national parliaments

Συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια

Latest

Common EU defence, economy, Erasmus
Video
06/12/2017 - 10:07
The 26th European summit between EPP Group MEPs and MPs lent its support to the PESCO common defence initiative. They also discussed Brexit, improving Europe’s economy, and a reinforced Erasmus youth study programme.
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers
Ειδήσεις
04/12/2017 - 18:15
During the 26th annual Summit of Chairmen of EPP Parliamentary Groups, the future of defence took centre stage in the debate between European and national Members of Parliament from the EPP family. Esther de Lange, Vice-Chair of the EPP Group and...
Enlargement
Ειδήσεις
26/06/2017 - 18:22
During the 25th summit of Chairs of EPP-affiliated groups in national parliaments, speakers called on Europe to reach out to all citizens to shape a common parliamentary position on the future of Europe reflection paper presented by the European...
EPP MPs and MEPs tackle globalisation
Video
26/06/2017 - 17:15
The EU needs to step up efforts to adapt to globalisation to address voter concerns and create sustainable employment, say EPP MPs and MEPs meeting at the European Parliament. The regular EPP Group gathering underscored the need for close...

Pages

 

Σχέσεις της ΕΕ με τα εθνικά κοινοβούλια

EU-National Parliaments

Για πρώτη φορά, η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ τη δυνατότητα να επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι διττός: αφενός, να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα της ΕΕ με τη διασφάλιση ότι οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι των κρατών μελών συμμετέχουν στη θέσπιση της νομοθεσίας της ΕΕ και, αφετέρου, να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ αναλαμβάνει δράση μόνο σε περιπτώσεις όπου μπορεί να επιφέρει προστιθέμενη αξία. Ως εκ τούτου, τα κύρια καθήκοντα των εθνικών κοινοβουλίων είναι η διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με ευρωπαϊκές υποθέσεις σε εθνικό επίπεδο και η διασφάλιση της αρχής της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας διασφαλίζει ότι δεν λαμβάνονται αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν αυτές μπορούν κάλλιστα να ληφθούν σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (εκτός από τους τομείς που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ).

Οι επαφές μου
Esther de LANGE
Η αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ
 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει για πρώτη φορά ρητώς τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ): «Τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν ενεργά στην καλή λειτουργία της Ένωσης». Ο ενισχυμένος ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης των αποφάσεων μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις κατηγορίες:

Ενημέρωση – Τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με κάθε νομοθετικό κείμενο που βρίσκεται στο στάδιο της πρότασης.
Ενεργός συμμετοχή –Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες περιγράφονται στη Συνθήκη, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ.
Διατύπωση αντιρρήσεων –Τα εθνικά κοινοβούλια διαθέτουν το δικαίωμα να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους στις προτάσεις πολιτικής της ΕΕ και η ΕΕ υποχρεούται να λάβει υπόψη τις εν λόγω αντιρρήσεις. Οι παραπάνω κατηγορίες υποδεικνύουν την καθοριστική σημασία που αποδίδεται σε όλα τα επίπεδα συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή διαδικασία χάραξης πολιτικών.

Χάρη στις τροποποιήσεις που επήλθαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν εγκαίρως σε διάλογο σε εθνικό επίπεδο σχετικά με ζητήματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Επιπλέον, οι εν λόγω τροποποιήσεις επιτρέπουν στα εθνικά κοινοβούλια να εξετάζουν κατά πόσον τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Συνολικά, με τον τρόπο αυτόν ευνοείται η εποικοδομητική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ αναγνώρισε από πολύ νωρίς τη σημασία του συνεχούς διαλόγου με τα εθνικά κοινοβούλια και πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις με τους βουλευτές αυτών, οι οποίοι εκπροσωπούν κόμματα που ανήκουν στην οικογένεια του ΕΛΚ.

Προς αυτό τον σκοπό, έχουμε δημιουργήσει διάφορα δίκτυα μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων που ανήκουν στην πολιτική οικογένεια του ΕΛΚ. Δεδομένων των ποικίλων εθνικών διαστάσεων, οι εν λόγω διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις είναι καίριας σημασίας για τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου σχετικά με θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι πιο σημαντικές συνεδριάσεις είναι οι Σύνοδοι Κορυφής των Προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων που είναι μέλη του ΕΛΚ. Επιπλέον, διεξάγονται συνεδριάσεις του δικτύου βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ που ασχολούνται με ευρωπαϊκές υποθέσεις και του Δικτύου Νέων Βουλευτών.

 

 

Τι διοργανώνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ

Σύνοδοι Κορυφής των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων που είναι μέλη του ΕΛΚ
Στις Συνόδους Κορυφής συμμετέχουν όλοι οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ που είναι μέλη του ΕΛΚ. Συνεδριάζουν δύο φορές τον χρόνο στις Βρυξέλλες, με σκοπό τον καθορισμό κοινών θέσεων όσον αφορά τις πολιτικές προοπτικές και τις προτεραιότητες της Ομάδας του ΕΛΚ, καθώς και τη διεξαγωγή συζητήσεων για τοπικά θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Στις Συνόδους Κορυφής μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και Ευρωπαίοι Επίτροποι, εφόσον ανήκουν στην οικογένεια του ΕΛΚ.
 
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (EU Affairs Network)
Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απαρτίζεται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων που ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ και οι οποίοι είναι αρμόδιοι για ευρωπαϊκές υποθέσεις στις αντίστοιχες πολιτικές ομάδες τους. Οι εν λόγω βουλευτές, οι οποίοι συνεδριάζουν σε τακτική βάση, είναι είτε πρόεδροι είτε αντιπρόεδροι των εθνικών κοινοβουλευτικών επιτροπών που χειρίζονται ευρωπαϊκές υποθέσεις ή εκπρόσωποι των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Σκοπός του Δικτύου είναι η διεξαγωγή περισσότερο λεπτομερούς διαλόγου σχετικά με επίκαιρα πολιτικά ζητήματα με σκοπό την περαιτέρω διαμόρφωση αμοιβαίας κατανόησης και τρόπων συνεργασίας της Ομάδας του ΕΛΚ.
 
Δίκτυο Νέων Βουλευτών (Young Members Network)
Το Δίκτυο Νέων Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ απαρτίζεται από βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι ανήκουν στην Ομάδα του ΕΛΚ και είχαν ηλικία έως 36 ετών κατά την ημερομηνία εκλογής τους. Υπεύθυνος για τον συντονισμό του Δικτύου είναι ο Pablo Zalba (βουλευτής του ΕΚ). Έχει καταρτισθεί κατάλογος περίπου 300 βουλευτών από τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι νέοι βουλευτές συζητούν σχετικά με μελλοντικές πολιτικές προκλήσεις καίριας σημασίας.

Διαβάστε περισσότερα (EN)

 

 

Τι διοργανώνει το Κοινοβούλιο

Μικτές Κοινοβουλευτικές Συνεδριάσεις
Σκοπός των μικτών κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων είναι η εξέταση γενικών πολιτικών θεμάτων. Το κοινοβούλιο της χώρας που ασκεί την προεδρία της ΕΕ καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν από κοινού τη διοργάνωση και την προεδρία των εν λόγω συνεδριάσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, τα θέματα των συνεδριάσεων επιλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων της Προεδρίας της ΕΕ. Πριν από κάθε μικτή κοινοβουλευτική συνεδρίαση, διοργανώνεται προπαρασκευαστική συνεδρίαση στο πλαίσιο της πολιτικής οικογένειας του ΕΛΚ.
 
Κοινές Συνεδριάσεις Επιτροπών
Οι κοινές συνεδριάσεις επιτροπών διοργανώνονται με σκοπό την εξέταση τομεακών ζητημάτων. Οι αρμόδιες επιτροπές του κοινοβουλίου του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία της ΕΕ και η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναλαμβάνουν από κοινού τη διοργάνωση και την προεδρία των κοινών συνεδριάσεων επιτροπών. Επιπλέον, οι επιτροπές του ΕΚ οργανώνουν ακροάσεις, διασκέψεις ή θεματικές επισκέψεις, στις οποίες προσκαλούνται εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων, ανάλογα με την περίπτωση. Η παρουσία υπευθύνων για τη λήψη των αποφάσεων από εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα οδηγεί, αφενός, στη βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας και, αφετέρου, στη δημιουργία ενός πλαισίου που συμβάλλει στη διάδοση των πληροφοριών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
 
COSAC
Η Διάσκεψη των Επιτροπών Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), η οποία συνέρχεται δύο φορές τον χρόνο, αποτελεί μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων για ευρωπαϊκές υποθέσεις επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ
Η Διάσκεψη απαρτίζεται από τους προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο των ετήσιων συνεδριάσεών τους, οι πρόεδροι συζητούν θέματα που αφορούν την ΕΕ εν γένει και ειδικότερα τις διακοινοβουλευτικές δραστηριότητές της.
 
 

Εκδόσεις

Man voting on elections in Europe
23/02/2018 - 17:59

People should know who can become the Commission President

"Europe should not be an elite project. It must become more of a project for the people again. This is why we need more democracy and...
Enlargement
22/02/2018 - 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
22/02/2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
21/02/2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...

Νέα της εβδομάδας

26/02/2018 - 02/03/2018
Palm growing from pile of euros

New Tax Committee: artificial shifting around of companies' profits must end

Parliament is setting up a new special committee on Thursday to look further into the problem of the tax evasion and tax avoidance of multi-national...
Germany, Frankfurt, European Central Bank, low angle

EP hearing for ECB Vice-President candidate Luis De Guindos

The Ecofin Council, which gathers together the EU's 28 Finance Ministers, confirmed at its meeting on 20 February the nomination of Spanish...
A bee on a flower

Honey bees in trouble

The European Parliament will debate the future of beekeeping at its mini-Plenary on Wednesday. "We must keep an eye on our bees as their role in...