struktur

Struktur

 
EPP Gruppen
Parlamentet

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (EPP Gruppen) er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet.

Den tæller centrum- og centrum-højre-orienterede proeuropæiske politiske kræfter fra EU's medlemsstater, som i fællesskab ønsker at fremme målet om et mere konkurrencedygtigt og demokratisk Europa, der er tættere på borgerne, og en social markedsøkonomi.

Som den største politiske gruppe i et Parlament, hvor ikke-socialistiske partier nu har et klart flertal, står EPP Gruppen stærkere end nogen anden gruppe med hensyn til at fastsætte dette organs politiske dagsorden og vinde dets vigtigste afstemninger. Denne styrke afspejles i, at EPP Gruppen siden 1999 har vundet flere afstemninger end nogen anden gruppe på Europa-Parlamentets månedlige plenarmøder.

Styrke med hensyn til antal sikrer også, at EPP Gruppens medlemmer indtager en række nøgleposter i Parlamentet. I de parlamentariske udvalg er EPP Gruppens medlemmer bedst placeret til at sikre retten til at være ophavsmand til Europa-Parlamentets holdning til centrale forslag til retsakter og andre større betænkninger, idet gruppen får overdraget flere af disse ordførerskaber om vigtige emner end nogen anden gruppe.

EPP Gruppen betjenes af et højt kvalificeret, talentfuldt og motiveret personale fra alle medlemsstater.

FORRETNINGSORDEN

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (EPP Gruppen) er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet.

Den tæller centrum- og centrum-højre-orienterede proeuropæiske politiske kræfter fra EU's medlemsstater, som i fællesskab ønsker at fremme målet om et mere konkurrencedygtigt og demokratisk Europa, der er tættere på borgerne, og en social markedsøkonomi.

Som den største politiske gruppe i et Parlament, hvor ikke-socialistiske partier nu har et klart flertal, står EPP Gruppen stærkere end nogen anden gruppe med hensyn til at fastsætte dette organs politiske dagsorden og vinde dets vigtigste afstemninger. Denne styrke afspejles i, at EPP Gruppen siden 1999 har vundet flere afstemninger end nogen anden gruppe på Europa-Parlamentets månedlige plenarmøder.

Styrke med hensyn til antal sikrer også, at EPP Gruppens medlemmer indtager en række nøgleposter i Parlamentet. I de parlamentariske udvalg er EPP Gruppens medlemmer bedst placeret til at sikre retten til at være ophavsmand til Europa-Parlamentets holdning til centrale forslag til retsakter og andre større betænkninger, idet gruppen får overdraget flere af disse ordførerskaber om vigtige emner end nogen anden gruppe.

EPP Gruppen betjenes af et højt kvalificeret, talentfuldt og motiveret personale fra alle medlemsstater.

Gruppemødet

Gruppemødet er EPP Gruppens øverste instans og tæller alle gruppens medlemmer. Gruppemødet træffer beslutninger om alle politiske spørgsmål, som behandles i og uden for Europa-Parlamentet, vælger gruppens formandskab, nedsætter gruppens stående arbejdsgrupper og træffer afgørelse om ledige poster, der er afsat til EPP Gruppen i Europa-Parlamentets organer.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvaret for strategiske og politiske beslutninger og for forberedelsen af plenarmøderne, idet det belyser de spørgsmål, som er mest relevante for gruppen, ud fra de forskellige nationale synsvinkler. Bestyrelsen, gruppens politiske organ, består af: Formandskabet, lederne af de nationale delegationer, Europa-Parlamentets næstformænd og kvæstorer tilhørende gruppen, Europa-Parlamentets udvalgsformænd tilhørende gruppen, talsmænd for gruppen i Europa-Parlamentets udvalg, formanden og generalsekretæren for Det Europæiske Folkeparti, hvis de også er medlemmer af Europa-Parlamentet, og et selvsupplerende medlem for hver 10 medlemmer af en national delegation..

