Painopisteet

106876
10766

Kannanotto maatalouden kriisiin

9.6.2016.
Farmer in a field with combine harvester in the background

Euroopan parlamentin EPP-ryhmä on Euroopan viljelijöiden etujen kaikkein vahvin puolustaja. Yhteisen maatalouspolitiikan viimeisimmässä uudistuksessa juuri EPP-ryhmä varmisti Euroopan unionin maataloudelle huomattavat määrärahat. Tuemme jatkossakin yhteistä maatalouspolitiikkaa ja kuljemme viljelijöiden rinnalla nykyisen maatalousmarkkinoiden kriisin keskellä.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana tärkeiden alojen, kuten maito-, sianliha-, naudanliha- sekä hedelmä- ja vihannesalan, markkinaedellytykset ovat heikentyneet siinä määrin, että monien tuottajien selviytyminen on joutunut vaakalaudalle. Vaikea tilanne kansainvälisillä markkinoilla ja tiettyjen alojen tuotannon kasvu ovat vaikuttaneet hintakehitykseen kielteisesti. Lisäksi hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt elintarvikeketjussa pahentavat kriisiä entisestään. EPP-ryhmä vaatiikin reiluja ja tasapuolisia suhteita maataloustuottajien, jalostajien ja vähittäiskauppasektorin välille. Kehotamme Euroopan komissiota kiireesti panemaan täytäntöön voimassa olevat säännöt ja ottamaan tarvittaessa käyttöön tehokkaan sääntelykehyksen viljelijöiden edun turvaamiseksi elintarvikeketjussa.

Ehdotuksemme kriisin torjumiseksi:

