vores samarbejde med nationale parlamenter

Vores samarbejde med nationale parlamenter

Latest

Common EU defence, economy, Erasmus
Video
06-12-2017 - 10:07
The 26th European summit between EPP Group MEPs and MPs lent its support to the PESCO common defence initiative. They also discussed Brexit, improving Europe’s economy, and a reinforced Erasmus youth study programme.
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers
Nyheder
04-12-2017 - 18:15
During the 26th annual Summit of Chairmen of EPP Parliamentary Groups, the future of defence took centre stage in the debate between European and national Members of Parliament from the EPP family. Esther de Lange, Vice-Chair of the EPP Group and...
Enlargement
Nyheder
26-06-2017 - 18:22
During the 25th summit of Chairs of EPP-affiliated groups in national parliaments, speakers called on Europe to reach out to all citizens to shape a common parliamentary position on the future of Europe reflection paper presented by the European...
EPP MPs and MEPs tackle globalisation
Video
26-06-2017 - 17:15
The EU needs to step up efforts to adapt to globalisation to address voter concerns and create sustainable employment, say EPP MPs and MEPs meeting at the European Parliament. The regular EPP Group gathering underscored the need for close...

Pages

 

Redegørelse for forbindelserne mellem EU og de nationale parlamenter

EU-National Parliaments

Lissabontraktaten giver for første gang EU-medlemsstaternes parlamenter mulighed for direkte at påvirke beslutningsprocesserne på EU-plan. Dette har to hovedmål: at øge EU's demokratiske legitimitet ved at sikre, at demokratisk valgte repræsentanter for medlemsstaterne deltager i udformningen af EU-lovgivningen, men også at sikre, at EU kun griber ind i tilfælde, hvor det kan bringe en merværdi. De nationale parlamenters hovedopgaver er derfor at skabe debat om europæiske anliggender på det nationale plan og at optræde som vogtere af subsidiaritetsprincippet. Subsidiaritetsprincippet sikrer, at beslutninger ikke træffes på europæisk plan, hvis de kan træffes på effektiv vis på regionalt eller lokalt plan (med undtagelse af de områder, der henhører under EU's enekompetence).

Kontaktoplysninger
Esther de LANGE
Næstformand for EPP Gruppen
 
Staff
 
 

Lissabontraktaten anerkender for første gang specifikt de nationale parlamenters rolle i EU. Det hedder i artikel 12 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU): "De nationale parlamenter bidrager aktivt til, at Unionen kan fungere tilfredsstillende". De nationale parlamenters styrkede rolle i den europæiske beslutningsproces kan inddeles i tre kategorier:

Information – De nationale parlamenter skal informeres om et forslag til retsakt på forslagsstadiet.
Aktiv deltagelse – I bestemte tilfælde, der er fastlagt i traktaten, kan de nationale parlamenter deltage aktivt i beslutningsprocessen på EU-plan.
Indvending – de nationale parlamenter har ret til at rejse indvendinger mod EU-politikforslag, og EU skal tage hensyn til disse indvendinger. Disse kategorier viser den store betydning, der tillægges de nationale parlamenters inddragelse på alle niveauer i europæisk beslutningstagning.

De ændringer, der er indført med Lissabontraktaten, giver de nationale parlamenter mulighed for i god tid at indlede en national debat om europæiske spørgsmål. De sætter desuden de nationale parlamenter i stand til at tage stilling til, om subsidiaritetsprincippet er overholdt. Alt i alt giver dette mulighed for en konstruktiv inddragelse i den europæiske beslutningsproces.

EPP Gruppen anerkendte meget tidligt vigtigheden af en løbende debat med de nationale parlamenter og afholder jævnligt møder med medlemmer af disse, som er valgt på lister for partier tilhørende EPP familien.

Vi har oprettet forskellige netværk mellem Europa-Parlamentets medlemmer og medlemmer af nationale parlamenter tilhørende EPP familien. Disse interparlamentariske møder er yderst vigtige med hensyn til at skabe en politisk debat om Europarelaterede spørgsmål i betragtning af de forskellige nationale dimensioner. De vigtigste møder er topmøderne med formændene for EPP's politiske grupper. Derudover afholder vi møder inden for rammerne af EPP Gruppens parlamentariske netværk, som er sammensat af parlamentsmedlemmer med ansvar for europæiske anliggender, og "Young Members Network".

 

 

Hvad Gruppen afholder

Topmøder med formændene for EPP's politiske grupper
I topmøderne deltager alle formændene for EPP's politiske grupper i de nationale parlamenter i EU. Disse mødes to gange årligt i Bruxelles for at anlægge en fælles holdning til EPP Gruppens politiske perspektiver og prioriteter og drøfte aktuelle europæiske anliggender. Formændene for Europa-Parlamentet og Kommissionen samt de kommissærer, der tilhører EPP familien, kan inviteres til at deltage i topmøderne.
 
Netværket for EU-anliggender
Netværket for EU-anliggender tæller medlemmerne af EPP's Gruppe i Europa-Parlamentet og de medlemmer af de nationale parlamenter, der er ordførere for europæiske anliggender i deres politiske grupper. Disse er enten formænd eller næstformænd for de nationale parlamentsudvalg med ansvar for EU-anliggender eller talsmænd for formændene for de parlamentariske grupper. De mødes med jævnlige mellemrum. Målet er at behandle aktuelle politiske spørgsmål mere detaljeret og styrke EPP Gruppens gensidige forståelse og samarbejdsmetoder.
 
Young Members Network
EPP Gruppens "Young Members Network" er sammensat af medlemmer af de nationale parlamenter tilhørende EPP familien og medlemmer af Europa-Parlamentets EPP Gruppe indtil en alder af 36 på det tidspunkt, hvor de er blevet valgt. Netværket koordineres af Pablo Zalba (MEP). Der er blevet udarbejdet en liste på ca. 300 medlemmer fra de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet. De unge medlemmer drøfter vigtige fremtidige politiske udfordringer.

Læs mere (EN)

 

 

Hvad Parlamentet afholder

Fælles parlamentariske møder
Fælles parlamentariske møder er møder om brede politiske emner, der afholdes og ledes i fællesskab af parlamentet i det land, der har EU-formandskabet, og Europa-Parlamentet. Emnerne for møderne vælges meget ofte blandt EU-formandskabets prioriteter. Der afholdes et forberedende EPP møde forud for alle fælles parlamentariske møder.
 
Fælles udvalgsmøder
Fælles udvalgsmøder er møder om sektorspørgsmål. De afholdes og ledes i fællesskab af de relevante parlamentsudvalg i den medlemsstat, der har EU-formandskabet, og det relevante udvalg i Europa-Parlamentet. Herudover afholder Europa-Parlamentets udvalg høringer, konferencer eller temabesøg, hvortil der alt efter behov er inviteret repræsentanter fra de nationale parlamenter. Tilstedeværelsen af beslutningstagere fra de nationale og europæiske institutioner fører på den ene side til et forbedret interinstitutionelt samarbejde og på den anden side til etableringen af en ramme, der bidrager til at sprede information på nationalt og lokalt plan.
 
COSAC
"Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg" (COSAC) er en platform for samarbejde mellem udvalg i de nationale parlamenter med ansvar for europæiske anliggender samt repræsentanter for Europa-Parlamentet. Konferencen mødes halvårligt.
 
Konferencen af parlamentsformænd i EU
Konferencen er sammensat af formænd for parlamenterne i EU's medlemsstater og formanden for Europa-Parlamentet. Parlamentsformændene behandler på årlige møder EU-anliggender i almindelighed og interparlamentariske EU-aktiviteter i særdeleshed.
 
 

Publikationer

Latest

EIN Riga
22-05-2018 - 9:24

Lech Wałęsa to receive merit award from EIN in Riga

The annual gathering of the European Ideas Network (EIN) will take place in Riga, Latvia, from 23 to 25 May with European politicians, academics,...
Nicole Fontaine EP President at a plenary session in Strasbourg on July 1999
18-05-2018 - 21:19

Passing of Nicole Fontaine: a militant of the European ideal

“It is with deep sadness that I learned of the passing of Nicole Fontaine, former President of the European Parliament. After Simone Veil, the...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
17-05-2018 - 13:22

EPP Group in favour of capping CO2 emissions for trucks

EPP Group backs Commission’s proposal to cut CO2 emissions for trucks, but urges that we remain realistic The EPP Group in the European...
Environment Committee backs stronger EU disaster relief
17-05-2018 - 12:00

Environment Committee backs stronger EU disaster relief

The European Parliament’s Environment Committee has approved draft legislation to step up EU disaster relief. Authored by the EPP Group’s...

Vigtigste begivenheder

22-05-2018 - 25-05-2018
Riga, Latvia

Discussing the European way of life in Riga

European politicians, academics, policy-makers and opinion-shapers will gather in Riga, Latvia, from 23-25 May at the annual conference of the...
Facebook

Mark Zuckerberg to meet EP leaders

An extraordinary meeting with the Chief Executive Officer of Facebook, Mark Zuckerberg, will take place on Tuesday in the European Parliament. The...
High angle view of traffic on highway

Road charges: fair charging for better roads

The Transport and Tourism Committee will vote on Thursday morning on the phasing-out of the Eurovignette for heavy duty vehicles and vans....