varhaisissa vaiheissa käytävää keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa, ja se järjestää säännöllisiä tapaamisia niiden kan-sallisten parlamenttien jäsenten kanssa, jotka edustavat EPP-ryhmän puolueita.

EPP-ryhmä on perustanut Euroopan parlamentin jäsenten ja EPP-ryhmän puolueita edustavien kansallisten parlamenttien jäsenten välisiä verkostoja. Näiden verkostojen kautta järjestettävät parlamenttien väliset kokoukset ovat ensiarvoisen tärkeitä poliitti-sen keskustelun synnyttämiselle Eurooppa-asioista ja tuovat keskusteluun myös kan-sallisen ulottuvuuden. Tapaamisista tärkeimpiä ovat EPP-ryhmän puolueiden puheen-johtajien kokoukset. EPP-ryhmä järjestää myös ryhmän puolueiden Eurooppa-asioista vastaavien parlamentaarikkojen verkoston ja Young Members Networkin tapaamisia.

 

 

Ryhmän järjestämä toiminta

EPP-ryhmän puolueiden puheenjohtajien kokoukset
Näissä kokouksissa kokoontuvat kaikkien EPP-ryhmään kuuluvien kansallisten puo-lueiden puheenjohtajat. Kokous järjestetään kahdesti vuodessa Brysselissä, ja siellä pyritään muodostamaan yhteinen näkemys EPP-ryhmän poliittisista kannoista ja ta-voitteista sekä keskustellaan ajankohtaisista Eurooppa-asioista. Kokouksiin voidaan kutsua myös Euroopan parlamentin puhemies ja komission puheenjohtaja sekä EPP ryhmän puolueita edustavia komission jäseniä.
 
European Affairs Network
European Affairs Networkin tapaamiset tuovat yhteen EPP-ryhmää edustavat Euroo-pan parlamentin jäsenet sekä ne kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka toimivat omien poliittisten ryhmiensä edustajina Eurooppa-asioissa. He ovat kansallisten par-lamenttien EU-asioista vastaavien valiokuntien puheenjohtajia tai varapuheenjohtajia tai parlamentin ryhmien puheenjohtajien edustajia. Verkoston tapaamisia järjestetään säännöllisesti. Tapaamisissa pyritään keskustelemaan ajankohtaisista poliittisista ai-heista yksityiskohtaisesti, jotta asioista voitaisiin saavuttaa yhteisymmärrys EPP-ryhmän sisällä sekä kehittää yhteistyötä.
 
Young Members Network
EPP-ryhmän Young Members Network kokoaa yhteen nuoret parlamentin jäsenet eli valintansa aikaan enintään 36 vuotiaat EPP-ryhmän puolueita kansallisissa parlamen-teissa edustavat jäsenet sekä EPP-ryhmää edustavat Euroopan parlamentin jäsenet. Verkoston toimintaa koordinoi Euroopan parlamentin jäsen Pablo Zalba. Verkoston ikävaatimuksen täyttäviä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäseniä on verkoston luettelon perusteella noin 300. Parlamenttien nuorten jäsenten tapaami-sissa keskustellaan tulevaisuuden merkittävistä poliittisista haasteista.

Lue lisää (EN)

 

 

Parlamentin järjestämä toiminta

Parlamenttien väliset tapaamiset
Parlamenttien välisissä tapaamisissa keskustellaan laajoista poliittisista kysymyksistä. Tapaamiset järjestävät ja niiden puheenjohtajina toimivat yhdessä EU:n kulloisenkin puheenjohtajavaltion parlamentti ja Euroopan parlamentti. Tapaamisissa käsiteltävät aiheet valitaan tyypillisesti EU:n puheenjohtajavaltion painopistealueiden joukosta. EPP-ryhmään kuuluvien puolueiden edustajat tapaavat valmistelevassa kokouksessa ennen jokaista parlamenttien välistä tapaamista.
 
Valiokuntien yhteiskokoukset
Valiokuntien yhteiskokouksissa keskustellaan alakohtaisista kysymyksistä. Kokousten järjestäjinä ja puheenjohtajina toimivat yhdessä EU:n puheenjohtajavaltion parlamentin ja Euroopan parlamentin asianomaiset valiokunnat. Euroopan parlamentin valiokunnat järjestävät lisäksi kuulemistilaisuuksia, konferensseja ja eri aihepiireihin liittyviä vierailuja. Näihin tilaisuuksiin kutsutaan myös kansallisten parlamenttien edustajia silloin, kun se on aiheellista. Kansallisten ja eurooppalaisten toimielinten päättäjien läsnäolo kokouksissa parantaa toimielinten välistä yhteistyötä ja toisaalta auttaa luo-maan puitteet, joissa tiedonvälitys toimii myös kansallisella ja paikallisella tasolla.
 
Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi (COSAC)
Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi (COSAC) on kan-sallisten parlamenttien Eurooppa-asioista vastaavien valiokuntien ja Euroopan parla-mentin edustajien yhteistyöfoorumi. Se kokoontuu kahdesti vuodessa.
 
EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssi
EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssi tuo yhteen EU:n jäsenvaltioiden parla-menttien puhemiehet ja Euroopan parlamentin puhemiehen. Sen vuosittaisissa tapaa-misissa puhemiehet keskustelevat EU:n yleisistä asioista ja erityisesti parlamenttien välisistä toimista.
 
 

Julkaisut

Flooded house in flood waters
23.11.2017 - 15:09

Better response to and prevention of natural disasters

Today, the European Commission presented its ideas to reinforce Europe's ability to deal with natural disasters. ‘rescEU’ is an EU...
EU Civil Protection Mechanism to become mandatory
23.11.2017 - 10:45

EU Civil Protection Mechanism to become mandatory

Spurred by deadly wildfires in Portugal and flooding in Eastern Europe, the European Commission is proposing to make the EU’s voluntary Civil...
Young plant
22.11.2017 - 10:10

Omnibus: much-needed adjustments to EU farming policy

The much-needed adjustments of the mid-term reform of the Common Agricultural Policy (CAP) through the so-called Omnibus Regulation are on their way...
Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU
21.11.2017 - 17:45

Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU

In committee, MEPs have approved a new law creating an EU-wide standard set of contract rules for digital content provided by businesses to consumers...

Viikon kohokohdat

27.11.2017. - 1.12.2017.
word budget

EPP Group priorities reflected in 2018 EU Budget

On Wednesday and Thursday at the mini-Plenary, MEPs will debate and vote on the deal reached during conciliation talks on next year's EU budget...
Bank sign on building

Providing legal certainty for banks and investors

As part of a package of legislative proposals aimed at reducing risks in the EU banking industry, MEPs will vote on Thursday in the mini-Plenary on...
Energy

Energy Union: towards more affordable, more secure energy

Energy will take a prominent place in the mini-Plenary on Wednesday with the European Commission presenting the State of the Energy Union 2017 and...