Painopisteet

102461
10766

EPP-ryhmän kannanotto tekijänoikeuksista

18.11.2015.
Protect creativity without creating borders

Johdanto

EPP-ryhmä on aina puolustanut tasapainoista lähestymistapaa tekijänoikeuksiin ja katsoo, että vain siten voidaan turvata sekä luovan työn tekijöiden että kuluttajien etu säilyttäen Euroopan luovien alojen ja kulttuurialan kestävyys ja monimuotoisuus.

Nykyaikaisen teknologian nopea kehitys kieltämättä saa epäilemään, onko voimassa oleva teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö tosiasiassa pystynyt toimimaan tällaisen teknologisen kehityksen ympäristössä, ja myös tarkastelemaan sitä, onko se rajoittanut tai estänyt teknologian kasvua tai palvelujen saatavuutta.

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu sekä teosten laajemman saatavuuden edistäminen ovat internetin taloudellisen käytön keskeisiä osa-alueita ja EU:n digitaalitalouden perusedellytyksiä. Yhä enemmän tekijänoikeuksien kattamia teoksia on laittomasti ja ilman oikeudenhaltijoiden lupaa saatavilla internetissä. Tämä muodostaa ongelman, sillä kulttuuriala ja luovat alat työllistävät yli 7 miljoonaa ihmistä, niiden osuus EU:n BKT:stä on 4,5 prosenttia vuosittain ja ne ovat korkean kasvupotentiaalin aloja. Kyseessä on kuitenkin markkinavetoinen ala: jos luova työ ei tuota tuloja, ala ei pysty rahoittamaan uusien teosten luomista. Oikeudenhaltijoiden oikeutettuja etuja on näin ollen suojeltava luovien alojen kasvun turvaamiseksi. Lisäksi Euroopan kulttuurinen monimuotoisuus voidaan säilyttää vain turvaamalla tekijänoikeuden suojelun korkea taso, varmistamalla, että teosten tekijät ja oikeudenhaltijat saavat oikeudenmukaiset korvaukset sekä edistämällä luoville aloille ja kulttuurialalle tehtäviä investointeja.

Tehtävänämme on pyrkiä aikaansaamaan tasapaino, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden saada palveluja, mutta tuottaa samanaikaisesti riittäviä etuja Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön edistämiseksi.

EPP-ryhmä suosittelee näin ollen sellaista tekijänoikeusjärjestelmää, jolla edistetään investointeja ja arvoketjun tehokasta toimintaa teosten tekijöiden, luovan työn tekijöiden, esiintyjien, tuottajien, julkaisijoiden, toimittajien, välittäjien, palveluntarjoajien, kuluttajien ja käyttäjien välillä. Tavoitteena olisi oltava, että otetaan käyttöön tekijänoikeuden kattamia teoksia koskevia innovatiivisia, joustavia, yksinkertaistettuja ja kuluttajaystävällisiä lisenssijärjestelmiä, joissa olisi pidettävä ohjenuorana sopimusvapautta ja oikeudenmukaisten korvausten maksamista oikeudenhaltijoille.

Alueperiaate, usean valtion alueen kattavat lisenssit sekä yleiseurooppalaiset lisenssit

EPP-ryhmä pitää myönteisenä komission sitoutumista digitaalisia sisämarkkinoita koskevassa strategiassaan siihen, että perusteettomiin maarajoituksiin puututaan, koska perusteettomat maarajoitukset voivat herättää kuluttajissa tyytymättömyyttä. EPP-ryhmä katsoo kuitenkin, että alueperiaate ja yksinoikeuksien luoma arvo ovat tärkeitä tekijöitä audiovisuaalisella alalla kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja alan rahoituksen kestävyyden turvaamisessa, kun otetaan huomioon keskisuurten ja pienten jäsenvaltioiden erityiset ominaispiirteet ja intressit sekä niiden pienet markkinat.

Tässä mielessä maarajoituksien täydellinen poistaminen voisi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa kulttuurialalle ja audiovisuaaliselle alalle eikä alueperiaatetta pitäisi pyrkiä muuttamaan. EPP-ryhmässä vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että laillisesti hankitun ja laillisesti saataville asetetun sisällön siirrettävyyttä olisi lisättävä, mutta ei siten, että alueperiaate kumotaan, sillä se vahingoittaisi Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta. Sen lisäksi, että on pidettävä mielessä oikeusvarmuus, monikielisten ympäristöjen olisi voitava hyötyä erikielisten audiovisuaalisten tuotteiden saatavuudesta. On myös tärkeää edistää innovatiivisia sopimusratkaisuja, joilla kuluttajille tarjotaan – sikäli kuin on mahdollista – mahdollisuus ostaa filmejä tai musiikkia kaikkialta Euroopasta. Verkossa olevan sisällön saatavuuden helpottamiseksi tarvitaan lisää siirrettävyyttä koskevia toimia, jotta luodaan luovat alat ja kuluttajat yhteen tuova tasapainoinen menetelmä.

EPP-ryhmä haluaa myös edistää usean valtion alueen kattavien ja yleiseurooppalaisten lisenssien käyttöä, kun sellaisille on markkinat, kun kuluttajien taholla on niille kysyntää, kun teknologia on saatavilla ja kun liike-elämä voi turvata oikeudenmukaisen korvauksen, mutta korostaa samalla, että tällaisten lisenssien käytön olisi edelleen oltava valinnaista.

Siirrettävyys

EPP-ryhmä kannattaa ostetun laillisen verkkosisällön siirrettävyyden parantamista sekä sitä, että vahvistetaan teknisiä mahdollisuuksia varmistaa siirrettävyys. EPP-ryhmä katsoo, että alueperiaatetta ei pitäisi tarpeettomasti käyttää sisällön siirrettävyyden rajoittamiseen.

Siirrettävyydellä olisi taattava se, että asiakkaiden laillisesti hankkima sisältö on turvatusti ja rajat ylittäen saatavilla verkossa ja verkon ulkopuolella heidän matkustaessaan eri puolilla Eurooppaa. Yhteentoimivuutta, mahdollisuutta siirtää jokin formaatti alustalta toiselle, on helpotettava yhtenä niistä toimenpiteistä, joilla lisätään kulttuurihyödykkeiden ja ‑palvelujen saatavuutta.

Tekijänoikeudet

EU:n yhtenäiset tekijänoikeudet eivät olisi mikään yksi kaikkialle sopiva lähestymistapa. Se voi tarkoittaa oikeudenhaltijoiden sopimusvapauden rajoittamista ja oikeuksien yleistä huonontamista. Euroopassa on monia erilaisia kulttuuri- ja kieliympäristöjä ja sen vuoksi rajat ylittävä lisensointi, vaikka se on jo mahdollista, pysyy jatkossakin poikkeuksena. Pidämme kuitenkin myönteisinä valinnaisen EU:n tekijänoikeuksien toteutettavuutta ja vaikutusta arvioivia tutkimuksia.

Poikkeukset ja rajoitukset

EPP-ryhmä ei kannata poikkeuksien ja rajoitusten täyttä yhdenmukaistamista. Poikkeuksilla ja rajoituksilla vastataan kotimaisilla markkinoilla ilmeneviin odotuksiin ja erityistilanteisiin. Niillä olisi varmistettava oikeudenmukainen korvaus teosten tekijöille, luovan työn tekijöille ja taiteilijoille, ja sen vuoksi ne ovat toiminnan ja työllisyyden perusta kulttuuribisneksen alalla. Kun markkinalähtöisiä ratkaisuja ei ole jo olemassa, voimme hyväksyä yhdenmukaistamisen varovaisen, rajoitetun ja perustellun jatkamisen, kun se on tarpeen esimerkiksi koulutuksen alalla tai yhtäläisen saatavuuden tarjoamiseksi vammaisille henkilöille. Direktiivissä 2001/29/EY oleviin poikkeuksiin ja rajoituksiin tehtävien muutosten olisi oltava kolmivaiheisen testin periaatteiden mukaisia: niiden on rajoituttava erityistapauksiin, ne eivät saa olla ristiriidassa tavanomaisen hyväksikäytön kanssa eivätkä ne saa kohtuuttomasti haitata oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja. Jokainen muutos on perusteltava asianmukaisesti vankalla ja objektiivisella taloudellisella ja oikeudellisella analyysillä.

EPP-ryhmä toteaa, että teknologian kehitys tai teknologian uudet käyttötavat mahdollistavat uusia sisällön käyttötapoja olosuhteissa, joissa jo sovelletaan poikkeusta tai rajoitusta. Tällaisissa tapauksissa EPP-ryhmä kannattaa suhtautumista kyseisiin uusiin käyttötapoihin voimassa olevan poikkeuksen tai rajoituksen mukaisesti edellyttäen, että uusi käyttötapa on samankaltainen kuin jo olemassa oleva ja että se läpäisee kolmivaiheisen testin.

Tutkimus ja koulutus

Erityisesti koulutuksen alalla kotimaiset markkinat ovat hallitsevassa asemassa ja rajat ylittäviä lisenssejä on rajoitetusti. Tämän alan osalta EPP-ryhmä katsoo, että poikkeus voi olla toteutettavissa, jos se rajoittuu tiukasti tutkimus- ja koulutustarkoituksiin, jotka liittyvät toimivaltaisten viranomaisten hyväksymään koulutus- tai tutkimuslaitokseen tai kuuluvat jonkin koulutusohjelman piiriin.

