Οι προτεραιότητές μας

102738
10766

Έγγραφο θέσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

18/11/2015
Protect creativity without creating borders

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ανέκαθεν υποστήριζε μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα  και θεωρεί ότι αποτελεί το μόνο τρόπο για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα τόσο των δημιουργών, όσο και των καταναλωτών, διατηρώντας τη βιωσιμότητα και πολυμορφία του ευρωπαϊκού δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα.

Οι ταχείες εξελίξεις στη σύγχρονη τεχνολογία μας οδηγούν αναμφίβολα στο να εξετάσουμε κατά πόσον η ισχύουσα νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) έχει όντως κατορθώσει να λειτουργήσει στο πλαίσιο αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων και, επίσης, να αναλύσουμε εάν έχει λειτουργήσει περιοριστικά ή απαγορευτικά για την τεχνολογική πρόοδο ή την πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Η προστασία των ΔΠΙ  καθώς και η προώθηση μεγαλύτερης πρόσβασης στα έργα αποτελούν τους πυλώνες της οικονομικής χρήσης του διαδικτύου και προϋπόθεση για την ψηφιακή οικονομία στην ΕΕ. Όλο και περισσότερα έργα που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα διατίθενται παράνομα στο διαδίκτυο χωρίς την έγκριση των δικαιούχων. Αυτό αποτελεί πρόβλημα καθώς οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες απασχολούν πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα και συνεισφέρουν το 4.5% του ετήσιου ΑΕγχΠ της ΕΕ με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό. Ωστόσο, πρόκειται για αγορακεντρικό τομέα: εάν η δημιουργία δεν παράγει έσοδα, ο τομέας δεν θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει νέες δημιουργίες. Συνεπώς, χρειάζεται να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα των δικαιούχων προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του δημιουργικού τομέα. Επιπλέον, η πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη μπορεί να διατηρηθεί μόνο μέσω της διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας τη δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και των δικαιούχων, και ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις στους τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού.

Ρόλος μας είναι να επιδιώξουμε μια ισορροπία που θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργεί επαρκή οφέλη για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και κληρονομιάς της Ευρώπης.

Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ υποστηρίζει ένα σύστημα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο προωθεί τις επενδύσεις, την αποτελεσματική λειτουργία  των αξιακών αλυσίδων μεταξύ συγγραφέων, δημιουργών, ερμηνευτών, παραγωγών, εκδοτών, δημοσιογράφων, μεσαζόντων, παρόχων υπηρεσιών, καταναλωτών και χρηστών.  Στόχος είναι να δημιουργηθούν καινοτόμα, ευέλικτα, απλοποιημένα και φιλικά προς τον καταναλωτή συστήματα αδειοδότησης για έργα που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της συμβατικής ελευθερίας και της δίκαιης αμοιβής των δικαιούχων.

Αρχή της εδαφικότητας, Πολυεδαφικές και Πανευρωπαϊκές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής, όπως εκφράζεται στην στρατηγική της για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, να αντιμετωπίσει τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό, καθώς αυτός μπορεί να οδηγήσει σε  δυσαρέσκεια των καταναλωτών. Ωστόσο, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι η αρχή της εδαφικότητας και η αξία που δημιουργείται από τα αποκλειστικά δικαιώματα είναι σημαντικά στοιχεία για τον οπτικοακουστικό τομέα προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησής του, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα των μεσαίων και μικρότερων κρατών μελών και των μικρότερων αγορών τους.

Υπό αυτή την έννοια, η πλήρης κατάργηση του γεωγραφικού αποκλεισμού μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα και δεν θα πρέπει να επιδιώκεται η αναθεώρηση της αρχής της εδαφικότητας. Υπάρχει ευρεία συναίνεση εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ  ότι η φορητότητα του νομίμως αποκτηθέντος και νομίμως διατεθέντος περιεχομένου θα πρέπει να ενισχυθεί, αλλά όχι καταργώντας την αρχή της εδαφικότητας καθώς αυτό θα έβλαπτε την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία. Συνεκτιμώντας επίσης την ασφάλεια δικαίου, τα πολύγλωσσα περιβάλλοντα θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται από τη διαθεσιμότητα οπτικοακουστικών προϊόντων σε διάφορες γλώσσες.  Επίσης σημαντική είναι η προώθηση καινοτόμων συμβατικών λύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές - όπου είναι δυνατόν -  να αγοράζουν ταινίες ή μουσική από όλη την Ευρώπη. Για να διευκολύνεται η πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο, χρειαζόμαστε μέτρα ενισχυμένης φορητότητας προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπημένη μέθοδος προσέγγισης της δημιουργικής βιομηχανίας και των καταναλωτών.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ενθαρρύνει επίσης τη χρήση πολυεδαφικών και πανευρωπαϊκών αδειών, όπου υπάρχει σχετική αγορά, όταν υπάρχει καταναλωτική ζήτηση, όταν είναι διαθέσιμη η τεχνολογία και όταν η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να διασφαλίσει τη δίκαιη αμοιβή, τονίζοντας παράλληλα ότι η χρήση των προηγούμενων αδειών θα πρέπει να παραμείνει προαιρετική.

