Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Europosłowie mówią „stop” przemocy wobec kobiet

Strasburg
, 12.9.2017 - 13:12
Women saying "Stop"

Parlament Europejski poparł dziś przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tak zwanej Konwencji Stambulskiej. Jednocześnie wezwał państwa członkowskie do przyspieszenia ratyfikacji i wdrożenia Konwencji, która w 2013 r. została uznana przez ONZ za złoty standard polityki w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

„Przyjęty dziś raport wyraża oficjalne poparcie Parlamentu Europejskiego dla akcesji Unii Europejskiej do Konwencji Stambulskiej. Przypomnę, że Komisja Europejska i Rada złożyły podpisy pod Konwencją w czerwcu br., w czasie prezydencji maltańskiej; raport Parlamentu Europejskiego nie tylko formalnie zatwierdza te decyzję, ale też daje wskazówki co do tempa i zakresu ratyfikacji Konwencji - powiedziała posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, koordynatorka Grupy EPL, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

„Konwencja jest dokumentem Rady Europy, czyli nie dotyczy wyłącznie Unii. Potępia i penalizuje przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną i seksualną, włączając w to takie formy przemocy, jak honorowe zabójstwa czy przymusowe małżeństwa, w tym małżeństwa dzieci. Za przemoc Konwencja uznaje także okaleczanie narządów płciowych kobiet czy zmuszanie do aborcji – wyjaśnia Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

Posłanka zaznaczyła jednocześnie, iż przystąpienie UE do Konwencji nie narusza kompetencji państw członkowskich.  „Unia Europejska przystępuje do tej konwencji w wąskim zakresie, jedynie w ramach wyłącznych kompetencji UE. Chodzi o kwestie azylowe i współpracę międzynarodową policji i prokuratury. Oczywiście, wolałabym, aby ten zakres był większy, ale z drugiej strony, kluczowe jest aby jak najwięcej państw członkowskich dokończyło proces ratyfikacji i wdrożyło ją poprzez odpowiednie przepisy i programy krajowe. Przypomnę, że w tej chwili wszystkie państwa UE podpisały Konwencję i połowa z nich już ją ratyfikowała, mimo że od czasu uzgodnienia tekstu Konwencji minęło tylko 5 lat” – podkreśliła posłanka.

W raporcie posłowie wzywają do opracowania całościowej strategii UE dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy ze względu na płeć, a także do stworzenia dyrektywy antyprzemocowej, która jako prawo UE, miałaby moc wiążącą. Istotnym wątkiem jest zwiększenie świadomości dotyczącej przemocy wobec kobiet i zgłaszalności przemocy seksualnej. Np. w Polsce, wg szacunków, tylko 4% przypadków gwałtów jest zgłaszanych na policję, a z tych, które są zgłaszane, wiele jest odrzucanych lub umarzanych. Na szczęście, zwiększa się świadomość faktu, ze przemoc wobec kobiet (lub jakiegokolwiek członka rodziny) nie jest sprawą prywatną - rośnie liczba zgłoszeń dokonywanych przez sąsiadów i znajomych ofiar, słabnie tolerancja wobec sprawców przemocy. To pozytywny trend.

Konwencja, kładąc duży nacisk na zapobieganie przemocy, działania edukacyjne i świadomościowe, jako uzupełnienie do ochrony ofiar i ścigania sprawców, oddziałuje na przemoc w sposób najbardziej całościowy - podkreślało wielu uczestników debaty poprzedzającej głosowanie.

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
STR - Phone: +33 (0)3 88 175420 Fax: +33 (0)3 88 179420
Sähköposti: agnieszka.kozlowska-rajewicz@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Agata Byczewska
Press Relations Foreign Affairs Working Group, Foreign Affairs, Security and Defence, ACP, Poland; Communications Strategy; Windhoek Dialogue
Phone: +32 473 841 093
Shame on them: fighting dual-quality products in EU
25.4.2018 - 15:10

Shame on them: fighting dual-quality products in EU

MEPs are calling for a crackdown on producers of everything from food to cosmetics to baby products that are selling varying quality at different...
Refugees Continue To Land On Lampedusa Island
25.4.2018 - 12:01

Clear asylum rules guarantee protection for those in need

The common procedure for granting asylum in the European Union - voted upon today in the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee - is a...
Woman with cancer wearing scarf
25.4.2018 - 9:32

EPP Group to double EU spending on cancer

The EPP Group wants to double EU spending on cancer research by 2024, committing itself to fighting cancer. The biggest group in the European...
Row of parked cars
25.4.2018 - 9:18

EU should act against mileage tampering on second-hand cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe....

Viikon kohokohdat

23.4.2018. - 27.4.2018.
Construction workers working on cement formwork frames

Towards new rules on the posting of workers

Members of the Employment Committee will vote on the final agreement between the Commission, the Parliament and the Council on the revision of the...
Flowers and car

Action needed to combat mileage fraud in Europe

The Transport Committee will demand action from the European Commission on mileage fraud in Europe on Wednesday. In cross-border car sales, research...
Photo of ready meals containting meat

Dual quality products in the Single Market

As a consumer in the EU, you have the right to be treated equally with others. A high-level conference to discuss the discriminatory practice of dual...
Paola Marinone