struktuur

Struktuur

 
Fraktsioon
Parlament

Euroopa Rahvapartei fraktsioon (ERP fraktsioon) on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon.

See koondab ELi liikmesriikide tsentristlikke ja paremtsentristlikke Euroopa-meelseid poliitilisi jõudusid, mis on tulnud kokku eesmärgiga edendada Euroopa konkurentsivõimet, demokraatiat ja sotsiaalset turumajandust ning lähendada Euroopa Liitu tema kodanikele.

Suurima fraktsioonina parlamendis, kus mittesotsialistlikud parteid moodustavad praegu selge enamuse, on ERP fraktsioonil kõige tugevam positsioon parlamendi poliitilise tegevuskava kujundamiseks ja kõige keerulisemate hääletuste võitmiseks. See tugevus kajastub tõsiasjas, et alates 1999. aastast on ERP fraktsioon Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel võitnud rohkem hääletusi kui ükski teine fraktsioon.

Arvuline tugevus on taganud ka selle, et ERP fraktsiooni liikmete käes on parlamendis hulgaliselt tähtsaid ametikohti. Parlamendi komisjonides on ERP fraktsiooni liikmetel parimad võimalused kindlustada endale õigus kujundada parlamendi seisukoht olulisimate seaduseelnõude kohta ja koostada muid tähtsamaid raporteid. ERP liikmeid määratakse olulistel teemadel raportööriks rohkem kui ühegi teise fraktsiooni liikmeid.

ERP fraktsioon koosneb kõrge kvalifikatsiooniga, andekatest ja motiveeritud töötajatest kõikidest liikmesriikidest.

FRAKTSIOONI KODUKORD

Euroopa Rahvapartei fraktsioon (ERP fraktsioon) on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon.

See koondab ELi liikmesriikide tsentristlikke ja paremtsentristlikke Euroopa-meelseid poliitilisi jõudusid, mis on tulnud kokku eesmärgiga edendada Euroopa konkurentsivõimet, demokraatiat ja sotsiaalset turumajandust ning lähendada Euroopa Liitu tema kodanikele.

Suurima fraktsioonina parlamendis, kus mittesotsialistlikud parteid moodustavad praegu selge enamuse, on ERP fraktsioonil kõige tugevam positsioon parlamendi poliitilise tegevuskava kujundamiseks ja kõige keerulisemate hääletuste võitmiseks. See tugevus kajastub tõsiasjas, et alates 1999. aastast on ERP fraktsioon Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel võitnud rohkem hääletusi kui ükski teine fraktsioon.

Arvuline tugevus on taganud ka selle, et ERP fraktsiooni liikmete käes on parlamendis hulgaliselt tähtsaid ametikohti. Parlamendi komisjonides on ERP fraktsiooni liikmetel parimad võimalused kindlustada endale õigus kujundada parlamendi seisukoht olulisimate seaduseelnõude kohta ja koostada muid tähtsamaid raporteid. ERP liikmeid määratakse olulistel teemadel raportööriks rohkem kui ühegi teise fraktsiooni liikmeid.

ERP fraktsioon koosneb kõrge kvalifikatsiooniga, andekatest ja motiveeritud töötajatest kõikidest liikmesriikidest.

Fraktsiooni üldkoosolek

Fraktsiooni üldkoosolek on ERP fraktsiooni kõrgeim organ ja see hõlmab kõiki fraktsiooni liikmeid. Üldkoosolekul võetakse vastu otsuseid kõigi poliitiliste küsimuste kohta, mida arutatakse Euroopa Parlamendis ja väljaspool seda, valitakse fraktsiooni juhatus, moodustatakse fraktsiooni alalised töörühmad ja määratakse liikmed fraktsiooni Euroopa Parlamendi organites vabanenud kohtadele, mis on ette nähtud ERP fraktsioonile.

Büroo

Büroo vastutab strateegiliste ja poliitiliste otsuste ning täiskogu istungiks ettevalmistamise eest, tuues välja fraktsiooni jaoks kõige olulisemad küsimused ning samal ajal võttes arvesse ka erinevate riikide vaateid. Büroo, fraktsiooni poliitilise organi, moodustavad: juhatus, riiklike delegatsioonide juhid, fraktsiooni kuuluvad parlamendi asepresidendid ja kvestorid, fraktsiooni kuuluvad Euroopa Parlamendi komisjonide esimehed, fraktsiooni esindajad Euroopa Parlamendi komisjonides, Euroopa Rahvapartei esimees ja peasekretär, kui nad on ka Euroopa Parlamendi liikmed, ja üks lisaliige iga riikliku delegatsiooni 10 liikme kohta.

Juhatus

Juhatus koosneb fraktsiooni esimehest ja kümnest aseesimehest. Juhatuse liikmed lepivad omavahel kokku, kuidas vastutusalasid jagada. Juhatus on vastutav fraktsiooni juhatamise eest täiskogu istungitel, fraktsiooni esindamise eest väljaspool ning fraktsiooni üldkoosoleku teavitamise eest vastuvõetud strateegilistest ja poliitilistest otsustest. Juhatus kohtub riiklike delegatsioonide juhtidega regulaarselt, et arutada põhisuuniseid ja valmistada ette fraktsiooni strateegia jaoks olulisi otsuseid.

Esimees

ERP fraktsiooni esimees on Manfred Weber. Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esimees valitakse kaheks ja pooleks aastaks ehk pooleks parlamendi ametiajaks ja teda võib tagasi valida. Manfred Weber valiti esimeheks 4. juunil 2014, vahetult peale Euroopa Parlamendi valimisi.

President

TEuroopa Parlamendi president valitakse kaheks ja pooleks aastaks ehk pooleks parlamendi ametiajaks ja teda võib tagasi valida. President esindab Euroopa Parlamenti suhetes muu maailmaga ja teiste ELi institutsioonidega. Mitmed ERP fraktsiooni silmapaistvad liikmed on tegutsenud Euroopa Parlamendi presidendina.

Juhatus

Juhatus sätestab Euroopa Parlamendi eeskirjad. Ta koostab parlamendi esialgse eelarveprojekti ja otsustab kõikide haldus-, personali- ja korralduslike küsimuste üle. Juhatus koosneb Euroopa Parlamendi presidendist, 14 asepresidendist ja viiest kvestorist, kelle parlament on valinud kaheks ja pooleks aastaks ning keda võib tagasi valida. Kvestoritel on juhatuses nõuandev hääl. Euroopa Parlamendi juhatuses on ERP fraktsioon esindatud 6 asepresidendi ja 2 kvestoriga.

Esimeeste konverents

Esimeeste konverents on Euroopa Parlamendi poliitiline organ, kes vastutab parlamendi töö ja õigusloome plaanimise organiseerimise eest ning suhete eest teiste ELi institutsioonide, riiklike parlamentide ja ELi mittekuuluvate riikidega ning määrab komisjonide ja delegatsioonide pädevusalad ja koosseisu. Esimeeste konverents koosneb Euroopa Parlamendi presidendist ja kõikide fraktsioonide esimeestest. ERP fraktsiooni esimees Manfred Weber osaleb esimeeste konverentsil.

Täiskogu

Euroopa Parlamendi täiskogu koosneb 751 parlamendiliikmest 28 ELi liikmesriigist. Parlamendiliikmed kogunevad täiskogu istungile iga kuu (välja arvatud august). Täiskogu istungil võetakse vastu seadusi ja ELi eelarve ning võetakse seisukoht erinevate poliitikavaldkondade suhtes ja parlamendi suhete kohta kolmandate riikidega. Täiskogu istungi ajal võib parlament avaldada arvamust küsimuste üle, mida ta peab oluliseks. Parlament võib ka paluda komisjonil esitada asjakohane ettepanek nende küsimuste kohta, mis parlamendi arvates vajavad ühenduse õigusakti vastuvõtmist.

Komisjonid

Suurem osa Euroopa Parlamendi tööst tehakse vastavates komisjonides. Komisjonid moodustatakse Euroopa Parlamendi ametiaja alguses ja nende volitused kestavad ametiaja lõpuni. Komisjonid koostavad, muudavad ja võtavad vastu seadusandlikke ettepanekuid ja algatusraporteid. ERP fraktsiooni liikmed aon kõikides parlamendi komisjonides esindatud vastavalt fraktsiooni suurusele.

Välisasjade töörühm

Eelarve- ja struktuuripoliitika töörühm

Majanduse ja keskkonna töörühm

Õiguse- ja siseasjade töörühm

Delegatsioonid

Euroopa Parlamendi parlamentidevaheliste delegatsioonide peamine ülesanne on hoida ja arendada Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte. Delegatsioonid vahendavad eksperditeadmisi ja annavad poliitilise ülevaate olukorrast riikides ja piirkondades, mille eest nad on vastutavad. Viimase kümne aasta jooksul on parlamentidevaheliste delegatsioonide roll muutunud üha olulisemaks ning sellest on saamas parlamentaarse diplomaatia vorm. ERP fraktsiooni liikmed on kõikides parlamendi delegatsioonides esindatud vastavalt fraktsiooni suurusele.

Parlamentaarsed ühiskomisjonid

Parlamentidevahelised assambleed ja dialoogid

Parlamentaarsed koostöökomisjonid

Teised delegatsioonid

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations