rakenne

Rakenne

 
EPP-ryhmä
Parlamentti

Euroopan kansanpuolueen ryhmä eli EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin ryhmistä suurin.

Ryhmässä yhdistyvät jäsenvaltioiden poliittisen keskustan ja keskustaoikeiston Eurooppa-myönteiset voimat. Ryhmän tavoitteena on entistä kilpailukykyisempi ja demokraattisempi Eurooppa, joka on läsnä kansalaisten elämässä, sekä sosiaalinen markkinatalous.

Muilla kuin sosialistisilla ryhmillä on nyt parlamentissa selvä enemmistö, ja EPP ryhmä on näistä ryhmistä suurin. Näin sillä on kaikkein vahvin asema ja siten parhaat mahdollisuudet vaikuttaa parlamentin poliittisiin tavoitteisiin ja voittaa tärkeimmät äänestykset. Vuodesta 1999 lähtien EPP-ryhmä onkin ollut parlamentin täysistunnon äänestyksissä voittavana osapuolena useammin kuin mikään muu ryhmä.

Enemmistöryhmän asema takaa myös sen, että EPP-ryhmän jäseniä on lukuisissa parlamentin tärkeimmissä tehtävissä. Parlamentin valiokuntiin EPP-ryhmän jäsenet ovat sijoittuneet niin, että heillä on parhaat mahdollisuudet päästä laatimaan parlamentin kannanottoja tärkeimpiin lainsäädäntöluonnoksiin ja mietintöihin. Tärkeitä aiheita käsiteltäessä esittelijä valitaankin EPP-ryhmästä useammin kuin mistään muusta ryhmästä.

EPP-ryhmän palveluksessa työskentelee erittäin pätevää, lahjakasta ja motivoitunutta henkilökuntaa kaikista jäsenvaltioista.

SÄÄNNÖT

Euroopan kansanpuolueen ryhmä eli EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin ryhmistä suurin.

Ryhmässä yhdistyvät jäsenvaltioiden poliittisen keskustan ja keskustaoikeiston Eurooppa-myönteiset voimat. Ryhmän tavoitteena on entistä kilpailukykyisempi ja demokraattisempi Eurooppa, joka on läsnä kansalaisten elämässä, sekä sosiaalinen markkinatalous.

Muilla kuin sosialistisilla ryhmillä on nyt parlamentissa selvä enemmistö, ja EPP ryhmä on näistä ryhmistä suurin. Näin sillä on kaikkein vahvin asema ja siten parhaat mahdollisuudet vaikuttaa parlamentin poliittisiin tavoitteisiin ja voittaa tärkeimmät äänestykset. Vuodesta 1999 lähtien EPP-ryhmä onkin ollut parlamentin täysistunnon äänestyksissä voittavana osapuolena useammin kuin mikään muu ryhmä.

Enemmistöryhmän asema takaa myös sen, että EPP-ryhmän jäseniä on lukuisissa parlamentin tärkeimmissä tehtävissä. Parlamentin valiokuntiin EPP-ryhmän jäsenet ovat sijoittuneet niin, että heillä on parhaat mahdollisuudet päästä laatimaan parlamentin kannanottoja tärkeimpiin lainsäädäntöluonnoksiin ja mietintöihin. Tärkeitä aiheita käsiteltäessä esittelijä valitaankin EPP-ryhmästä useammin kuin mistään muusta ryhmästä.

EPP-ryhmän palveluksessa työskentelee erittäin pätevää, lahjakasta ja motivoitunutta henkilökuntaa kaikista jäsenvaltioista.

Ryhmäkokous

Ryhmäkokous on EPP-ryhmän korkein päättävä elin, johon kuuluvat kaikki ryhmän jäsenet. Ryhmäkokouksessa tehdään päätöksiä kaikista Euroopan parlamentin sisäisistä ja ulkoisista poliittisista asioista sekä valitaan ryhmän puheenjohtaja, perustetaan ryhmän pysyviä työryhmiä ja päätetään ryhmälle kuuluvista paikoista parlamentin elimissä.

Työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtäviin kuuluu strategisten ja poliittisten päätösten valmistelu sekä täysistuntojen valmistelu tarkastelemalla etenkin ryhmän kannalta merkityksellisiä kysymyksiä eri jäsenvaltioiden näkökohdista. Työvaliokunta on ryhmän poliittinen elin, ja siihen kuuluvat puheenjohtajisto, kansallisten valtuuskuntien puheenjohtajat, parlamentin varapuhemiehet ja kvestorit (jos he ovat ryhmän jäseniä), parlamentin valiokuntien puheenjohtajat (jos he ovat ryhmän jäseniä), ryhmän edustajat parlamentin valiokunnissa, Euroopan kansanpuolueen puheenjohtaja ja pääsihteeri (jos he ovat myös parlamentin jäseniä) sekä yksi lisäjäsen aina kymmentä kansallisen valtuuskunnan jäsentä kohden.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajisto koostuu ryhmän puheenjohtajasta ja kymmenestä varapuheenjohtajasta. Puheenjohtajiston jäsenet jakavat vastuualueet keskenään. Puheenjohtajiston tehtävä on johtaa ryhmää täysistunnoissa, edustaa ryhmää ulkoisesti ja tiedottaa ryhmälle ryhmäkokouksissa tehdyistä strategisista ja poliittisista päätöksistä. Puheenjohtajisto kokoontuu säännöllisesti kansallisten valtuuskuntien puheenjohtajien kanssa keskustelemaan toiminnan keskeisistä suuntaviivoista ja valmistelemaan ryhmän strategian kannalta tärkeimpiä päätöksiä.

Puheenjohtaja

EPP-ryhmän puheenjohtajana toimii Manfred Weber. EPP-ryhmän puheenjohtajan toimikausi on kaksi ja puoli vuotta eli puolet parlamentin vaalikaudesta, ja puheenjohtajuuskausi on mahdollista uusia. Weber valittiin puheenjohtajaksi 4. kesäkuuta 2014, pian eurovaalien jälkeen.

Puhemies

Euroopan parlamentin puhemiehen toimikausi on kaksi ja puoli vuotta eli puolet parlamentin vaalikaudesta, ja toimikausi voidaan uusia. Puhemies on parlamentin edustaja suhteissa muuhun maailmaan ja muihin EU:n toimielimiin. Useat EPP ryhmän ansioituneet jäsenet ovat toimineet parlamentin puhemiehinä.

Puhemiehistö

Parlamentin puhemiehistö määrittelee parlamentin säännöt. Lisäksi se laatii parlamentin alustavan talousarvioesityksen ja päättää kaikista hallinnollisista ja organisaatioon liittyvistä asioista sekä henkilöstöasioista. Puhemiehistöön kuuluu parlamentin puhemies ja 14 varapuhemiestä sekä viisi kvestoria, jotka parlamentti valitsee kerrallaan kahden ja puolen vuoden kaudeksi, joka voidaan uusia. Kvestorit ovat puhemiehistön neuvoa-antavia jäseniä. Tällä hetkellä kuusi varapuhemiestä ja kaksi kvestoria edustavat EPP-ryhmää puhemiehistössä.

Puheenjohtajakokous

Puheenjohtajakokous on parlamentin työn järjestämisestä ja lainsäädäntötyön suunnitteluun liittyvistä asioista vastuussa oleva poliittinen elin. Se päättää valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanosta ja toimivallasta, ja sillä on toimivalta asioissa, jotka liittyvät suhteisiin muihin EU:n toimielimiin, kansallisiin parlamentteihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin. Puheenjohtajakokous muodostuu parlamentin puhemiehestä ja poliittisten ryhmien puheenjohtajista. Niinpä myös EPP ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber kuuluu puheenjohtajakokoukseen.

Täysistunto

Euroopan parlamentin täysistuntoon kokoontuu yhteensä 751 parlamentin jäsentä 28:stä EU:n jäsenvaltiosta. Parlamentti järjestäytyy täysistuntoon kerran kuussa (elokuuta lukuun ottamatta). Täysistunnossa hyväksytään lakeja ja unionin talousarvio sekä määritellään parlamentin kanta eri politiikan alojen asioihin ja suhteisiin kolmansiin maihin. Täysistunnoissa parlamentti voi esittää mielipiteensä mistä tahansa mielestään tärkeästä asiasta. Se voi myös pyytää komissiota tekemään tarvittavan ehdotuksen asioista, jotka ovat parlamentin mielestä niin tärkeitä, että unionin olisi annettava niistä säädös.

Valtuuskunnat

Euroopan parlamentin parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien tärkein tehtävä on pitää yllä ja kehittää parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä viemällä tiettyihin maihin tai tietyille alueille EU:n erityisosaamista ja edistämällä poliittista yhteisymmärrystä. Viime vuosien aikana parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien työn merkitys on kasvanut entisestään, ja siitä on tullut tärkeä osa parlamentaarista diplomatiaa. EPP-ryhmän jäseniä on kaikissa parlamentin valtuuskunnissa, ja ryhmän edustus on suhteutettu sen kokoon.

Parlamentaariset sekavaliokunnat

Parlamenttien väliset edustajakokoukset ja vuoropuhelut

Parlamentaariset yhteistyövaliokunnat

Muut parlamentin valtuuskunnat

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations