práce pro poslanecký klub els

Práce pro poslanecký klub ELS

Uvažujete-li o profesní dráze v evropských orgánech, můžete popřemýšlet o poslaneckém klubu ELS.

Přijímáme a rozvíjíme odhodlané, ambiciózní lidi z celé Evropské unie i mimo ni a nabízíme jim příležitost dalšího osobního rozvoje prostřednictvím odborné přípravy. Naši kolegové pocházejí ze všech členských států EU, z kandidátských zemí i ze třetích zemí.

Naši specializovaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci podporují poslance Evropského parlamentu při jejich práci a bedlivě sledují parlamentní program. Zaměstnáváme politické poradce s odbornými znalostmi týkajícími se spletitého fungování Evropské unie. Zaměstnáváme odborníky na komunikaci, kteří se starají o to, aby se poselství klubu šířilo tradičními způsoby i on-line cestou. Kolegové z oddělení IT služeb zajišťují technické zázemí, které nám umožňuje plynulou práci. Personální tým poskytuje našim zaměstnancům administrativní podporu.

V poslaneckém klubu ELS vítáme rozmanitost mezi zaměstnanci. Pracujeme v mezinárodním prostředí a téměř vždy ve více než v jednom jazyce. Snažíme se posílit mezi kolegy pocit vlastní odpovědnosti a prostředí příznivé pro spolupráci.

Pokud je vám tento přístup blízký, podívejte se níže na další informace o profesní dráze a aktuálně volných místech.

 

 
 
 • Smluvní zaměstnanciPoslanecký klub má řadu smluvních zaměstnanců. Maximální doba trvání jejich smlouvy jsou 6 roky. Tito kolegové jsou zpravidla vybíráni ze seznamu vhodných uchazečů vytvořeného na základě podrobných pohovorů před výběrovou komisí.
 • Dočasní zaměstnanci Většina našich zaměstnanců je dočasných a má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Jsou přijímáni na základě výběrových řízení, jejichž součástí jsou písemné i ústní zkoušky. Poslanecký klub zveřejňuje volná místa na tyto pozice na svých internetových stránkách, ve shrnutí Evropského parlamentu (Oznámení o volných pracovních místech) a příležitostně v celostátních novinách.
 • