σύνθεση

Σύνθεση

 
Κ.Ο. του ΕΛΚ
Κοινοβούλιο

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ) είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεντρώνει κεντρώες και κεντροδεξιές φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ, με σκοπό την προώθηση του στόχου μιας περισσότερο ανταγωνιστικής και δημοκρατικής Ευρώπης, που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της, και μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου, όπου τα μη σοσιαλιστικά κόμματα απολαμβάνουν πλέον σαφούς πλειοψηφίας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση από κάθε άλλη Ομάδα όσον αφορά στον καθορισμό του πολιτικού προγράμματος του Κοινοβουλίου και την επικράτηση στις καθοριστικότερες ψηφοφορίες. Η δύναμη αυτή αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι, από το 1999, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ κυριαρχεί σε περισσότερες ψηφοφορίες από οποιαδήποτε άλλη Ομάδα στις μηνιαίες Συνόδους Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η αριθμητική υπεροχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ εξασφαλίζει επίσης στα μέλη της θέσεις κλειδιά εντός του Κοινοβουλίου. Στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε να εξασφαλίζουν το δικαίωμα ανάπτυξης της θέσης του ΕΚ σε σημαντικά σχέδια νομοθετικών πράξεων και άλλες σημαντικές εκθέσεις: τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνουν καθήκοντα εισηγητή σε σημαντικά θέματα πολύ συχνότερα από ό,τι τα μέλη οποιασδήποτε άλλης Ομάδας..

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ απασχολεί ένα υψηλά εξειδικευμένο, ταλαντούχο και δραστήριο προσωπικό από όλα τα κράτη μέλη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ) είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεντρώνει κεντρώες και κεντροδεξιές φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ, με σκοπό την προώθηση του στόχου μιας περισσότερο ανταγωνιστικής και δημοκρατικής Ευρώπης, που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της, και μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου, όπου τα μη σοσιαλιστικά κόμματα απολαμβάνουν πλέον σαφούς πλειοψηφίας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση από κάθε άλλη Ομάδα όσον αφορά στον καθορισμό του πολιτικού προγράμματος του Κοινοβουλίου και την επικράτηση στις καθοριστικότερες ψηφοφορίες. Η δύναμη αυτή αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι, από το 1999, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ κυριαρχεί σε περισσότερες ψηφοφορίες από οποιαδήποτε άλλη Ομάδα στις μηνιαίες Συνόδους Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η αριθμητική υπεροχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ εξασφαλίζει επίσης στα μέλη της θέσεις κλειδιά εντός του Κοινοβουλίου. Στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε να εξασφαλίζουν το δικαίωμα ανάπτυξης της θέσης του ΕΚ σε σημαντικά σχέδια νομοθετικών πράξεων και άλλες σημαντικές εκθέσεις: τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνουν καθήκοντα εισηγητή σε σημαντικά θέματα πολύ συχνότερα από ό,τι τα μέλη οποιασδήποτε άλλης Ομάδας.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ απασχολεί ένα υψηλά εξειδικευμένο, ταλαντούχο και δραστήριο προσωπικό από όλα τα κράτη μέλη.

Συνέλευση

Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ και απαρτίζεται από το σύνολο των μελών της. Η Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με όλα τα πολιτικά ζητήματα που εξετάζονται είτε εντός; είτε εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκλέγει τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, συγκροτεί μόνιμες ομάδες εργασίας και αποφασίζει για την κατανομή των κενών θέσεων στα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προορίζονται για τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ.

Πολιτικό Γραφείο

TΤο Πολιτικό Γραφείο είναι αρμόδιο για τη λήψη στρατηγικών και πολιτικών αποφάσεων και για την προετοιμασία των συνόδων ολομέλειας, εστιάζοντας στα σημαντικότερα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα ζητήματα με βάση τις διαφορετικές εθνικές προοπτικές. Το Πολιτικό Γραφείο, το πολιτικό όργανο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, αποτελείται από: την Προεδρία , τους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών, τους Αντιπροέδρους και τους Κοσμήτορες που ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, τους Προέδρους των Επιτροπών που ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, τους Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εφόσον είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και έναν επιπλέον βουλευτή για κάθε 10 μέλη αντιπροσωπείας.

Προεδρία

Η Προεδρία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ και από δέκα Αντιπροέδρους. Τα μέλη της Προεδρίας αποφασίζουν από κοινού για τους τομείς αρμοδιότητας που θα αναλάβει ο καθένας. Η Προεδρία είναι αρμόδια για να ηγείται της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις συνόδους ολομέλειας, να εκπροσωπεί την Ομάδα σε εξωτερικές δραστηριότητες και να ενημερώνει τη Συνέλευση της Ομάδας για τις στρατηγικές και πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνει. Η Προεδρία συνέρχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών με σκοπό την εξέταση των βασικών κατευθυντήριων γραμμών και την προετοιμασία των αποφάσεων μείζονος σημασίας για την στρατηγική της Κοινοβουλευτική Ομάδας.

Πρόεδρος

O Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ είναι ο Manfred Weber. Ο Πρόεδρος εκλέγεται για δυόμισι έτη, ήτοι για το ήμισυ μίας κοινοβουλευτικής περιόδου, με δυνατότητα ανανέωσης. O κύριος Bέμπερ εξελέγη Πρόεδρος στις 4 Ιουνίου του 2014, λίγες ημέρες μετά τις ευρωεκλογές.

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγεται για δυόμισι έτη, ήτοι για το ήμισυ μίας κοινοβουλευτικής περιόδου, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα έξω και στο πλαίσιο των σχέσεών του με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Αρκετά διακεκριμένα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ έχουν διατελέσει Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προεδρείο

Το Προεδρείο είναι το διευθυντικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του προσχεδίου της κατάστασης προβλεπομένων δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου και για τη ρύθμιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στη διοίκηση, στο προσωπικό και στην οργάνωση του Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ΕΚ, τους 14 Αντιπροέδρους του και τους 5 Κοσμήτορες, που εκλέγονται από την Ολομέλεια για ανανεώσιμη θητεία δυόμισι ετών. Οι Κοσμήτορες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου, αλλά έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ εκπροσωπείται στο Προεδρείο του ΕΚ με 6 Αντιπροέδρους και 2 Κοσμήτορες.

Διάσκεψη των Προέδρων

Η Διάσκεψη των Προέδρων iείναι το πολιτικό όργανο του Κοινοβουλίου το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση των εργασιών του Κοινοβουλίου και τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου, τον ορισμό των αρμοδιοτήτων των επιτροπών και αντιπροσωπειών και τη σύνθεσή τους, και για τις σχέσεις με τα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εθνικά κοινοβούλια και τις τρίτες χώρες. Η Διάσκεψη των Προέδρων απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τους Προέδρους όλων των πολιτικών ομάδων. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Manfred Weber, συμμετέχει στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Ολομέλεια

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει 751 βουλευτές, προερχόμενους από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο συνέρχεται σε Ολομέλεια κάθε μήνα (πλην Αυγούστου). Στο πλαίσιο της Ολομέλειας θεσπίζονται οι νόμοι, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της Ένωσης και καθορίζονται οι θέσεις σε διάφορους τομείς πολιτικής καθώς και οι σχέσεις του Κοινοβουλίου με τρίτες χώρες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εκφράσει τη γνώμη του για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί σημαντικό. Μπορεί επίσης να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για ζητήματα που, κατά τη γνώμη του Κοινοβουλίου, απαιτούν την κατάρτιση κοινοτικής νομοθεσίας.

Επιτροπές

TΟι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιούνται, ως επί το πλείστον, στο πλαίσιο επιτροπών, καθεμία από τις οποίες ειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς. Οι επιτροπές συγκροτούνται κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου και δραστηριοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι Ευρωβουλευτές επεξεργάζονται, τροποποιούν και ψηφίζουν νομοθετικές προτάσεις και εκθέσεις πρωτοβουλίας. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ συμμετέχουν σε όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου κατ’ αναλογία του μεγέθους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ομάδα Εργασίας «Εξωτερικές Υποθέσεις»

Ομάδα Εργασίας «Προϋπολογισμός και Διαρθρωτικές Πολιτικές»

Ομάδα Εργασίας «Οικονομία και Περιβάλλον»

Ομάδα Εργασίας «Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις»

Αντιπροσωπείες

TΚύριο καθήκον των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη των διεθνών επαφών του Κοινοβουλίου μέσω της παροχής ειδικής εμπειρογνωμοσύνης και πολιτικής κατανόησης όσον αφορά στις καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται οι χώρες και οι περιφέρειες για τις οποίες ευθύνονται. Τα τελευταία χρόνια, οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες διαδραματίζουν έναν ολοένα και περισσότερο σημαντικό ρόλο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ εκπροσωπούνται σε όλες τις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου κατ’ αναλογία του μεγέθους της Ομάδας.

Μικτές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

Διακοινοβουλευτικές Συνελεύσεις και Διάλογοι

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Συνεργασίας

Λοιπές Κοινοβουλευτικές Αντιπροσωπείες

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations