työmme euroopan parlamentissa

Työmme Euroopan parlamentissa

 

 

Mitä EPP-ryhmä tekee hyväksesi?

Kuinka Euroopan parlamentin jäsenet sitten edustavat äänestäjiään tässä monimutkai-sessa poliittisessa ympäristössä? Jäsenet luovivat erilaisten menettelyjen sokkelossa ja neuvottelevat niin muita poliittisia suuntauksia edustavien kollegoidensa kuin neuvos-ton ja komissionkin edustajien kanssa parlamentin vastuulla olevista laeista, jotka vaikuttavat 500 miljoonan EU:n kansalaisen elämään. Katso tämä video niin näet mitä se käytännössä merkitsee.

 

 

Lakien säätäminen

Lakien säätämistä havainnollistaa parhaiten yksittäisen lain eteneminen parlamentissa. Ensin lainsäädäntöehdotus annetaan valiokunnan käsiteltäväksi. Valiokunta nimittää jäsentensä joukosta ehdotukselle esittelijän tai muun siitä vastaavan henkilön, ja siitä eteenpäin esittelijä toimii parlamentin edustajana kyseistä lakia koskevissa neuvotte-luissa. Ennen kuin lainsäädäntöehdotuksesta voi tulla tavallisessa lainsäätämisjärjes-tyksessä laki, asiasta vastaavan valiokunnan, täysistunnon sekä neuvostossa jäsenval-tioiden edustajien on hyväksyttävä se. Hyväksytystä lainsäädäntöpäätöslauselmasta tulee laki, kun Euroopan parlamentin puhemies on allekirjoittanut sen ja se on julkais-tu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen tavallisesta lainsäätämisjärjestyksestä, jota ennen kutsuttiin yhteispäätösmenettelyksi, on tullut unionin tavallisin lainsäädäntömenettely. Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia lainsäätäjiä: kummallakin on valta esittää muutoksia lainsäädäntöehdotuksiin, ja ennen kuin ehdotus voi tulla voimaan, kummankin on hyväksyttävä se.

Ordinary Legislative Procedure

How laws get passed

Kaksi muuta tärkeää lainsäätämisjärjestystä ovat kuulemismenettely ja hyväksyntämenettely. Kuulemismenettelyssä parlamenttia on kuultava lainsäädäntöehdotusta käsiteltäessä, mutta sen kanta ei sido neuvostoa, joka on ainut lainsäätäjä. Hyväksyntämenettelyssä taas parlamentilla on veto-oikeus ja valta joko hyväksyä tai hylätä lainsäädäntöehdotus.

Toimielimistä yksin komissiolla on oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita. Parlamentilla on kuitenkin aloiteoikeus, jonka nojalla se voi pyytää komissiota tekemään sille lainsäädäntöehdotuksen.

 

 

Parlamentin jäsenet poliittisissa ryhmissä

Belgium
Belgia
21
Bulgaria
Bulgaria
17
Czech Republic
Tšekin tasavalta
21
Denmark
Tanska
13
Germany
Saksa
96
Estonia
Viro
6
Ireland
Irlanti
11
Greece
Kreikka
21
Spain
Espanja
54
France
Ranska
74
Croatia
Kroatia
11
Italy
Italia
73
Cyprus
Kypros
6
Latvia
Latvia
8
Lithuania
Liettua
11
Luxembourg
Luxemburg
6
Hungary
Unkari
21
Malta
Malta
6
Netherlands
Alankomaat
26
Austria
Itävalta
18
Poland
Puola
51
Portugal
Portugali
21
Romania
Romania
32
Slovenia
Slovenia
8
Slovakia
Slovakia
13
Finland
Suomid
13
Sweden
Ruotsi
20
United Kingdom
Yhdistynyt kuningaskunta
73

Pie Chart

Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisiin ryhmiin poliittisen suuntautu-misensa perusteella. Tällä vaalikaudella parlamentissa vaikuttavista seitsemästä ryh-mästä EPP-ryhmä on suurin ja siinä on jäseniä 27:sta unionin jäsenvaltiosta. Kokonsa ansiosta EPP-ryhmän vaikutus parlamentin päätöksentekoon on huomattava, ja ryh-män jäseniä on useiden parlamentin valiokuntien ja valtuuskuntien johtotehtävissä.

