Οι προτεραιότητές μας

108996
10766

Το μέλλον της πολιτικής συνοχής

06/10/2016
Pins in map

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιατί χρειαζόμαστε μία πολιτική συνοχής, τόσο σήμερα όσο και μελλοντικά;

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει την πολιτική συνοχής, καθώς αποτελεί, αφενός, μία διαρθρωτική πολιτική που προωθεί τη μεγέθυνση και την οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και είναι σύμφωνη με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και, αφετέρου, το βασικό μέσο της ΕΕ για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία. Πρόκειται για μία πολιτική που εκφράζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αμβλύνοντας τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες. Επιπλέον, πρόκειται για μία πολιτική που αντανακλά το πραγματικό κοινό συμφέρον της ΕΕ, με στόχο την εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης ανεξαιρέτως.

Λόγω του δημόσιου χρέους και της χρηματοπιστωτικής κρίσεως, οι δημόσιες επενδύσεις έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα τα ΕΔΕΤ και οι αντίστοιχες εθνικές συγχρηματοδοτήσεις να αποτελούν το κύριο μέσο για την πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων στα περισσότερα κράτη μέλη, έχοντας άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η πολιτική συνοχής συμβάλλει διαρκώς στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και θα συνεχίσει να δημιουργεί προστιθέμενη αξία ακόμα και μετά το 2020. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σημασία ύπαρξης μίας στενής σύνδεσης μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή και της επίτευξης των κοινών ευρωπαϊκών στόχων.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ισχυρό σημείο: το προσανατολισμένο στις επιδόσεις πλαίσιο πολιτικής

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ πρωτοστάτησε στον σχεδιασμό της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020 και στηρίζει ένθερμα τη θεματική συγκέντρωση, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η επικέντρωση των επενδύσεων σε συγκεκριμένες επιδιώξεις και προτεραιότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε δείκτες επιδόσεων και στόχους που έχουν οριστεί ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, καθιστώντας την πολιτική συνοχής μία πολιτική προσανατολισμένη στις επιδόσεις.

Επικροτούμε τη χρήση κοινών δεικτών επιδόσεων, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλα τα προγράμματα και, επομένως, να αποτελέσουν τη βάση για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επενδύσεις. Επιμένουμε πως υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της εν λόγω υποβολής εκθέσεων όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων που σχετίζονται με τους κοινούς δείκτες επιδόσεων.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ τονίζει ότι το αποθεματικό επίδοσης που έχει θεσπιστεί υπό το ισχύον πλαίσιο θα μπορούσε να βελτιώσει την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή, αλλά το χρονοδιάγραμμα της κατανομής του χρήζει περαιτέρω εξέτασης.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

Το κανονιστικό πλαίσιο για το 2014-2020 θεσπίστηκε στα τέλη του 2013, λόγω των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων και της καθυστέρησης επίτευξης συμφωνίας για το ΠΔΠ. Κατά συνέπεια, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και ένα μεγάλο μέρος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων έπρεπε να μεταφερθεί από το 2014 στο 2015, προκειμένου αυτές να μην χαθούν.

Μας ανησυχεί η βραδύτητα  της έναρξης εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, η οποία επηρεάζει την υιοθέτηση της πολιτικής στην πράξη. Θεωρούμε πως επιβάλλεται να γίνεται γνωστή η πορεία της εφαρμογής τους και για αυτόν τον λόγο ζητούμε μία καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη πύλη ανοικτών δεδομένων, η οποία θα πρέπει να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, η καθυστέρηση της εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων αυξάνει τον κίνδυνο επιστροφής σε μία μη βιώσιμη συσσώρευση καθυστερήσεων από το 2017 και μετά. Η έγκριση πολλών επιχειρησιακών προγραμμάτων με τη διαδικασία μεταφοράς και η μεταφορά μη κατανεμημένων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων από το 2014 στο 2015 αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο αποδέσμευσής τους το 2018.

Επιπλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ εκφράζει την ανησυχία της για την καθυστέρηση ορισμού αρχών που θα είναι υπεύθυνες για τα επιχειρησιακά προγράμματα, γεγονός που θεωρητικά δεν αποτρέπει την έναρξη της εφαρμογής τους. Ωστόσο, αποτρέπει την εκτέλεση των ενδιάμεσων πληρωμών, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην έναρξη των επενδύσεων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για το δεύτερο ήμισυ της περιόδου προγραμματισμού και χωρίς να παρεμποδίζεται ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός σχετικά με την πολιτική συνοχής, καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

 • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει τη σταθερότητα των κανόνων, οι οποίοι πρέπει να αλλάζουν επιλεκτικά και μόνον, όταν και όπου είναι πραγματική ανάγκη.
 • Κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση νέων μέσων απλούστευσης, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου των αρχών και των δικαιούχων και την αύξηση της πρόσβασης στους πόρους:
 • περιορισμός της γραφειοκρατίας, του χρόνου και του κόστους, μέσω της μείωσης του αριθμού εγγράφων, καθώς και μέσω του περιορισμού των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης και σύναψης συμβάσεων,
 • ενίσχυση της ηλεκτρονικής συνοχής,
 • μείωση και βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων στα κράτη μέλη, μέσω της ενίσχυσης της ψηφιοποίησης και της τυποποίησης των διαδικασιών,
 • μείωση των απαιτήσεων παροχής δεδομένων και πληροφοριών των δικαιούχων κατά τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και εκθέσεων και μείωση των απαιτήσεων φύλαξης των εγγράφων μετά την ολοκλήρωση του έργου,
 • εναρμόνιση, κατά το δυνατόν, των κανόνων διασταυρούμενης χρηματοδότησης,
 • περαιτέρω αποσαφήνιση των κανόνων των χρηματοδοτικών μέσων,
 • αποσαφήνιση του τρόπου συνδυασμού των κανόνων που διέπουν τα ΕΔΕΤ και των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων,
 • απλούστευση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ,
 • σαφής διάκριση μεταξύ απάτης και σφάλματος.
 • Στις διαδικασίες τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων πρέπει να προβλεφθεί ευελιξία, προκειμένου να βελτιωθεί η δυνατότητα ανταπόκρισης στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις.
 • Οι διαφορές μεταξύ των εθνικών και ενωσιακών δημοσιονομικών κανόνων πρέπει να αποφεύγονται. Όπου ανακύπτει μία τέτοια διαφορά, πρέπει να προέχουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ.
 • Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που συμφωνήθηκε κατά την ετήσια διαδικασία για τον προϋπολογισμό πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες που απορρέουν από παρελθούσες αναλήψεις υποχρεώσεων, ιδίως προς το τέλος της περιόδου, όταν τα κράτη μέλη προβάλλουν περισσότερες αξιώσεις πληρωμής. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει ένα σχέδιο πληρωμής μέχρι το 2023 για να αποφευχθεί η συσσώρευση εκκρεμών αξιώσεων πληρωμής.
 • Οι πιστώσεις που αποδεσμεύονται λόγω της μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, των δράσεων για τις οποίες προορίζονται, πρέπει να καθίστανται εκ νέου διαθέσιμες στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.
 • Ζητούμε ευελιξία όσον αφορά τη διάθεση του αποθεματικού επίδοσης, που πρέπει να πραγματοποιείται νωρίτερα για τα προγράμματα που έχουν επιτύχει τους στόχους και τα ορόσημά τους.
 • Η διοικητική ικανότητα πρέπει να αυξάνεται διαρκώς. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αξιοποιηθούν λειτουργικές και ευέλικτες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εθνικών και περιφερειακών αρχών, η Επιτροπή πρέπει να αποκτήσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στο να παρέχει βοήθεια και συμβουλές στις διοικήσεις των κρατών μελών, πολύ πριν αρχίσει η εφαρμογή των προγραμμάτων.
 • Η επικέντρωση στην κατάρτιση των διοικήσεων πρέπει να αυξηθεί. Οι επικεφαλής των οργανισμών πληρωμών/ περιφερειακών αρχών πληρωμών πρέπει να έχουν λάβει κατάρτιση και να έχουν προσωπικώς τύχει διαπίστευσης από την Επιτροπή.
 • Η συνέργεια με άλλες πολιτικές και μέσα, συμπεριλαμβανομένου του «Ορίζοντα 2020», του ΕΤΣΕ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων. Η προσέγγιση «ίσης μεταχείρισης» όσον αφορά τις διαδικασίες, π.χ. για τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, πρέπει να καταστεί βασική αρχή.
 • Η μεθοδολογία έξυπνης εξειδίκευσης πρέπει να αναχθεί σε υπόδειγμα για τη υλοποίηση της πολιτικής.
 • Η προβολή της πολιτικής περί συνοχής πρέπει να ενισχυθεί. Όλες οι νομικές διατάξεις σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία πρέπει να εφαρμοσθούν πλήρως, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ευρεία διάδοση των επιτευγμάτων των ταμείων.
 • Η συνοχή και η συνέπεια με το ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει να βελτιωθεί μέσω της ενίσχυσης της σχέσης μεταξύ της πολιτικής περί συνοχής και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, κατά τρόπο τέτοιο ώστε οι δαπάνες συνοχής να εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες που ορίζονται από τις τελευταίες.  Επιπροσθέτως, η πολιτική περί συνοχής πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την τεχνική βοήθεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020:

