Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Europosłowie mówią „stop” przemocy wobec kobiet

Strasburg
, 12.9.2017 - 13:12
Women saying "Stop"

Parlament Europejski poparł dziś przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tak zwanej Konwencji Stambulskiej. Jednocześnie wezwał państwa członkowskie do przyspieszenia ratyfikacji i wdrożenia Konwencji, która w 2013 r. została uznana przez ONZ za złoty standard polityki w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

„Przyjęty dziś raport wyraża oficjalne poparcie Parlamentu Europejskiego dla akcesji Unii Europejskiej do Konwencji Stambulskiej. Przypomnę, że Komisja Europejska i Rada złożyły podpisy pod Konwencją w czerwcu br., w czasie prezydencji maltańskiej; raport Parlamentu Europejskiego nie tylko formalnie zatwierdza te decyzję, ale też daje wskazówki co do tempa i zakresu ratyfikacji Konwencji - powiedziała posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, koordynatorka Grupy EPL, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

„Konwencja jest dokumentem Rady Europy, czyli nie dotyczy wyłącznie Unii. Potępia i penalizuje przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną i seksualną, włączając w to takie formy przemocy, jak honorowe zabójstwa czy przymusowe małżeństwa, w tym małżeństwa dzieci. Za przemoc Konwencja uznaje także okaleczanie narządów płciowych kobiet czy zmuszanie do aborcji – wyjaśnia Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

Posłanka zaznaczyła jednocześnie, iż przystąpienie UE do Konwencji nie narusza kompetencji państw członkowskich.  „Unia Europejska przystępuje do tej konwencji w wąskim zakresie, jedynie w ramach wyłącznych kompetencji UE. Chodzi o kwestie azylowe i współpracę międzynarodową policji i prokuratury. Oczywiście, wolałabym, aby ten zakres był większy, ale z drugiej strony, kluczowe jest aby jak najwięcej państw członkowskich dokończyło proces ratyfikacji i wdrożyło ją poprzez odpowiednie przepisy i programy krajowe. Przypomnę, że w tej chwili wszystkie państwa UE podpisały Konwencję i połowa z nich już ją ratyfikowała, mimo że od czasu uzgodnienia tekstu Konwencji minęło tylko 5 lat” – podkreśliła posłanka.

W raporcie posłowie wzywają do opracowania całościowej strategii UE dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy ze względu na płeć, a także do stworzenia dyrektywy antyprzemocowej, która jako prawo UE, miałaby moc wiążącą. Istotnym wątkiem jest zwiększenie świadomości dotyczącej przemocy wobec kobiet i zgłaszalności przemocy seksualnej. Np. w Polsce, wg szacunków, tylko 4% przypadków gwałtów jest zgłaszanych na policję, a z tych, które są zgłaszane, wiele jest odrzucanych lub umarzanych. Na szczęście, zwiększa się świadomość faktu, ze przemoc wobec kobiet (lub jakiegokolwiek członka rodziny) nie jest sprawą prywatną - rośnie liczba zgłoszeń dokonywanych przez sąsiadów i znajomych ofiar, słabnie tolerancja wobec sprawców przemocy. To pozytywny trend.

Konwencja, kładąc duży nacisk na zapobieganie przemocy, działania edukacyjne i świadomościowe, jako uzupełnienie do ochrony ofiar i ścigania sprawców, oddziałuje na przemoc w sposób najbardziej całościowy - podkreślało wielu uczestników debaty poprzedzającej głosowanie.

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
STR - Phone: +33 (0)3 88 175420 Fax: +33 (0)3 88 179420
Sähköposti: agnieszka.kozlowska-rajewicz@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Agata Byczewska
Polish press; Communications Strategy; Pan-African Parliament; ACP; NATO
Phone: +32 473 841 093
Successful financial plans
23.10.2017 - 16:56

Social Pillar: preparing EU social security for tomorrow

"Today, the European Institutions took a step forward to grant all Europeans equal access to the job market, fair working conditions and...
Give young farmers a better chance to fight desertification
19.10.2017 - 17:00

Give young farmers a better chance to fight desertification

With a dramatically ageing farming population, Europe needs to provide more help for young farmers to become the future of agriculture. At the...
Young agricultural worker posing in a cowshed
19.10.2017 - 16:36

EPP Group supports young farmers

The 4th edition of the European Congress of Young Farmers took place at the European Parliament in Brussels on October 18 and 19, in the context of a...
Security concept
19.10.2017 - 11:09

ePrivacy and digital innovation must be in balance

ePrivacy is crucial in the digital era we live in. Any regulation in this area needs to be pro-innovation and future-proof. The compromise package on...

Viikon kohokohdat

23.10.2017. - 27.10.2017.
State of the Union debate

Brexit on the agenda for EU leaders

On Wednesday, MEPs will debate the results of the European Council of 19-20 October which focused on migration, defence, foreign affairs and...
Justice for Daphne Caruana Galizia

Shadows over media freedom in Malta

Following the assassination of investigative journalist Daphne Caruana Galizia and upon the request of the EPP Group, MEPs will debate the protection...
Protests in Venezuela

Decision on the 2017 Sakharov Prize finalist

On Thursday, the Conference of Presidents will elect the winner of this year's Sakharov Prize for Freedom of Thought. The EPP Group (together...
Pilar del Castillo MEP