Formandskab

Formandskabet tæller gruppeformanden og 10 næstformænd. Formandskabets medlemmer aftaler indbyrdes, hvordan ansvarsområderne fordeles. Formandskabet har ansvaret for at lede gruppen på plenarmøderne, det repræsenterer gruppen udadtil og underretter Gruppemødet om de strategiske og politiske beslutninger, det har truffet. Formandskabet mødes med regelmæssige mellemrum med lederne af de nationale delegationer for at drøfte centrale retningslinjer og forberede beslutninger af større betydning for gruppens strategi.

Formand

Manfred Weber leder EPP Gruppen i sin egenskab af formand. EPP Gruppens formand vælges for en periode på to et halvt år – dvs. det halve af Europa-Parlamentets valgperioder – med mulighed for genvalg. Weber blev valgt til formand den 4 juni 2014, kort efter valget til Europa-Parlamentet.

Formand

Europa-Parlamentets formand vælges for en periode på to et halvt år – dvs. det halve af Europa-Parlamentets valgperioder – med mulighed for genvalg. Formanden repræsenterer Europa-Parlamentet udadtil og i forholdet til de øvrige EU-institutioner. Flere fremtrædende medlemmer af EPP Gruppen har bestridt posten som formand for Europa-Parlamentet.

Præsidiet

Præsidiet er det organ, der fastlægger Parlamentets forretningsorden. Det udarbejder Parlamentets foreløbige budgetforslag og træffer afgørelse i alle administrative, personalemæssige og organisatoriske anliggender. Præsidiet består af Parlamentets formand, 14 næstformænd og fem kvæstorer, der vælges af Parlamentet for en periode på to et halvt år med mulighed for genvalg. Kvæstorerne er medlemmer af Præsidiet med rådgivende funktion. EPP Gruppen er repræsenteret i Parlamentets Præsidium med seks næstformænd og to kvæstorer.

Formandskonference

Formandskonferencen er Parlamentets politiske organ med ansvar for tilrettelæggelsen af Parlamentets arbejde og spørgsmål vedrørende planlægningen af lovgivningsarbejdet, idet den træffer afgørelse om udvalgenes og delegationernes ansvarsområder og medlemskab af disse samt vedrørende forbindelserne til andre EU-institutioner, de nationale parlamenter og tredjelande. Formandskonferencen er sammensat af Parlamentets formand og formændene for alle politiske grupper. EPP Gruppens formand, Manfred Weber, er medlem af Formandskonferencen.

Plenarforsamling

Europa-Parlamentets plenarforsamling tæller 751 medlemmer fra 28 EU-medlemsstater. Parlamentet afholder et plenarmøde hver måned (bortset fra august). På plenarmødet vedtages retsakter, Fællesskabets budget og holdninger vedrørende forskellige politikområder og Parlamentets forbindelser til tredjelande. Parlamentet kan på plenarmødet beslutte at afgive en udtalelse om alle spørgsmål, det anser for vigtige. Det kan også anmode Kommissionen om at fremsætte et egnet forslag vedrørende spørgsmål, som efter Parlamentets opfattelse kræver en fællesskabsretsakt for at blive vedtaget.

Delegationer

Europa-Parlamentets interparlamentariske delegationers hovedopgave er at opretholde og udvikle Parlamentets internationale kontakter gennem specifik ekspertviden om og politisk indsigt i situationen i de lande og regioner, de har som ansvarsområde. I de senere år er de interparlamentariske delegationers rolle vokset støt og reelt blevet en form for parlamentarisk diplomati. EPP Gruppens medlemmer er repræsenteret i alle Parlamentets delegationer i forhold til gruppens størrelse.

Blandede parlamentariske udvalg

Interparlamentariske forsamlinger og dialoger

Parlamentariske samarbejdsudvalg

Andre parlamentariske delegationer

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations