Οι προτεραιότητές μας

107090
10766

Δήλωση σχετικά με την κρίση στον τομέα της γεωργίας

09/06/2016
Farmer in a field with combine harvester in the background

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί μακράν τον ισχυρότερο υπέρμαχο των συμφερόντων των ευρωπαίων γεωργών. Κατά την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ήταν εκείνη που εξασφάλισε έναν σημαντικό προϋπολογισμό για τη γεωργία. Εξακολουθούμε να τασσόμαστε υπέρ μιας κοινής γεωργικής πολιτικής και να στεκόμαστε στο πλευρό των γεωργών μας εν μέσω της τρέχουσας κρίσης στις γεωργικές αγορές.

Κατά τους τελευταίους 18 μήνες, οι συνθήκες της αγοράς σε καίριους τομείς, όπως τα γαλακτοκομικά, το χοίρειο και βόειο κρέας, τα οπωροκηπευτικά και τα σιτηρά, έχουν επιδεινωθεί σε βαθμό που θέτει πλέον σε σοβαρό κίνδυνο την επιβίωση πολλών παραγωγών. Οι δύσκολες διεθνείς συνθήκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στην παραγωγή σε συγκεκριμένους τομείς, έχουν επηρεάσει αρνητικά τις τιμές. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κρίση. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ απαιτεί δίκαιες και ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ γεωργικών παραγωγών, μεταποιητών και του τομέα του λιανικού εμπορίου. Ζητούμε επιτακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει τους ισχύοντες κανόνες και να θεσπίσει, εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαίο, ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της κρίσης:

 1. Η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς είναι ύψιστης σημασίας για τη γεωργία της ΕΕ, ιδίως για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αγροτικών μας κοινοτήτων. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ζητεί την ανάληψη άμεσης δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ των παραγωγών και του τομέα του λιανικού εμπορίου.
  • Πρέπει να εξεταστούν επειγόντως ο βαθμός συγκέντρωσης των εμπόρων λιανικής πώλησης και οι εμπορικές πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να προταθούν νέα ευρωπαϊκά νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες και οι κανόνες για τον ανταγωνισμό δεν πρέπει να επιτρέπουν σε μεμονωμένους εμπόρους λιανικής πώλησης να κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε εθνικές ή περιφερειακές αγορές.
  • Προτείνουμε να καταργηθεί το παράλληλο σύστημα του ολοένα αυξανόμενου αριθμού φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι τελούν υπό τη διαχείριση των ίδιων των εμπόρων λιανικής πώλησης και επιβαρύνουν οικονομικά τους παραγωγούς· στην πράξη, οι εν λόγω φορείς εκτελούν καθήκοντα εποπτείας του τομέα τροφίμων τα οποία θα έπρεπε να εκτελεί το κράτος, βάσει κανόνων που θέτουν οι ίδιοι, γεγονός που πλήττει τα συμφέροντα του παραγωγού.
  • Τα αντιμονοπωλιακά μέτρα και τα μέτρα για τον ανταγωνισμό πρέπει να απαγορεύουν στον τομέα του λιανικού εμπορίου τη μονομερή καταγγελία συμβάσεων όταν πέφτουν οι τιμές. Απαιτείται ο καθορισμός καθαρών τιμών σε αμφότερες τις πλευρές, προκειμένου να αποτρέπονται οι αδιαφανείς εκπτώσεις. Θα πρέπει να καταργηθούν και να απαγορευθούν όλα τα συστήματα που απαιτούν τέλη καταχώρισης για τους προμηθευτές των εμπόρων λιανικής πώλησης.
  • Θα πρέπει να εξεταστεί η ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών και να αναθεωρηθεί η εν λόγω οδηγία, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει να οριστεί μέγιστη χρονική προθεσμία πληρωμών διάρκειας 30 ημερών, η οποία δεν θα αλλάζει μέσω μεμονωμένων συμβάσεων, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις ζώνες εμπορικών συναλλαγών του τομέα τροφίμων και θα κατοχυρώνεται νομικά σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη, μεμονωμένα, δύνανται να ορίζουν συντομότερες χρονικές προθεσμίες.
  • Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι συμβάσεις παράδοσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς –γεωργών, συνεταιρισμών, γαλακτοκομείων, μεταποιητών– και του τομέα του λιανικού εμπορίου θα πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος 12 μηνών ή μεγαλύτερη. Στις εν λόγω συμβάσεις προτείνεται η πρόβλεψη μέγιστης περιόδου έξι μηνών για τον καθορισμό των τιμών, εκτός εάν οι παραγωγοί ή τα γαλακτοκομεία ζητήσουν ρητά μεγαλύτερη περίοδο. Είναι ευκταίο να διευκολύνεται η κατά προτεραιότητα πρόσβαση των τοπικών παραγωγών σε παντοπωλεία και σουπερμάρκετ.
  • Όλες οι ιδιωτικές ετικέτες εμπόρων λιανικής πώλησης που διατίθενται στην Ευρώπη υποχρεούνται να φέρουν σαφή επισήμανση της ταυτότητας των παραγωγών. Το εμπορικό σήμα του παραγωγού ή –σε περίπτωση απουσίας εμπορικού σήματος– η εταιρική επωνυμία θα πρέπει να εμφανίζονται στη συσκευασία σε (τουλάχιστον) εξίσου περίοπτη θέση με εκείνη της ιδιωτικής ετικέτας του εμπόρου λιανικής πώλησης. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ πιστεύει ότι το εν λόγω ζήτημα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της «πρωτοβουλίας αλυσίδας εφοδιασμού».
 2. Ως άμεσο μέτρο ζητάμε τη μόνιμη επαναφορά της στήριξης για τη χρήση λίπους βουτύρου σε παγωτά και σε προϊόντα αρτοποιίας, με στόχο τη μόνιμη αντικατάσταση του φοινικέλαιου, το οποίο εισάγεται από τρίτες χώρες και μερικές φορές παράγεται κάτω από περιβαλλοντικά αμφίβολες συνθήκες. Η εν λόγω στήριξη αποδείχθηκε πολύ επιτυχής στο παρελθόν.
 3. Το ισχύον σύστημα παρέμβασης είναι υπερβολικά στατικό. Ως εκ τούτου, ζητείται από την Επιτροπή να προτείνει ένα νέο «ad hoc» σύστημα παρέμβασης για την ευέλικτη απομάκρυνση των απαραίτητων ποσοτήτων βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, σύμφωνα με τις συνθήκες και τις τιμές της αγοράς, στο πλαίσιο ταχείας και απροειδοποίητης διαδικασίας. Ζητούμε τη θέσπιση ενός ευέλικτου μηχανισμού για τον καθορισμό πιθανών προσωρινών αυξήσεων στις τιμές παρέμβασης και την αύξηση της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση.
 4. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε προσωρινή βάση, υποχρεωτικά και μη γραφειοκρατικά μέτρα για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος σε επίπεδο ΕΕ.
 5. Πρέπει να θεσπιστεί ειδική ενίσχυση για μεταποιητές και για την παραγωγή και προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας σε μειονεκτούσες περιφέρειες, όπως οι ορεινές και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.
 6. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στήριξε σθεναρά τη δημιουργία Παρατηρητηρίου της Αγοράς Γάλακτος, επικροτεί τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου της Αγοράς Κρέατος και ζητεί να επεκταθούν τα μέσα εποπτείας της αγοράς σε άλλους τομείς, όπως ο τομέας των οπωροκηπευτικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το επίπεδο των εισαγωγικών δασμών στα λιπάσματα, σε συνδυασμό με τα συνολικά έξοδα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στηρίζουμε την ιδέα της προορατικής δράσης των παρατηρητηρίων της αγοράς όσον αφορά την πρόληψη των κρίσεων της αγοράς, μέσω της ενσωμάτωσης μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης.
 7. Η συμβολή της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές στην αποκάλυψη των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και στη βελτιστοποίηση των μέσων της αγοράς πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Η θέσπιση ειδικών εθνικών μέτρων δεν πρέπει να παρεμποδίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
 8. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή αξιοποίησε τις αποδείξεις συμπληρωματικής εισφοράς προκειμένου να διαθέσει 500 εκατ. ευρώ στα κράτη μέλη για τη στήριξη των γεωργών. Ωστόσο, δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος του ποσού αυτού δεν έχει αξιοποιηθεί, η  Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα μη καταβληθέντα κονδύλια για μέτρα αποσυμφόρησης των αγορών.
 9. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ζητεί μεταβατική χρηματοδότηση και εγγυήσεις δανείων ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα υφιστάμενα μέσα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γεωργών σε πιστώσεις και επενδύσεις, μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και των Ταμείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Συνοχής. Θα πρέπει να παρέχεται στους γεωργούς πρόσβαση σε ιδιωτική χρηματοδότηση και σε χρηματοδοτικά μέσα όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση.
 10.  Προκειμένου να αμβλυνθούν οι δυσχέρειες στην αγορά χοιρείου κρέατος, η Επιτροπή θα πρέπει να επιτρέψει τη θέσπιση προσωρινών ορίων παραγωγής στον εν λόγω τομέα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει να επανεξεταστεί εγκαίρως το πρότυπο καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης και να εφαρμοστούν άλλα κατάλληλα μέτρα που να συνάδουν με την εξέλιξη των τιμών του χοιρείου κρέατος.
 11.  Ζητείται από την Επιτροπή να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη που δεν έχουν πληγεί από κάποια ασθένεια των ζώων να εκδίδουν τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά που απαιτούνται για την εξαγωγή προϊόντων χοιρείου κρέατος σε περίπτωση φυτοϋγειονομικών εμπάργκο.
 12.  Κοινοβουλευτική Η Ομάδα του ΕΛΚ κρίνει άκρως ανεπαρκή τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Ειδικότερα, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι τιμές απόσυρσης, δεδομένου ότι η ισχύουσα στήριξη καλύπτει μόλις το 20% της μέσης τιμής της αγοράς. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τα κονδύλια για την προώθηση προϊόντων βοείου κρέατος και να συνεχίσει να ανοίγει νέες αγορές στο εξωτερικό.
 13.  Παροτρύνουμε την Επιτροπή να διαθέσει ευρωπαϊκά  προϊόντα  στους απόρους στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες που χρήζουν έκτακτης στήριξης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων μας για την εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια.
 14.  Το διεθνές εμπόριο παρέχει σημαντικές ευκαιρίες στους γεωργούς μας. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτευχθεί θετική αμοιβαιότητα σε όλες τις εμπορικές μας συμφωνίες, ιδίως σε σχέση με τους σημαντικότερους εμπορικούς μας εταίρους, όσον αφορά τα πρότυπα που ισχύουν στους τομείς της προστασίας του καταναλωτή, της καλής διαβίωσης των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και όσον αφορά τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα. Όλα τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ. Η προστασία των γεωγραφικών μας ενδείξεων πρέπει να τίθεται σε προτεραιότητα.
 15.  Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ επικροτεί τις προσπάθειες του Ευρωπαίου Επιτρόπου Phil Hogan για το άνοιγμα νέων αγορών. Θα πρέπει να αρθούν οι μη δασμολογικοί φραγμοί. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα ζητεί, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, ταχεία θέσπιση εργαλείων εξαγωγικών εγγυήσεων/πιστώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν ήδη τα κράτη μέλη.

Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την τρέχουσα κρίση, καλό είναι να θυμόμαστε ότι οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές για τη γεωργία είναι θετικές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, απαιτείται αύξηση της γεωργικής παραγωγής για τη σίτιση ενός ολοένα αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού. Καίριο ρόλο στη γεωργία της ΕΕ διαδραματίζει η καινοτομία. Η ενθάρρυνση της ένταξης των νέων στον γεωργικό τομέα αποτελεί μια πρόκληση που υποχρεούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ έχει δεσμευτεί πλήρως να βοηθήσει τους γεωργούς μας να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν. Θα εξακολουθήσουμε να διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο συνδράμοντας τους γεωργούς μας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους κλυδωνισμούς της αγοράς.

photo of the students in a classroom
22/10/2018 - 19:01

Erasmus+: EPP Group proposes concrete steps for programme

Today, the European Parliament’s (EP) Culture and Education Committee presented its draft Report on the Erasmus+ Programme authored by Milan...
two police officers doing a traffic control
22/10/2018 - 15:33

New Schengen Information System will track criminals and illegally-staying persons regardless of national borders

How can we effectively find criminals and terrorists in a Union without internal border checks? How are we able to enforce our rules and decisions on...
Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
18/10/2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote...
EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers
18/10/2018 - 17:00

EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers

The EPP Group held its fifth European Congress of Young Farmers in the European Parliament in Brussels. The number of young people taking up...

Νέα της εβδομάδας

22/10/2018 - 26/10/2018
Border Entry / Exit signage between UK and France

Schengen Information System

The European Parliament will vote on Thursday on its final approval of the improved Schengen Information System (SIS) which locates wanted persons...
Discarded and polluting plastic garbage on sand

Reducing plastic waste

The EPP Group is in favour of new rules to reduce plastic pollution in Europe. The rules will be voted on in the European Parliament on Wednesday....
Young woman drinking glass of water

Safer drinking water for all

We want everyone to have access to quality water that is affordable and safe. On Tuesday, MEPs will approve changes to the new law on water safety...