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ υποστηρίζει ένθερμα τη διατήρηση ισχυρής και ισορροπημένης πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020.

Πεδίο εφαρμογής

 • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 πρέπει να παραμένει μία επενδυτική πολιτική της ΕΕ που θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ. Παράλληλα, η μελλοντική πολιτική συνοχής πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξακολουθεί να θέτει ως στόχο τη άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και την αποτροπή νέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 174 της Συνθήκης (ΣΛΕΕ). Επαναλαμβάνουμε ότι είναι απαραίτητο να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο συμπληρωματικών στόχων.
 • Τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει πάντα να προσαρμόζονται και να συμπληρώνουν τα ταμεία, προκειμένου να μεγιστοποιείται η εν λόγω απόδοση.
 • Η Κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει την παράταση της προσέγγισης περί θεματικών στόχων και θεωρεί ότι, εκτός από τους στόχους που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες, απαιτείται ένας συγκεκριμένος εδαφικός στόχος, όπως η ενίσχυση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης αστικών και αγροτικών περιοχών.
 • Η κατηγοριοποίηση περιφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής πρέπει να διατηρεί τις περιφέρειες επιπέδου ΝUTS II, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα χρήσης της κατηγοριοποίησης NUTS III για επιλεγμένες προτεραιότητες.
 • Το ισχύον σύστημα κατηγοριοποίησης περιφερειών —λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες— πρέπει να συνεχιστεί. Η δημιουργία κατηγορίας «περιφερειών μετάβασης» κατέδειξε τη σημασία της. Η κατηγορία αυτή πρέπει να διατηρηθεί. Ταυτόχρονα, ζητούμε πιο συγκεκριμένους δείκτες για μέτρηση της επίδοσης.
 • Το μερίδιο της πολιτικής συνοχής στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει να διατηρείται στο μέλλον.

Επιμερισμένη διαχείριση

 • Η Κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει μία αναθεωρημένη προσέγγιση επιμερισμένης διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο μετά το 2020 και ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη σχετικά με αλλαγές στα επιχειρησιακά προγράμματα και διαφοροποιημένη μεταχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει κριτηρίων που αφορούν τον κίνδυνο.

