práce pro poslanecký klub els

Práce pro poslanecký klub ELS

Uvažujete-li o profesní dráze v evropských orgánech, můžete popřemýšlet o poslaneckém klubu ELS.

Přijímáme a rozvíjíme odhodlané, ambiciózní lidi z celé Evropské unie i mimo ni a nabízíme jim příležitost dalšího osobního rozvoje prostřednictvím odborné přípravy. Naši kolegové pocházejí ze všech členských států EU, z kandidátských zemí i ze třetích zemí.

Naši specializovaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci podporují poslance Evropského parlamentu při jejich práci a bedlivě sledují parlamentní program. Zaměstnáváme politické poradce s odbornými znalostmi týkajícími se spletitého fungování Evropské unie. Zaměstnáváme odborníky na komunikaci, kteří se starají o to, aby se poselství klubu šířilo tradičními způsoby i on-line cestou. Kolegové z oddělení IT služeb zajišťují technické zázemí, které nám umožňuje plynulou práci. Personální tým poskytuje našim zaměstnancům administrativní podporu.

V poslaneckém klubu ELS vítáme rozmanitost mezi zaměstnanci. Pracujeme v mezinárodním prostředí a téměř vždy ve více než v jednom jazyce. Snažíme se posílit mezi kolegy pocit vlastní odpovědnosti a prostředí příznivé pro spolupráci.

Pokud je vám tento přístup blízký, podívejte se níže na další informace o profesní dráze a aktuálně volných místech.

 

 
 
 • Smluvní zaměstnanciPoslanecký klub má řadu smluvních zaměstnanců. Maximální doba trvání jejich smlouvy jsou 6 roky. Tito kolegové jsou zpravidla vybíráni ze seznamu vhodných uchazečů vytvořeného na základě podrobných pohovorů před výběrovou komisí.
 • Dočasní zaměstnanci Většina našich zaměstnanců je dočasných a má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Jsou přijímáni na základě výběrových řízení, jejichž součástí jsou písemné i ústní zkoušky. Poslanecký klub zveřejňuje volná místa na tyto pozice na svých internetových stránkách, ve shrnutí Evropského parlamentu (Oznámení o volných pracovních místech) a příležitostně v celostátních novinách.
 • Úředníci Sekretariát poslaneckého klubu má mezi svými zaměstnanci řadu úředníků z evropských orgánů, především z Evropského parlamentu, kteří byli k sekretariátu poslaneckého klubu ELS přiděleni. Tito úředníci jsou stálými zaměstnanci evropských institucí.Navštivte internetové stránky EPSO
 

Seznam volných pozic
Ref.
Stupeň
Pracovní nabídky
Popis pracovní činnosti
Přihláška – formulář
Termín pro podání přihlášek
2017/10/AST
AST1
Graphic Web Designer
29. 6. 2017.
Dočasný zaměstnanec
2017/9/AD
AD5
Press Officer of German language
29. 6. 2017.
Dočasný zaměstnanec
2017/8/AD
AD5
Press Officer of Swedish language
29. 6. 2017.
Dočasný zaměstnanec
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Stáže

Nabízíme stáž pro fotografy

Máte zájem? Přihlaste se do 30. června 2017 (EN)

 

Co nabízíme

Poslanecký klub ELS nabízí 5měsíční stáže pro občany EU a uchazeče z přidružených a kandidátských zemí. Výjimečně může být stáž poskytnuta omezenému počtu státních příslušníků jiných zemí. Stážisté pobírají měsíční příspěvek ve výši 1 300 EUR na pokrytí svých životních nákladů v Bruselu. V rámci stáže je možné zúčastnit se jednoho plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Výdaje spojené s touto služební cestou (cestovné a ubytování) hradí poslanecký klub ELS samostatně.

Poslanecký klub ELS hradí úrazové pojištění. Stážisté však musí před zahájením stáže předložit potvrzení o zdravotním pojištění.

Na každého stážistu dohlíží administrátor ze sekretariátu poslaneckého klubu ELS.

 

Kdo se může přihlásit?

