työmme euroopan parlamentissa

Työmme Euroopan parlamentissa

 

 

Mitä EPP-ryhmä tekee hyväksesi?

Kuinka Euroopan parlamentin jäsenet sitten edustavat äänestäjiään tässä monimutkai-sessa poliittisessa ympäristössä? Jäsenet luovivat erilaisten menettelyjen sokkelossa ja neuvottelevat niin muita poliittisia suuntauksia edustavien kollegoidensa kuin neuvos-ton ja komissionkin edustajien kanssa parlamentin vastuulla olevista laeista, jotka vaikuttavat 500 miljoonan EU:n kansalaisen elämään. Katso tämä video niin näet mitä se käytännössä merkitsee.

 

 

Lakien säätäminen

Lakien säätämistä havainnollistaa parhaiten yksittäisen lain eteneminen parlamentissa. Ensin lainsäädäntöehdotus annetaan valiokunnan käsiteltäväksi. Valiokunta nimittää jäsentensä joukosta ehdotukselle esittelijän tai muun siitä vastaavan henkilön, ja siitä eteenpäin esittelijä toimii parlamentin edustajana kyseistä lakia koskevissa neuvotte-luissa. Ennen kuin lainsäädäntöehdotuksesta voi tulla tavallisessa lainsäätämisjärjes-tyksessä laki, asiasta vastaavan valiokunnan, täysistunnon sekä neuvostossa jäsenval-tioiden edustajien on hyväksyttävä se. Hyväksytystä lainsäädäntöpäätöslauselmasta tulee laki, kun Euroopan parlamentin puhemies on allekirjoittanut sen ja se on julkais-tu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen tavallisesta lainsäätämisjärjestyksestä, jota ennen kutsuttiin yhteispäätösmenettelyksi, on tullut unionin tavallisin lainsäädäntömenettely. Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia lainsäätäjiä: kummallakin on valta esittää muutoksia lainsäädäntöehdotuksiin, ja ennen kuin ehdotus voi tulla voimaan, kummankin on hyväksyttävä se.

Ordinary Legislative Procedure

How laws get passed

Kaksi muuta tärkeää lainsäätämisjärjestystä ovat kuulemismenettely ja hyväksyntämenettely. Kuulemismenettelyssä parlamenttia on kuultava lainsäädäntöehdotusta käsiteltäessä, mutta sen kanta ei sido neuvostoa, joka on ainut lainsäätäjä. Hyväksyntämenettelyssä taas parlamentilla on veto-oikeus ja valta joko hyväksyä tai hylätä lainsäädäntöehdotus.

Toimielimistä yksin komissiolla on oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita. Parlamentilla on kuitenkin aloiteoikeus, jonka nojalla se voi pyytää komissiota tekemään sille lainsäädäntöehdotuksen.

 

 

Parlamentin jäsenet poliittisissa ryhmissä

Belgium
Belgia
21
Bulgaria
Bulgaria
17
Czech Republic
Tšekin tasavalta
21
Denmark
Tanska
13
Germany
Saksa
96
Estonia
Viro
6
Ireland
Irlanti
11
Greece
Kreikka
21
Spain
Espanja
54
France
Ranska
74
Croatia
Kroatia
11
Italy
Italia
73
Cyprus
Kypros
6
Latvia
Latvia
8
Lithuania
Liettua
11
Luxembourg
Luxemburg
6
Hungary
Unkari
21
Malta
Malta
6
Netherlands
Alankomaat
26
Austria
Itävalta
18
Poland
Puola
51
Portugal
Portugali
21
Romania
Romania
32
Slovenia
Slovenia
8
Slovakia
Slovakia
13
Finland
Suomid
13
Sweden
Ruotsi
20
United Kingdom
Yhdistynyt kuningaskunta
73

Pie Chart

Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisiin ryhmiin poliittisen suuntautu-misensa perusteella. Tällä vaalikaudella parlamentissa vaikuttavista seitsemästä ryh-mästä EPP-ryhmä on suurin ja siinä on jäseniä 27:sta unionin jäsenvaltiosta. Kokonsa ansiosta EPP-ryhmän vaikutus parlamentin päätöksentekoon on huomattava, ja ryh-män jäseniä on useiden parlamentin valiokuntien ja valtuuskuntien johtotehtävissä.

 

 

 

Euroopan parlamentin toimivalta

EP Powers

Sen jälkeen, kun Rooman sopimus allekirjoitettiin vuonna 1957, parlamentin toimi-valta on laajentunut merkittävästi, varsinkin Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan joulukuussa 2009. Parlamentti säätää lakeja ja valvoo EU:n budjettia samoin kuin komissiota ja sen toimintaa.

Parlamentti jakaa lainsäädäntövallan tasapuolisesti neuvoston kanssa, ja lainsäädän-nön alueesta ja lainsäätämisjärjestyksestä riippuen se voi myös esittää lainsäädäntö-ehdotusta koskevia tarkistuksia ja neuvoja sekä päättää ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Suurin osa lainsäädäntötyöstä tehdään parlamentin valiokunnissa, missä poliittiset ryhmät neuvottelevat ehdotuksen sisällöstä ennen kuin parlamentin kanta esitetään neuvostolle.

Parlamentti on neuvoston kanssa yhdessä vastuussa EU:n talousarviosta ja päättää komission laatiman talousarvioesityksen pohjalta EU:n vuotuisista tuloista ja menois-ta. EU:n vuosittaisen talousarvion on pysyttävä monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien rajoissa. Monivuotinen rahoituskehys on keskipitkän aikavälin me-nosuunnitelma, joka kaikkien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä. Lissabonin sopimuk-sen tultua voimaan myös parlamentin on hyväksyttävä se, ja tämän takia parlamentin näkökanta on huomioitava jo neuvottelujen hyvin varhaisessa vaiheessa. Talousarvion valvontavaliokunnan kautta parlamentti valvoo myös menoja, ja se voi myöntää muil-le toimielimille vastuuvapauden tai evätä niiltä sen.

Parlamentilla on oikeus hyväksyä ja erottaa komissio. Komission jäsenehdokkaiden on osallistuttava parlamentin julkisiin kuulemistilaisuuksiin, joissa ehdokkaiden asi-antuntemusta arvioidaan. Lissabonin sopimuksen nojalla Eurooppa-neuvosto valitsee määräenemmistöllä ehdokkaan komission puheenjohtajaksi ja ottaa valinnassaan huomioon europarlamenttivaalien tulokset. Vuonna 2009 ainoastaan EPP-ryhmällä oli yhteinen ehdokas, José Manuel Barroso, joka valittiin toiseksi toimikaudeksi EPP:n europarlamenttivaalien murskavoiton jälkeen. Parlamentti voi arvostella komissiota ja erottaa sen. Komissio toimittaa parlamentille toiminnastaan vuosikertomuksen sekä tiedot talousarvion toteutumisesta.

Combines harvesting wheat
20.9.2018 - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13.9.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.9.2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12.9.2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...

Viikon kohokohdat

10.9.2018. - 14.9.2018.
Manfred Weber, Chairman of the EPP Group

The State of the Union

Members of the European Parliament and the President of the European Commission Jean-Claude Juncker will hold the annual State of the Union debate on...
Protect creativity without creating borders

Copyright in the Digital Single Market

On Tuesday 11 September, members of the European Parliament will hold a debate on the long-awaited copyright reform. The file has returned to the...
Woman checking food labelling

Dual quality products: what you see is what you should get

The European Parliament will vote on Thursday on a Report that will propose measures to solve the problem of quality differences between products...