 

 

 

Euroopan parlamentin toimivalta

EP Powers

Sen jälkeen, kun Rooman sopimus allekirjoitettiin vuonna 1957, parlamentin toimi-valta on laajentunut merkittävästi, varsinkin Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan joulukuussa 2009. Parlamentti säätää lakeja ja valvoo EU:n budjettia samoin kuin komissiota ja sen toimintaa.

Parlamentti jakaa lainsäädäntövallan tasapuolisesti neuvoston kanssa, ja lainsäädän-nön alueesta ja lainsäätämisjärjestyksestä riippuen se voi myös esittää lainsäädäntö-ehdotusta koskevia tarkistuksia ja neuvoja sekä päättää ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Suurin osa lainsäädäntötyöstä tehdään parlamentin valiokunnissa, missä poliittiset ryhmät neuvottelevat ehdotuksen sisällöstä ennen kuin parlamentin kanta esitetään neuvostolle.

Parlamentti on neuvoston kanssa yhdessä vastuussa EU:n talousarviosta ja päättää komission laatiman talousarvioesityksen pohjalta EU:n vuotuisista tuloista ja menois-ta. EU:n vuosittaisen talousarvion on pysyttävä monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien rajoissa. Monivuotinen rahoituskehys on keskipitkän aikavälin me-nosuunnitelma, joka kaikkien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä. Lissabonin sopimuk-sen tultua voimaan myös parlamentin on hyväksyttävä se, ja tämän takia parlamentin näkökanta on huomioitava jo neuvottelujen hyvin varhaisessa vaiheessa. Talousarvion valvontavaliokunnan kautta parlamentti valvoo myös menoja, ja se voi myöntää muil-le toimielimille vastuuvapauden tai evätä niiltä sen.

Parlamentilla on oikeus hyväksyä ja erottaa komissio. Komission jäsenehdokkaiden on osallistuttava parlamentin julkisiin kuulemistilaisuuksiin, joissa ehdokkaiden asi-antuntemusta arvioidaan. Lissabonin sopimuksen nojalla Eurooppa-neuvosto valitsee määräenemmistöllä ehdokkaan komission puheenjohtajaksi ja ottaa valinnassaan huomioon europarlamenttivaalien tulokset. Vuonna 2009 ainoastaan EPP-ryhmällä oli yhteinen ehdokas, José Manuel Barroso, joka valittiin toiseksi toimikaudeksi EPP:n europarlamenttivaalien murskavoiton jälkeen. Parlamentti voi arvostella komissiota ja erottaa sen. Komissio toimittaa parlamentille toiminnastaan vuosikertomuksen sekä tiedot talousarvion toteutumisesta.

CETA
20.9.2017 - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...
Euro symbol in the magnifying glass
14.9.2017 - 12:41

EPP Group deplores attempts to keep NGO financing secret

In a vote today the EPP Group rejected attempts to keep NGO financing a secret. Hiding behind calls for transparency in this House, the Greens and...
State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela
14.9.2017 - 12:00

State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela

At the European Parliament’s latest plenary, European Commission President Jean-Claude Juncker proposed plans to strengthen the EU27 as Brexit...
Germany Raises Security Level
14.9.2017 - 11:06

Committee on terrorism: new European approach to security

The new European Parliament Committee on Terrorism (TERR), initiated by the EPP Group, met for the first time today. It will have one year to assess...

Viikon kohokohdat

25.9.2017. - 29.9.2017.
European Ideas Network

EIN: debating the future of common security and stability in the Mediterranean

'Common Security and Stability in the Mediterranean Region' is the main subject of the European Ideas Network's (EIN, the EPP Group's...
Gavel and european union flag

Setting up the European Public Prosecutor’s Office

The proposal to establish a European Public Prosecutor’s Office will be voted on in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs...
Construction worker doing measuring

The Services Package - an alternative to enforcement action?

Services represent two-thirds of the EU economy already and about 90% of job creation - for around 47 million people (22% of the European labour...