Uchazeči o placenou stáž musí splnit tyto podmínky:

 • být státním příslušníkem některého členského státu Evropské unie či přidružené nebo kandidátské země;
 • mít ukončené vysokoškolské vzdělání nebo ukončené tři roky studia (alespoň šest semestrů) na vysoké škole či odpovídající vysokoškolské instituci NEBO předložit potvrzení vydané vysokou školou, v němž se uvádí, že stáž je povinnou součástí studia;
 • mít velmi dobrou znalost dvou úředních jazyků EU, z nichž jeden by měl být jedním z pracovních jazyků EU, tj. angličtina, francouzština nebo němčina (nejméně na úrovni B2);
 • uchazeči ze zemí mimo EU by měli mít velmi dobrou znalost alespoň jednoho z pracovních jazyků EU;
 • uchazeč se doposud neúčastnil žádné placené stáže v institucích EU ani nebyl po ukončení studií v placeném pracovním poměru.

Poslanecký klub ELS uplatňuje zaměstnavatelskou politiku rovných příležitostí a podporuje mladé uchazeče se zdravotním postižením, kteří splňují výše uvedené požadavky.

 

Dokdy se přihlásit?

Stáže probíhají ve dvou obdobích:

Období stáže:
únor až červen
září až leden
Termín pro podání přihlášky:
15. prosince (do půlnoci)
15. června (do půlnoci)

 

Jak se přihlásit?

Uchazeči musí zaslat:

 • řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku;
 • doklad o státní příslušnosti (kopie platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti);
 • vysokoškolský diplom (příp. diplomy) NEBO doklad potvrzující absolvování nejméně šesti semestrů na vysoké škole NEBO potvrzení vydané vysokou školou, v němž se uvádí, že stáž je povinnou součástí studia;
 • doklady o jazykových znalostech;
 • doporučující dopis od politika na místní, regionální, celostátní či evropské úrovni, který je členem některé ze stran klubu ELS;
 • doporučující dopis od vysokoškolského učitele.

Přihláška musí být naskenována v jediném dokumentu ve formátu PDF, ostatní požadované materiály musí být naskenovány jako další samostatný dokument rovněž ve formátu PDF a oba dokumenty je nutné zaslat elektronicky na adresu Epp-Stages@europarl.europa.eu ve stanovené lhůtě.

Do předmětu e-mailu uveďte prosím své celé jméno a období stáže.

Další podrobnosti o stážích poslaneckého klubu naleznete v příslušných pravidlech.

 
“Na vysoké škole jsem studoval několik modulů práva EU a z toho vyplynul můj zájem získat praktické zkušenosti s tvorbou právních předpisů na evropské úrovni. Během stáže u poslaneckého klubu ELS jsem se mohl zúčastnit zasedání jednotlivých výborů Evropského parlamentu a sledovat tak z bezprostřední blízkosti způsob, jakým je vývoj práva EU komunikován s veřejností a médii. Stáž byla obohacující zkušenost a doporučuji ji každému, kdo se zajímá o dění v EU a o komunikaci.”
Eoghan Dockrell (Irsko)
 
 
“Mohu otevřeně a s plnou důvěrou říci, že můj čas strávený v sekretariátu poslaneckého klubu ELS byla obohacující zkušenost. Na jedné straně jsem měla možnost profesního růstu tím, že jsem měla odpovědnost za svůj vlastní projekt, a také díky tomu, že jsem mohla sledovat práci těch nejlepších ve své oblasti. Na druhé straně to byla zkušenost, byť na omezenou dobu, kdy jsem pařila k jedinečnému společenství zajímavých lidí z různých koutů světa, které si budu pamatovat pro jejich přátelskost, laskavost a velký smysl pro humor.”
Vladimira Briestenska (Slovensko)
 
V zákulisí
Nahlédněte do zákulisí, kde spatříte poslance Evropského parlamentu v neformálnějším prostředí.Každodenní činnost poslance Evropského parlamentu nespočívá jen v hlasování na schůzích výboru, ale obnáší také hodiny práce na přípravě legislativy, setkávání se zúčastněnými stranami a voliči, vystupování ve sdělovacích prostředcích, vyjednávání s ostatními aktéry rozhodovacího procesu, projevy ke skupinám návštěvníků, účast na konferencích a slyšeních a sledování aktuálního politického vývoje v Evropské unii a členských státech.

 

 
 
Kontakty
Jakékoli dotazy týkající se stáží nebo volných míst zasílejte na níže uvedené e-mailové adresy. Nekontaktujte přímo naše zaměstnance, váš e-mail tak nebude zpracován. 
FacebookTwitterLinkedIn
Poslanecký klub ELS je rovněž na Facebooku, Twitteru a LinkedIn.