Lehdistötiedote

Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä.

Europosłowie mówią „stop” przemocy wobec kobiet

Strasburg
, 12.9.2017 - 13:12
Women saying "Stop"

Parlament Europejski poparł dziś przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tak zwanej Konwencji Stambulskiej. Jednocześnie wezwał państwa członkowskie do przyspieszenia ratyfikacji i wdrożenia Konwencji, która w 2013 r. została uznana przez ONZ za złoty standard polityki w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

„Przyjęty dziś raport wyraża oficjalne poparcie Parlamentu Europejskiego dla akcesji Unii Europejskiej do Konwencji Stambulskiej. Przypomnę, że Komisja Europejska i Rada złożyły podpisy pod Konwencją w czerwcu br., w czasie prezydencji maltańskiej; raport Parlamentu Europejskiego nie tylko formalnie zatwierdza te decyzję, ale też daje wskazówki co do tempa i zakresu ratyfikacji Konwencji - powiedziała posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, koordynatorka Grupy EPL, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

„Konwencja jest dokumentem Rady Europy, czyli nie dotyczy wyłącznie Unii. Potępia i penalizuje przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną i seksualną, włączając w to takie formy przemocy, jak honorowe zabójstwa czy przymusowe małżeństwa, w tym małżeństwa dzieci. Za przemoc Konwencja uznaje także okaleczanie narządów płciowych kobiet czy zmuszanie do aborcji – wyjaśnia Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

Posłanka zaznaczyła jednocześnie, iż przystąpienie UE do Konwencji nie narusza kompetencji państw członkowskich.  „Unia Europejska przystępuje do tej konwencji w wąskim zakresie, jedynie w ramach wyłącznych kompetencji UE. Chodzi o kwestie azylowe i współpracę międzynarodową policji i prokuratury. Oczywiście, wolałabym, aby ten zakres był większy, ale z drugiej strony, kluczowe jest aby jak najwięcej państw członkowskich dokończyło proces ratyfikacji i wdrożyło ją poprzez odpowiednie przepisy i programy krajowe. Przypomnę, że w tej chwili wszystkie państwa UE podpisały Konwencję i połowa z nich już ją ratyfikowała, mimo że od czasu uzgodnienia tekstu Konwencji minęło tylko 5 lat” – podkreśliła posłanka.

W raporcie posłowie wzywają do opracowania całościowej strategii UE dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy ze względu na płeć, a także do stworzenia dyrektywy antyprzemocowej, która jako prawo UE, miałaby moc wiążącą. Istotnym wątkiem jest zwiększenie świadomości dotyczącej przemocy wobec kobiet i zgłaszalności przemocy seksualnej. Np. w Polsce, wg szacunków, tylko 4% przypadków gwałtów jest zgłaszanych na policję, a z tych, które są zgłaszane, wiele jest odrzucanych lub umarzanych. Na szczęście, zwiększa się świadomość faktu, ze przemoc wobec kobiet (lub jakiegokolwiek członka rodziny) nie jest sprawą prywatną - rośnie liczba zgłoszeń dokonywanych przez sąsiadów i znajomych ofiar, słabnie tolerancja wobec sprawców przemocy. To pozytywny trend.

Konwencja, kładąc duży nacisk na zapobieganie przemocy, działania edukacyjne i świadomościowe, jako uzupełnienie do ochrony ofiar i ścigania sprawców, oddziałuje na przemoc w sposób najbardziej całościowy - podkreślało wielu uczestników debaty poprzedzającej głosowanie.

Toimitusten tietoon
EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 216 jäsentä 27 jäsenmaasta

Meppien yhteystiedot

-
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
STR - Phone: +33 (0)3 88 175420 Fax: +33 (0)3 88 179420
Sähköposti: agnieszka.kozlowska-rajewicz@europarl.europa.eu

Lehdistöosaston yhteystiedot

Agata Byczewska
Press Officer on Foreign Affairs , Security and Defence and Polish Media, Communications Strategy, ACP, Windhoek Dialogue Delegations
Phone: +32 473 841 093
Zimbabweans Await Election Results Following General Election
1.8.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.7.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.7.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.7.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Viikon kohokohdat

9.7.2018. - 13.7.2018.
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Photo of Georges Bach, MEP holding a little airplane