Sisällön louhinta

Tutkimukseen perustuva innovointi vaatii, että saatavilla on jatkuvasti kasvava määrä tieteellistä sisältöä, ja tässä yhteydessä tekstin ja tiedon louhintatekniikat voivat olla välttämättömiä. EPP-ryhmä on tietoinen sisällön louhintatekniikoiden mahdollisuuksista tutkimuksen alalla tehtävän läpimurron edistämisessä. EPP-ryhmä kannattaa aktivoidun automatisoidun analysointiteknologian asettamista saataville laillisesti hankittuun sisältöön kuuluvan tekstin ja tiedon louhimiseksi markkinoilla vakiinnutetuin lisensointiehdoin, koska kysyntä ei tällä hetkellä anna perusteita poikkeuksen tekemiseen. Sidosryhmien olisi tehtävä yhteistyötä käyttäjäystävällisten alustojen luomiseksi ja parantamiseksi, jotta edistetään tekstin ja tiedon louhinnan lisenssien ja aineiston saatavuutta.

Yksityiskopiomaksu

EPP-ryhmä ei tässä vaiheessa puolla yksityistä kopiointia koskevan poikkeuksen yleistä yhdenmukaistamista, mutta on tietoinen vaikeuksista, joita aiheutuu siitä, että yksityistä kopiointia koskevan poikkeuksen toteutukset ovat erilaisia tämän poikkeuksen hyväksyneissä eri jäsenvaltioissa. EPP-ryhmä pitää yksityistä kopiointia koskevaa poikkeusta tärkeänä, mutta se on kytkettävä yhteen luovan työn tekijöille maksettavan oikeudenmukaisen korvauksen varmistamisen kanssa. EPP-ryhmä pyytää komissiota selventämään yksityiskopiomaksun määritelmää Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön pohjalta sekä arvioimaan nykyisten toimien toteutettavuutta erityisesti läpinäkyvyyden osalta.

Kirjastot ja sähköiset kirjat

EPP-ryhmä kehottaa lisäämään oikeusvarmuutta kirjastoja ja sähköisiä kirjoja koskevassa tekijänoikeuskehyksessä siten, että siinä tarjotaan teosten tekijöille ja julkaisijoille oikeudenmukaiset korvaukset. EPP-ryhmä pyytää sidosryhmiä sekä kansallisia ja unionin viranomaisia kehittämään välineitä, jotka mahdollistavat sähköisiä kirjoja koskevien lisenssien myöntämisen kirjastoille. Se pyytää tässä yhteydessä komissiota arvioimaan sellaisen mahdollisen poikkeuksen vaikutusta, jolla julkisille ja tutkimuskirjastoille annettaisiin mahdollisuus antaa digitaalisessa muodossa laillisesti lainaksi teoksia henkilökohtaiseen käyttöön sillä ehdolla, että oikeudenhaltijat saavat oikeudenmukaisen korvauksen ja että on toteutettu lainaksi annetun teoksen tehokkaan valvonnan mahdollistavat tekniset toimenpiteet.

Välittäjät ja alustat

EPP-ryhmä on tietoinen siitä, että välittäjät saavat usein voittoja sisällöstä, jota ne eivät ole luoneet, ja siitä, ettei näitä voittoja aina jaeta oikeudenmukaisesti asianomaisten luovan työn tekijöiden kanssa. EPP-ryhmä kannattaa alustojen ja sisällöntarjoajien oikeudellisen aseman ja roolin selkiyttämistä, mikä edellyttää erityyppisten alustojen selkeämpää määrittelemistä. EPP-ryhmä kannattaa palveluntarjoajien vastuun uudelleenarviointia tekijänoikeusrikkomusten osalta sekä asianmukaisen huolellisuuden noudattamisen ja varmistamisvelvollisuuden täyttämisen osalta luovan työn prosessin kaikissa vaiheissa. Alustojen ja oikeudenhaltijoiden välisten suhteiden osalta EPP-ryhmä katsoo, että nykyiseen arvokuiluun on puututtava. EPP-ryhmä myös tukee aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa verkkoalustojen läpinäkyvyyttä sekä edistää sitä, että hakukoneet ohjaavat kuluttajia lailliseen sisältöön verkossa. EPP-ryhmä toteaa, että kun otetaan huomioon kulttuurisisällön uudet käyttötavat ja luovan työn uudet muodot, jotka perustuvat alustojen käyttöön, on tarpeen lisätä oikeudenhaltijoiden, alustojen ja noihin alustoihin turvautuvien luovan työn tekijöiden välistä vuoropuhelua sellaisten olosuhteiden luomiseksi, joissa ympäristö hyödyttää molempia osapuolia.

#UksLastSummer
16.7.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.7.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.7.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12.7.2018 - 9:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

Viikon kohokohdat

9.7.2018. - 13.7.2018.
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...