το εργο μας στο ευρωπαϊκο κοινοβουλιο

Το έργο μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

 

Τι σας προσφέρει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ

Με ποιον τρόπο εκπροσωπούν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τους ψηφοφόρους σε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο πολιτικό περιβάλλον; Ακολουθούν μια σειρά σύνθετων διαδικασιών και διεξάγουν διαπραγματεύσεις με συναδέλφους διαφόρων πολιτικών προσανατολισμών, καθώς και με ομολόγους τους στο Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με νόμους που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του ΕΚ προς όφελος των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ. Παρακολουθήστε το παραπάνω βίντεο για να κατανοήσετε τί σημαίνει αυτό στην πράξη.

 

 

Πώς ψηφίζονται οι νόμοι

Ο καλύτερος τρόπος για να εξηγήσουμε πώς ψηφίζονται οι νόμοι είναι να εξετάσουμε τη διαδικασία που εφαρμόζεται όταν ένα νομοθετικό κείμενο υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε πρώτο στάδιο, η εξέταση του νομοθετικού σχεδίου ανατίθεται σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Η επιτροπή ορίζει έναν εισηγητή ή έναν υπεύθυνο για το εν λόγω σχέδιο μεταξύ των μελών της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο εισηγητής καθίσταται ο βασικός διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα. Στην περίπτωση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, προκειμένου να μετατραπεί ένα νομοθετικό σχέδιο σε νόμο, πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή, στη συνέχεια από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, τέλος, από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Με την υπογραφή του από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, το εγκριθέν νομοθετικό ψήφισμα μετατρέπεται σε νόμο.

Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, η συνήθης νομοθετική διαδικασία, πρώην διαδικασία συναπόφασης, έγινε η πρότυπη νομοθετική διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέχουν ισότιμη θέση όσον αφορά τη θέσπιση νομοθεσίας. Έχουν αμφότερα τη δυνατότητα να τροποποιούν τις νομοθετικές προτάσεις, ενώ πρέπει να συμφωνούν αμφότερα για μια πρόταση προτού θεσπισθεί σε νόμο.

Ordinary Legislative Procedure

How laws get passed

Άλλες σημαντικές νομοθετικές διαδικασίες είναι η διαδικασία διαβούλευσης, κατά την οποία ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου για μια νομοθετική πρόταση, χωρίς ωστόσο να δεσμεύει το Συμβούλιο, το οποίο είναι ο μοναδικός νομοθέτης στη συγκεκριμένη περίπτωση, και η διαδικασία έγκρισης, στο πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα αρνησικυρίας και ο ρόλος του είναι να εγκρίνει ή να απορρίπτει τη νομοθετική πρόταση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το μοναδικό θεσμικό όργανο που έχει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ωστόσο, και το Κοινοβούλιο διαθέτει δικαίωμα πρωτοβουλίας, το οποίο του επιτρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να του υποβάλει νομοθετικές προτάσεις.

 

 

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά πολιτική ομάδα

Belgium
Βέλγιο
21
Bulgaria
Βουλγαρία
17
Czech Republic
Τσεχική Δημοκρατία
21
Denmark
Δανία
13
Germany
Γερμανία
96
Estonia
Εσθονία
6
Ireland
Ιρλανδία
11
Greece
Ελλάδα
21
Spain
Ισπανία
54
France
Γαλλία
74
Croatia
Κροατία
11
Italy
Ιταλία
73
Cyprus
Κύπρος
6
Latvia
Λετονία
8
Lithuania
Λιθουανία
11
Luxembourg
Λουξεμβούργο
6
Hungary
Ουγγαρία
21
Malta
Μάλτα
6
Netherlands
Κάτω Χώρες
26
Austria
Αυστρία
18
Poland
Πολωνία
51
Portugal
Πορτογαλία
21
Romania
Ρουμανία
32
Slovenia
Σλοβενία
8
Slovakia
Σλοβακία
13
Finland
Φινλανδία
13
Sweden
Σουηδία
20
United Kingdom
Ηνωμένο Βασίλειο
73

Pie Chart

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες σύμφωνα με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Από τις 7 ομάδες που υπάρχουν κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη, με τα μέλη της να προέρχονται από 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέγεθος της Ομάδας μας μάς επιτρέπει να ασκούμε σημαντική επιρροή στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου και δίνει τη δυνατότητα στα μέλη μας να διατηρούν ηγετικές θέσεις σε πολλές από τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου.

 

 

 

Οι αρμοδιότητες του ΕΚ

EP Powers

Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξήθηκαν θεαματικά μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης το 1957 και ακόμα περισσότερο μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009. Το Κοινοβούλιο νομοθετεί, ασκεί έλεγχο επί του προϋπολογισμού της ΕΕ και εποπτεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δραστηριότητές της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μοιράζεται ισότιμα τη νομοθετική εξουσία με το Συμβούλιο της ΕΕ και, ανάλογα με τον νομοθετικό τομέα και το είδος της διαδικασίας που ακολουθείται, μπορεί να εισάγει τροπολογίες, να παρέχει συμβουλές, να εγκρίνει ή να απορρίπτει μια νομοθετική πρόταση. Το μεγαλύτερο μέρος των νομοθετικών εργασιών εκτελείται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ενώ οι πολιτικές ομάδες προβαίνουν σε διαπραγματεύσεις μεταξύ τους σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασης προτού το ΕΚ κοινοποιήσει τη γνώμη του στο Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής της ΕΕ (το δεύτερο είναι το Συμβούλιο), αποφασίζει σε ετήσια βάση για τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υποβάλλει ένα σχέδιο προϋπολογισμού. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια δαπανών που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δαπανών που συμφωνείται μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι η γνώμη του ΕΚ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τα πρώτα στάδια των διαπραγματεύσεων. Το Κοινοβούλιο παρακολουθεί επίσης τις δαπάνες μέσω της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και μπορεί να χορηγήσει απαλλαγή ή να αρνηθεί τη χορήγηση απαλλαγής στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να την παύσει από τα καθήκοντά της. Οι προτεινόμενοι Επίτροποι πρέπει να παρίστανται στις δημόσιες ακροάσεις του ΕΚ, κατά τις οποίες ελέγχεται εις βάθος η εμπειρογνωμοσύνη τους ως προς τα χαρτοφυλάκια που πρόκειται να αναλάβουν. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει, βάσει ειδικής πλειοψηφίας, έναν υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Το 2009, το ΕΛΚ ήταν η μοναδική πολιτική οικογένεια που πρότεινε κοινό υποψήφιο, τον José Manuel Barroso, η υποψηφιότητα του οποίου εγκρίθηκε για δεύτερη θητεία μετά τη συντριπτική νίκη του ΕΛΚ στις ευρωπαϊκές εκλογές. Το ΕΚ μπορεί να υποβάλει πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής και να την παύσει από τα καθήκοντά της. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Flooded house in flood waters
23/11/2017 - 15:09

Better response to and prevention of natural disasters

Today, the European Commission presented its ideas to reinforce Europe's ability to deal with natural disasters. ‘rescEU’ is an EU...
EU Civil Protection Mechanism to become mandatory
23/11/2017 - 10:45

EU Civil Protection Mechanism to become mandatory

Spurred by deadly wildfires in Portugal and flooding in Eastern Europe, the European Commission is proposing to make the EU’s voluntary Civil...
Young plant
22/11/2017 - 10:10

Omnibus: much-needed adjustments to EU farming policy

The much-needed adjustments of the mid-term reform of the Common Agricultural Policy (CAP) through the so-called Omnibus Regulation are on their way...
Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU
21/11/2017 - 17:45

Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU

In committee, MEPs have approved a new law creating an EU-wide standard set of contract rules for digital content provided by businesses to consumers...

Νέα της εβδομάδας

27/11/2017 - 01/12/2017
word budget

EPP Group priorities reflected in 2018 EU Budget

On Wednesday and Thursday at the mini-Plenary, MEPs will debate and vote on the deal reached during conciliation talks on next year's EU budget...
Bank sign on building

Providing legal certainty for banks and investors

As part of a package of legislative proposals aimed at reducing risks in the EU banking industry, MEPs will vote on Thursday in the mini-Plenary on...
Energy

Energy Union: towards more affordable, more secure energy

Energy will take a prominent place in the mini-Plenary on Wednesday with the European Commission presenting the State of the Energy Union 2017 and...