Απλούστευση

 • Προκειμένου να μειώνεται ο διοικητικός φόρτος, να αυξάνεται η νομική βεβαιότητα και να διερευνώνται πλήρως οι προοπτικές της πολιτικής συνοχής ως πολιτικής για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, η ομάδα του ΕΛΚ ζητεί:
 • την έγκαιρη έγκριση όλων των κανόνων διαχείρισης και ελέγχου πριν την έναρξη της νέας χρηματοδοτικής περιόδου,
 • ένα σαφές και νομικώς δεσμευτικό «όχι» σε τυχόν αναδρομική ισχύ νέων κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής,
 • την τήρηση των κανόνων διαχείρισης και ελέγχου σε περιόδους χρηματοδότησης, καθώς η διαρκής τροποποίηση των κανόνων κάθε επτά χρόνια προκαλεί αβεβαιότητα, καθυστερήσεις και λάθη,
 • τον περιορισμό των κανόνων της ΕΕ, που πρέπει να είναι πολύ σαφείς και αξιόπιστοι, σε ό, τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής. Ο ρόλος του νομοθέτη πρέπει να ενισχυθεί και η Επιτροπή να εκδίδει σαφώς λιγότερους κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές.

Κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων

 • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ζητεί την περαιτέρω προώθηση της πολιτικής συνοχής με γνώμονα τις επιδόσεις, συνεχίζοντας τη μέθοδο εργασίας με θεματική συγκέντρωση. Τα προγράμματα και τα έργα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πολιτικές προτεραιότητες και στους στόχους με τις μεγαλύτερες δυνατότητες μόχλευσης, με σκοπό να ευνοηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο η ανάπτυξη και οι θέσεις απασχόλησης, καθώς και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.
 • Κατά την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των έργων, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα έργα που καλύπτουν πτυχές της οικονομικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με κοινωνικά και εδαφικά στοιχεία.
 • Οι κοινοί δείκτες επιδόσεων για τα Ταμεία πρέπει να διατηρηθούν, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι ορατά και να μπορούν να καταδεικνύονται εύκολα.
 • Τυχόν πλεονάσματα λόγω ελλιπούς απορρόφησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή προστίμων πρέπει να εντάσσονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως πρόσθετο εισόδημα. Οι αποδεσμεύσεις που προκύπτουν από την ολική ή μερική μη εκτέλεση των δράσεων για τις οποίες είχαν διατεθεί πιστώσεις πρέπει να καθίστανται εκ νέου διαθέσιμες στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Ομάδα του ΕΛΚ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις προς τούτο.
 • Η πολιτική συνοχής πρέπει να γίνει πιο οριζόντια. Η έξυπνη εξειδίκευση πρέπει να αποτελεί τον πρωτεύοντα μηχανισμό στη διαδικασία συνοχής, διευκολύνοντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, καθώς και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.
 • Πρέπει να διασφαλιστεί η ενίσχυση της συμπληρωματικότητας στη χρήση των κονδυλίων πολιτικής συνοχής και των επενδύσεων «Ορίζοντας 2020» σε όλες τις περιφέρειες, μέσα από τη στήριξη μιας χρήσης με γνώμονα την καινοτομία, με σκοπό την επίτευξη ισχυρής, έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης εντός της ΕΕ.
 • Πρέπει να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του ΑΕγχΠ με βάση τα χρήματα της ΕΕ, και να προβούμε στη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Εφαρμογή των ταμείων ―ευελιξία και πειθαρχία

 • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής οικονομικής διαχείρισης. Πρέπει να διασφαλιστεί η ευελιξία στην εφαρμογή των Ταμείων στο πλαίσιο μιας επιμερισμένης διαχείρισης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν αυξημένη ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα της ΕΕ. Η επιτυχία της επιμερισμένης διαχείρισης δεν εξαρτάται μόνο από την ΕΕ, αλλά συγκεκριμένα από τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, ζητούμε την πραγματοποίηση «εθνικών δηλώσεων» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πολιτική ευθύνη λαμβάνεται από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ.
 • Είναι απαραίτητο να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στα λάθη, τις παρατυπίες και την εσκεμμένη απάτη. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να μεριμνά πάντα ώστε τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά να ανακτώνται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
 • Ζητούμε από την Επιτροπή να εισαγάγει ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων για τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάσταση των πραγματοποιηθεισών ενεργειών που στηρίζουν τα ταμεία ΕΔΕΤ πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Χρηματοδοτικά μέσα

 • Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να παρέχουν λύσεις σε ορισμένες προκλήσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν τη μοναδική μέθοδο υλοποίησης της πολιτικής συνοχής, καθώς μερικά έργα χρειάζονται επιδοτήσεις. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ τάσσεται υπέρ της επίτευξης μιας κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των δύο αυτών μέσων. Τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να προωθούνται όταν αποφέρουν αυξημένο όφελος. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διατηρείται η ποικιλία των μέσων για όλες τις περιφέρειες (ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν), ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των πιο αποτελεσματικών διαδικασιών εφαρμογής οι οποίες θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες και τις ανάγκες.

Χρόνος υποβολής των νέων προτάσεων της Επιτροπής

 • Οι προετοιμασίες για τους νέους κανονισμούς σχετικά με την πολιτική συνοχής πρέπει να ολοκληρωθούν εγκαίρως προς αποφυγή καθυστερήσεων στην υλοποίηση της νέας πολιτικής. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ παροτρύνει τους συννομοθέτες και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω προτάσεις θα εγκριθούν μέχρι τα τέλη του 2018.
 • Όσον αφορά τη διάρκεια του ΠΔΠ, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο πολυετής χαρακτήρας της πολιτικής συνοχής και να εξασφαλιστεί είτε μια περίοδος προγραμματισμού επτά ετών είτε μια προγραμματική περίοδος 5+5 ετών με σαφή ενδιάμεση αναθεώρηση της πολιτικής.

Περαιτέρω συστάσεις για τη μελλοντική πολιτική συνοχής

 • Επί του παρόντος, το ΑΕγχΠ χρησιμοποιείται ως δείκτης για τη χορήγηση κονδυλίων. Για τη νέα προγραμματική περίοδο πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα να ληφθούν υπόψη περισσότεροι δείκτες.
 • Η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη, η αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης και η στήριξη της κυκλικής οικονομίας πρέπει επίσης να συνιστούν προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής. Η ανάγκη για δράσεις και χρηματοδότηση με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε ευάλωτες περιφέρειες είναι πιο επιτακτική από ποτέ.
 • Για την περίοδο 2014-2020, το ποσοστό των χρημάτων που προορίζεται για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ορίζεται σε 2,8 τοις εκατό. Το ποσό αυτό πρέπει να αυξηθεί, αν λάβουμε υπόψη την προστιθέμενη αξία του.
 • Πρέπει να διατηρηθούν ειδικά μέτρα για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες.
 • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει την έντονη αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Πολλές ευρωπαϊκές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα, εάν τις αναλάβουν άμεσα οι ευρωπαϊκές πόλεις. Η μελλοντική πολιτική συνοχής πρέπει να ενισχύσει την άμεση στήριξή της προς τις τοπικές αυτοδιοικήσεις μέσω της αύξησης της χρηματοδότησης και της χρήσης προσαρμοσμένων μέσων για την εδαφική ανάπτυξη.
photo of the students in a classroom
22/10/2018 - 19:01

Erasmus+: EPP Group proposes concrete steps for programme

Today, the European Parliament’s (EP) Culture and Education Committee presented its draft Report on the Erasmus+ Programme authored by Milan...
two police officers doing a traffic control
22/10/2018 - 15:33

New Schengen Information System will track criminals and illegally-staying persons regardless of national borders

How can we effectively find criminals and terrorists in a Union without internal border checks? How are we able to enforce our rules and decisions on...
Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
18/10/2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote...
EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers
18/10/2018 - 17:00

EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers

The EPP Group held its fifth European Congress of Young Farmers in the European Parliament in Brussels. The number of young people taking up...

Νέα της εβδομάδας

22/10/2018 - 26/10/2018
Border Entry / Exit signage between UK and France

Schengen Information System

The European Parliament will vote on Thursday on its final approval of the improved Schengen Information System (SIS) which locates wanted persons...
Discarded and polluting plastic garbage on sand

Reducing plastic waste

The EPP Group is in favour of new rules to reduce plastic pollution in Europe. The rules will be voted on in the European Parliament on Wednesday....
Young woman drinking glass of water

Safer drinking water for all

We want everyone to have access to quality water that is affordable and safe. On Tuesday, MEPs will approve changes to the new law on water safety...