 1. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen sisämarkkinoilla on ratkaisevan tärkeää unionin maataloudelle ja etenkin perhetiloille, jotka ovat maaseutuyhteisöjen perusta. EPP-ryhmä pyytää välittömiä toimia tuottajien ja vähittäiskauppasektorin välisen epätasapainon korjaamiseksi.
  • Vähittäiskauppojen keskittymistä ja kaupallisia käytäntöjä eri puolilla unionia on tarkasteltava mahdollisimman pian, jotta voidaan ehdottaa uusia EU:n lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla puututaan hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin elintarvikeketjussa. Kilpailurajoitusten ja kilpailusääntöjen on estettävä yksittäisiä vähittäiskauppiaita saamasta määräävää asemaa kansallisilla tai alueellisilla markkinoilla.
  • Lukumäärältään alati kasvavista, rinnakkain toimivista todentamisviranomaisista on luovuttava, sillä ne ovat vähittäiskauppiaiden ohjaamia ja käyvät tuottajille kalliiksi. Käytännössä vähittäiskauppiaat ovat ottaneet itselleen valtion tehtävän valvoa elintarvikealaa ja soveltavat siihen itse asettamiaan sääntöjä, mikä haittaa tuottajien etua.
  • Kilpailua ja kilpailurajoituksia koskevilla toimilla on varmistettava, ettei vähittäiskauppasektori voi päättää sopimuksia yksipuolisesti, jos hinnat laskevat. Avoimuudeltaan puutteellisen diskonttauksen torjumiseksi on hintoja asetettaessa määrättävä myös myyntihinta. Kaikki järjestelmät, joissa vaaditaan maksu vähittäismyyjäksi tai toimittajaksi ryhtymiseen, on lakkautettava ja kiellettävä.
  • Maksuviivästysdirektiivin asianmukainen täytäntöönpano on tarkastettava ja tarvittaessa tehtävä uudistuksia. Maksuille on asetettava enintään 30 päivän määräaika, jota ei voi muuttaa yksittäisillä sopimuksilla, ja se on tehtävä pakolliseksi kaikille elintarvikealaa koskeville kaupan aloille ja vahvistettava unionin lainsäädännöllä. Yksittäiset jäsenvaltiot voisivat sallia lyhyemmät määräajat.
  • On varmistettava, että markkinatoimijoiden – eli viljelijöiden, osuuskuntien, maidontuottajien ja jalostajien – ja vähittäiskauppasektorin väliset toimitussopimukset kestävät vähintään 12 kuukautta. Sopimuksissa hinnat on asetettava enintään kuudeksi kuukaudeksi, elleivät tuottajat tai meijerit varta vasten pyydä pidempää ajanjaksoa. Paikallisten tuottajien tuotteiden ensisijaista pääsyä elintarvikemyymälöihin ja supermarketteihin on edistettävä.
  • Tuottaja on merkittävä selvästi kaikkiin unionissa myytäviin vähittäismyyjien omien merkkien tuotteisiin. Valmistajan tavaramerkki tai, jos tavaramerkkiä ei ole, yrityksen nimi on merkittävä pakkaukseen vähintään yhtä näkyvästi kuin vähittäismyyjän oma merkki. EPP-ryhmän mielestä tämä asia on sisällytettävä toimitusketjualoitteen (SCI) painopistealueisiin.
 2. Välittömänä toimenpiteenä vaadimme, että maitorasvan käyttöä jäätelössä ja leipomotuotteissa ryhdytään jälleen tukemaan. Tarkoituksena on pysyvästi korvata palmuöljy, jota tuodaan kolmansista maista ja tuotetaan toisinaan ympäristön kannalta kyseenalaisissa olosuhteissa. Tällainen tuki on aiemmin osoittautunut erittäin toimivaksi.
 3. Nykyinen interventiojärjestelmä on liian kankea. Pyydämme näin ollen komissiota ehdottamaan uutta, tilapäistä interventiojärjestelmää, jotta se voi markkinaolosuhteet huomioon ottaen ostaa tarvittavan määrän voita ja rasvatonta maitojauhetta markkinahintaan ja toimia tässä nopeasti ja ilman ennakkoilmoitusta. Katsomme, että tarvitaan joustavaa mekanismia, jolla voidaan tehdä päätös interventiohintojen ja yksityisen varastoinnin tuen mahdollisesta väliaikaisesta nostamisesta.
 4. EPP-ryhmä kehottaa komissiota ehdottamaan väliaikaisia, unionin laajuisia, pakollisia toimenpiteitä, jotka tähtäävät maidontuotannon vähentämiseen ja jotka voidaan toteuttaa ilman byrokratiaa.
 5. Lisäksi on otettava käyttöön erillinen tuki jalostajille, jotka toimivat epäedullisessa asemassa olevilla alueilla, kuten vuoristo- ja syrjäseuduilla, sekä laadukkaiden tuotteiden valmistamiseen ja markkinoille saattamiseen näillä alueilla.
 6. EPP-ryhmä kannatti vahvasti maitomarkkinoiden seurantakeskuksen perustamista, pitää myönteisenä lihamarkkinoiden seurantakeskuksen alullepanoa ja kehottaa ulottamaan markkinavalvonnan toimenpiteet myös muille aloille, kuten hedelmä- ja vihannesalalle. Komission olisi tarkastettava lannoitteiden tuontitullien taso sekä tuotannon kokonaiskustannukset kasvinsuojeluaineet mukaan lukien. Kannatamme ajatusta siitä, että markkinoiden seurantakeskukset toimisivat ennakoivasti ja käyttäisivät varhaisvaroitusjärjestelmiä markkinakriisien ehkäisemiseksi.
 7. Maatalousmarkkinoiden työryhmän on panostettava konkreettisesti hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen selvittämiseen ja markkinainstrumenttien optimointiin. Kansalliset toimenpiteet eivät saa olla ristiriidassa sisämarkkinoiden toiminnan kanssa.
 8. EPP-ryhmä toteaa, että komissio oli lisämaksuista saatujen tulojen avulla antanut 500 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden käyttöön viljelijöiden tukemiseksi. Koska huomattavaa osaa tästä määrästä ei kuitenkaan ole käytetty, EPP-ryhmä ehdottaa, että jäljelle jääneet varat käytetään markkinatilanteen helpottamiseen.
 9. EPP-ryhmä kehottaa auttamaan kassavirtaongelmiin joutuneita viljelijöitä väliaikaisrahoituksen ja lainatakausten avulla. Viljelijöiden lainansaantia ja investointia on helpotettava hyödyntämällä täysimääräisesti kaikkia unionin tason välineitä, mukaan lukien Euroopan investointipankkia (EIP), Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR), maaseuturahastoa ja koheesiorahastoa. Viljelijöille on annettava mahdollisuus yksityiseen rahoitukseen ja joukkorahoituksen kaltaisiin rahoitusvälineisiin.
 10.  Sianlihamarkkinoiden vaikeuksien helpottamiseksi komission on tarvittaessa mahdollistettava alan väliaikaiset tuotantorajoitukset. Yksityisen varastoinnin tavanomainen järjestelmä on otettava hyvissä ajoin uudelleen käyttöön, ja muut asianmukaiset toimenpiteet on pantava täytäntöön sianlihan hinnanmuutosten mukaisesti.
 11.  Komissiota kehotetaan valtuuttamaan ne jäsenvaltiot, joissa ei ole eläintautiepidemiaa, antamaan sianlihan vientiä varten vaadittavat eläinlääkärintodistukset kasvitauteja koskevien tuontikieltojen aikana.
 12.  EPP-ryhmä katsoo, että hedelmä- ja vihannesalan markkinakriisin torjumiseksi ehdotetut toimenpiteet ovat erittäin riittämättömät. Erityisesti vetäytymishintoja on päivitettävä, sillä nykyinen tuki kattaa vain 20 prosenttia markkinoiden keskihinnasta. EPP-ryhmä kehottaa komissiota kasvattamaan naudanlihatuotteiden myynninedistämisrahastoja ja avaamaan jatkossakin uusia markkinoita ulkomailla.
 13.  Kehotamme komissiota saattamaan unionin tuotteet kaikkein vähävaraisimpien saataville unionissa sekä hätäapua tarvitsevien kolmansien maiden saataville osana unionin ulkoista humanitaarista apua.
 14.  Kansainvälinen kauppa tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia unionin maanviljelijöille. Kuitenkin on pantava merkille, että kaikilla kauppasopimuksilla on saavutettava myönteistä vastavuoroisuutta, erityisesti tärkeimpien kauppakumppanien kanssa, ja vaikutettava kuluttajansuojan, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun normien sekä sosiaalisten vähimmäisnormien toteutumiseen. Kaikkien unioniin tuotavien maataloustuotteiden on oltava unionin normien mukaisia. Unionin maantieteellisten merkintöjen suojelun on oltava etusijalla.
 15.  EPP-ryhmä suhtautuu myönteisesti komission jäsenen Phil Hoganin pyrkimyksiin avata uusia markkinoita. Tullien ulkopuoliset esteet on poistettava. EPP-ryhmä kehottaa ottamaan pikaisesti käyttöön unionin laajuisia vientitakuu- ja vientiluottovälineitä, jotka voivat täydentää jäsenvaltioiden käyttämiä järjestelmiä, sekä tekemään tämän yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa.

Kun tarkastelemme nykyistä kriisiä, on hyvä muistaa, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä maatalousalan näkymät ovat myönteiset. Arvioiden mukaan maataloustuotannon lisääminen on välttämätöntä, jotta saadaan tuotettua ravintoa maailman alati kasvavalle väestölle. Unionin maatalousalan innovaatiot ovat yksi keskeisistä ratkaisuista. Haasteena on kannustaa nuoria työskentelemään maatalousalalla. EPP-ryhmä on sitoutunut auttamaan viljelijöitä näinä vaikeina aikoina, ja aiomme jatkossakin auttaa viljelijöitä selviytymään markkinoiden muutosten keskellä.

 

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated
14.12.2017 - 12:15

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated

At its final plenary of 2017, the European Parliament approved a Resolution on the Brexit talks, backing the move to phase 2 but insisting on...
Child abuse
14.12.2017 - 12:09

EU states not doing enough to fight sexual abuse of children

The European Parliament adopted a Resolution today tabled by Anna Maria Corazza Bildt MEP calling on Member States to take concrete measures to stop...
Tax evasion
13.12.2017 - 14:09

Fight against tax evasion must be key task for EU

Left tried to hijack Panama report to harm honest taxpayers and EU economy "The fight against tax evasion, tax crime and tax avoidance must...
Kebab ban rejected, saving jobs, businesses
13.12.2017 - 14:00

Kebab ban rejected, saving jobs, businesses

The European Parliament has rejected a bid to outlaw phosphates in frozen kebab meat, pending a study in 2018 by the European Food Safety Agency....

Viikon kohokohdat

11.12.2017. - 15.12.2017.
Brexit Direction Sign

Brexit negotiations

The key debate on Wednesday will focus on the Brexit negotiations and preparations of the next Council meeting. "We will only accept a...
Protesters in Venezuela

2017 Sakharov Prize Award

The 2017 Sakharov Prize for Freedom of Thought will be awarded to the Democratic Opposition in Venezuela during the ceremony in Strasbourg on...
Picturesque patchwork quilt farmland aerial view over fields rural villages

Common Agricultural Policy: mid-term reform

A debate on rules to simplify EU farming policy, boost farmers’ bargaining power and better equip them to face risks will take place on Monday...