Φορητότητα

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ υποστηρίζει τη βελτίωση της φορητότητας του αγορασθέντος, νόμιμου, διαδικτυακού περιεχομένου καθώς και την ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη διασφάλιση της φορητότητας. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα θεωρεί ότι η αρχή της εδαφικότητας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αναίτια προκειμένου να περιορίζεται η φορητότητα του περιεχομένου.

Η φορητότητα θα πρέπει να διασφαλίζει ασφαλή, εντός και εκτός διαδικτύου, διασυνοριακή πρόσβαση σε  περιεχόμενο που έχει αποκτηθεί νόμιμα από πελάτες όταν ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη. Η διαλειτουργικότητα, η ικανότητα μεταφοράς ενός μορφότυπου από μια πλατφόρμα σε άλλη, πρέπει να διευκολύνεται ως ένα από τα μέτρα που βελτιώνει την πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες.

Τίτλος δικαιώματος του δημιουργού

Ένας ενιαίος ευρωπαϊκός τίτλος δικαιώματος του δημιουργού δεν θα ήταν μια λύση για όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί να σημάνει περιορισμό της ελευθερίας σύναψης συμβολαίων για τους δικαιούχους και μια εν γένει υποτίμηση των δικαιωμάτων. Η Ευρώπη έχει πολλά διαφορετικά πολιτιστικά και γλωσσικά περιβάλλοντα και ως αποτέλεσμα, αν και είναι ήδη δυνατή, η διασυνοριακή αδειοδότηση θα παραμείνει εξαίρεση. Ωστόσο, χαιρετίζουμε μελέτες που αξιολογούν τη σκοπιμότητα και τις επιπτώσεις ενός προαιρετικού τίτλου δικαιώματος του δημιουργού σε επίπεδο ΕΕ.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ δεν τίθεται υπέρ της πλήρης εναρμόνισης των εξαιρέσεων και των περιορισμών. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ανταποκρίνονται σε προσδοκίες και συγκεκριμένες καταστάσεις που ανακύπτουν από τις εγχώριες αγορές. Θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δίκαιη αποζημίωση των συγγραφέων, δημιουργών και καλλιτεχνών και, ως εκ τούτου, αποτελούν τη βάση των δραστηριοτήτων και της απασχόλησης για τον τομέα των πολιτιστικών επιχειρήσεων. Όπου δεν υπάρχουν ήδη αγορακεντρικές λύσεις, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια προσεκτική, περιορισμένη και αιτιολογημένη περαιτέρω εναρμόνιση όπου χρειάζεται,  για παράδειγμα στο πεδίο της εκπαίδευσης ή της ισότιμης πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες. Οποιαδήποτε αναθεώρηση των εξαιρέσεων και περιορισμών της οδηγίας 2001/29/ΕΚ θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές του ελέγχου των τριών βημάτων: θα πρέπει να περιορίζονται σε ειδικές περιπτώσεις, να μην δημιουργούν σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση και δεν θα πρέπει να θίγουν αδικαιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα πρέπει να δικαιολογείται κατάλληλα από μια άρτια και αντικειμενική οικονομική και νομική ανάλυση.

Η Κοινοβουλευτική  Ομάδα του ΕΛΚ αναγνωρίζει ότι νέες χρήσεις του περιεχομένου καθίστανται δυνατές λόγω της τεχνολογικής προόδου ή νέες χρήσεις της τεχνολογίας σε συνθήκες όπου ισχύει ήδη κάποια εξαίρεση ή περιορισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι υπέρ αυτών των νέων χρήσεων οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με την υφιστάμενη εξαίρεση ή τον υφιστάμενο περιορισμό εφόσον η νέα χρήση είναι παρόμοια με την υπάρχουσα και υπόκειται στον έλεγχο των τριών βημάτων.

Έρευνα και εκπαίδευση

Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, επικρατεί η εγχώρια αγορά και οι διασυνοριακές άδειες είναι περιορισμένες. Όσον αφορά αυτόν τον τομέα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι μια εξαίρεση μπορεί να είναι βιώσιμη εάν περιορίζεται σε αυστηρά εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, συνδέεται με εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό οργανισμό που έχει αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές ή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Εκμετάλλευση περιεχομένου

Η καινοτομία με βάση την έρευνα απαιτεί πρόσβαση σε ολοένα και μεγαλύτερο όγκο επιστημονικού περιεχομένου, όπου μπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση τεχνικών εκμετάλλευσης κειμένου και δεδομένων. Η Κοινοβουλευτική  Ομάδα του ΕΛΚ  αναγνωρίζει τη συμβολή του δυναμικού των τεχνικών εκμετάλλευσης περιεχομένου σε αποφασιστικά ερευνητικά επιτεύγματα. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ  υποστηρίζει την πρόσβαση σε εγκεκριμένες αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ανάλυσης για εκμετάλλευση κειμένου και δεδομένων από νόμιμα αποκτηθέν περιεχόμενο, σύμφωνα με τους καθιερωμένους από την αγορά όρους αδειοδότησης, καθώς η ζήτηση δεν δικαιολογεί εξαίρεση επί του παρόντος. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συνεργάζονται για να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν φιλικές προς το χρήστη πλατφόρμες προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε άδειες και υλικό εκμετάλλευσης κειμένου και δεδομένων.

Τέλος ιδιωτικής αντιγραφής

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ, σε αυτό το στάδιο, δεν είναι υπέρ της γενικής εναρμόνισης της εξαίρεσης της ιδιωτικής αντιγραφής, αλλά αναγνωρίζει τις δυσκολίες που δημιουργούνται από τις διάφορες εφαρμογές των τελών ιδιωτικής αντιγραφής στα κράτη μέλη τα οποία αναγνωρίζουν την εξαίρεση της ιδιωτικής αντιγραφής. Θεωρεί σημαντική την εξαίρεση για την ιδιωτική αντιγραφή που πρέπει να συμβαδίζει με τη δίκαιη αμοιβή των δημιουργών. Ζητεί από την Επιτροπή διευκρίνιση του ορισμού του τέλους της ιδιωτικής αντιγραφής, βάσει της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ, καθώς και μια αξιολόγηση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων μέτρων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαφάνεια.

Βιβλιοθήκες και ηλεκτρονικά βιβλία

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ζητεί τη δημιουργία μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου στο πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων όσον αφορά τις βιβλιοθήκες και τα ηλεκτρονικά βιβλία, που θα παρέχει δίκαιη αμοιβή για συγγραφείς και εκδότες. Η Κοινοβουλευτική  Ομάδα του ΕΛΚ ζητεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, να αναπτύξουν εργαλεία τα οποία θα επιτρέπουν άδειες ηλεκτρονικών βιβλίων για τις βιβλιοθήκες. Από αυτήν την άποψη, ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει τον αντίκτυπο μιας πιθανής εξαίρεσης  που θα επιτρέπει στις δημόσιες και ερευνητικές βιβλιοθήκες να δανείζουν νόμιμα έργα σε ψηφιακή μορφή για προσωπική χρήση υπό τον όρο της δίκαιης αποζημίωσης για τους δικαιούχους και την ύπαρξη τεχνικών μέτρων τα οποία θα επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο του δανεισθέντος έργου.

Μεσάζοντες και Πλατφόρμες

Η Κοινοβουλευτική  Ομάδα του ΕΛΚ έχει επίγνωση ότι οι μεσάζοντες συχνά βγάζουν κέρδος από περιεχόμενο που δεν δημιουργούν, κέρδος που δεν μοιράζονται πάντα δίκαια με τους ενεχόμενους δημιουργούς. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι υπέρ της διασάφησης της νομικής υπόστασης και του ρόλου των πλατφορμών και των παρόχων περιεχομένου, γεγονός που καθιστά αναγκαίο έναν σαφέστερο ορισμό των διαφόρων τύπων πλατφορμών. Υποστηρίζει την επαναξιολόγηση της ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά τις παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων και την άσκηση δέουσας επιμέλειας και καθήκοντος μέριμνας σε όλη τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας. Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και δικαιούχων, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης του υφιστάμενου αξιακού κενού. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ υποστηρίζει, επίσης, πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας των διαδικτυακών πλατφορμών και την παρότρυνση των μηχανών αναζήτησης να καθοδηγούν τους καταναλωτές προς νόμιμο διαδικτυακό περιεχόμενο. Όσον αφορά τις νέες χρήσεις πολιτιστικού περιεχομένου και τους νέους τρόπους δημιουργίας μέσω της χρήσης πλατφορμών, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ αναγνωρίζει την ανάγκη για περαιτέρω διάλογο μεταξύ των δικαιούχων, των πλατφορμών και των δημιουργών που βασίζονται σε αυτές τις πλατφόρμες, προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες ενός αμοιβαία επωφελούς περιβάλλοντος.

pharmacy
13/09/2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13/09/2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12/09/2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
12/09/2018 - 13:03

Stopping terrorists' access to financing

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The...

Νέα της εβδομάδας

10/09/2018 - 14/09/2018
Manfred Weber, Chairman of the EPP Group

The State of the Union

Members of the European Parliament and the President of the European Commission Jean-Claude Juncker will hold the annual State of the Union debate on...
Protect creativity without creating borders

Copyright in the Digital Single Market

On Tuesday 11 September, members of the European Parliament will hold a debate on the long-awaited copyright reform. The file has returned to the...
Woman checking food labelling

Dual quality products: what you see is what you should get

The European Parliament will vote on Thursday on a Report that will propose measures to solve the problem of quality differences between products...