struktura

Struktura

 
Klub
Parlament

Poslanecký klub Evropské lidové strany (ELS) je největším poslaneckým klubem v Evropském parlamentu.

Spojuje proevropské politické síly z členských států EU stojící ve středu a pravém středu politického spektra. Jejich cílem je společně usilovat o konkurenceschopnější a demokratičtější Evropu, která bude v užším kontaktu s občany, a o sociálně-tržní hospodářství.

Jako nejpočetnější politická skupina v Parlamentu, kde nyní mají výraznou většinu nesocialistické strany, má poslanecký klub ELS na politické směřování tohoto orgánu větší vliv než kterákoli jiná skupina a má také největší váhu při hlasování o nejzásadnějších otázkách. Náš vliv dokládá skutečnost, že poslanecký klub ELS bývá od roku 1999 při hlasování na měsíčních plenárních zasedáních nejúspěšnějším v prosazovaní svých stanovisek.

Díky své početní převaze také zastávají členové klubu ELS v Parlamentu řadu klíčových pozic. Zastoupení v parlamentních výborech jim umožňuje určovat podobu stanovisek Evropského parlamentu k návrhům zásadních právních předpisů a dalších důležitých zpráv - členové klubu ELS se stávají zpravodaji či navrhovateli stanovisek ohledně zásadnějších témat častěji než členové kterékoli jiné skupiny.

Pro poslanecký klub ELS pracují vysoce kvalifikovaní, talentovaní a motivovaní lidé ze všech členských států.

JEDNACÍ ŘÁD

Poslanecký klub Evropské lidové strany (ELS) je největším poslaneckým klubem v Evropském parlamentu.

Spojuje proevropské politické síly z členských států EU stojící ve středu a pravém středu politického spektra. Jejich cílem je společně usilovat o konkurenceschopnější a demokratičtější Evropu, která bude v užším kontaktu s občany, a o sociálně-tržní hospodářství.

Jako nejpočetnější politická skupina v Parlamentu, kde nyní mají výraznou většinu nesocialistické strany, má poslanecký klub ELS na politické směřování tohoto orgánu větší vliv než kterákoli jiná skupina a má také největší váhu při hlasování o nejzásadnějších otázkách. Náš vliv dokládá skutečnost, že poslanecký klub ELS bývá od roku 1999 při hlasování na měsíčních plenárních zasedáních nejúspěšnějším v prosazovaní svých stanovisek.

Díky své početní převaze také zastávají členové klubu ELS v Parlamentu řadu klíčových pozic. Zastoupení v parlamentních výborech jim umožňuje určovat podobu stanovisek Evropského parlamentu k návrhům zásadních právních předpisů a dalších důležitých zpráv - členové klubu ELS se stávají zpravodaji či navrhovateli stanovisek ohledně zásadnějších témat častěji než členové kterékoli jiné skupiny.

Pro poslanecký klub ELS pracují vysoce kvalifikovaní, talentovaní a motivovaní lidé ze všech členských států.

Shromáždění poslaneckého klubu

Shromáždění je nejvyšším orgánem poslaneckého klubu ELS a sestává ze všech jeho členů. Shromáždění přijímá rozhodnutí o všech politických záležitostech projednávaných v Evropském parlamentu i mimo něj, volí předsednictvo klubu, sestavuje jeho stálé pracovní skupiny a rozhoduje o obsazení uvolněných funkcí v orgánech Evropského parlamentu vyhrazených pro členy klubu ELS.

Výbor

Výbor odpovídá za strategická a politická rozhodnutí a za přípravu na plenární zasedání, v jejímž rámci zdůrazňuje otázky, které jsou pro klub z hlediska jednotlivých států nejdůležitější. Výbor, politický orgán skupiny, se sestává z: předsednictva, vedoucích národních delegací, místopředsedů a kvestorů Parlamentu z řad členů klubu, předsedů parlamentních výborů patřících ke klubu, mluvčích klubu v parlamentních výborech, předsedy a generálního tajemníka Evropské lidové strany, jsou-li také zvoleni do Evropského parlamentu, a jednoho kooptovaného člena na každých deset členů národní delegace.

Předsednictvo

Předsednictvo se sestává z předsedy klubu a z deseti místopředsedů. Členové předsednictva se dohodnou na rozdělení jednotlivých funkcí. Předsednictvo odpovídá za vedení klubu na plenárních zasedáních, zastupuje klub navenek a informuje shromáždění klubu o svých strategických a politických rozhodnutích. Předsednictvo se pravidelně schází s vedoucími národních delegací, aby společně projednali klíčové pokyny a připravili rozhodnutí, jež mají zásadní význam pro strategii klubu.

Předseda

Poslaneckému klubu ELS předsedá Manfred Weber. Předseda klubu ELS je volen na období dva a půl roku, tedy na polovinu volebního období Parlamentu, a do funkce může být zvolen opakovaně. Manfred Weber byl zvolen předsedou 4. června 2014 krátce po volbách do Evropského parlamentu.

Předseda

Předseda Evropského parlamentu je volen na období dva a půl roku, tedy na polovinu volebního období, přičemž může být do funkce zvolen opakovaně. Předseda zastupuje Evropský parlament navenek a ve vztazích s ostatními orgány EU. Ve funkci předsedy Evropského parlamentu působilo několik význačných členů poslaneckého klubu ELS.

Předsednictvo

Předsednictvo je regulačním orgánem Parlamentu. Stanovuje předběžný návrh rozpočtu Evropského parlamentu a vyřizuje veškeré administrativní, personální či organizační otázky. Předsednictvo se skládá z předsedy Evropského parlamentu, 14 místopředsedů a pěti kvestorů, kteří jsou voleni Parlamentem na období dva a půl roku s možností obnovení mandátu. Kvestoři jsou členy předsednictva s poradním hlasem. Poslanecký klub ELS je v předsednictvu Evropského parlamentu zastoupen šesti místopředsedy a dvěma kvestory.

Konference předsedů

Konference předsedů je politickým orgánem Parlamentu, který se zabývá organizací práce Parlamentu a sestavováním legislativních programů, rozdělováním pravomocí výborům a delegacím a jejich složením a vztahy s ostatními orgány Evropské unie, vnitrostátními parlamenty a třetími zeměmi. Konferenci předsedů tvoří předseda Parlamentu a předsedové všech politických skupin. Předseda poslaneckého klubu ELS Manfred Weber je členem Konference předsedů.

Plenární zasedání

Plenárního zasedání Evropského parlamentu se účastní 751 poslanců z 28 členských států. Plenární zasedání Parlamentu se koná každý měsíc kromě srpna. Na plenárním zasedání se schvalují zákony, přijímá se rozpočet Společenství a zaujímají se stanoviska k různým politickým oblastem a vztahům Parlamentu se třetími zeměmi. Na plenárním zasedání se Parlament může rozhodnout vyjádřit postoj k jakékoli záležitosti, kterou považuje za významnou. Rovněž může požádat Komisi, aby předložila vhodný návrh v oblasti, která podle názoru Parlamentu vyžaduje přijetí legislativního aktu Společenství.

Výbory

Velký objem práce vykonávají v Evropském parlamentu specializované výbory. Tyto výbory jsou sestaveny na začátku volebního období Evropského parlamentu s mandátem na dané volební období. Vypracovávají legislativní návrhy a zprávy z vlastního podnětu, předkládají k nim pozměňovací návrhy a hlasují o nich. Členové poslaneckého klubu ELS jsou zastoupeni ve všech výborech Parlamentu v počtu odpovídajícím velikosti tohoto klubu.

Pracovní skupina „Zahraniční záležitosti“

Pracovní skupina „Rozpočet a strukturální politiky“

Pracovní skupina „Hospodářství a životní prostředí“

Pracovní skupina „Právní záležitosti a vnitřní věci“

Delegace

Hlavním úkolem meziparlamentních delegací Evropského parlamentu je poskytovat specifické odborné znalosti a politické chápání situace v zemích a regionech, pro které jsou příslušné, a tak udržovat a rozvíjet mezinárodní vztahy Parlamentu. Význam úlohy meziparlamentních delegací v minulých letech neustále narůstal, takže se z nich v praxi stal diplomatický nástroj Parlamentu. Členové poslaneckého klubu ELS jsou zastoupeni ve všech delegacích Parlamentu v počtu odpovídajícím velikosti klubu.

Smíšené parlamentní výbory

Meziparlamentní shromáždění a dialogy

Parlamentní výbory pro spolupráci

Ostatní parlamentní delegace

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations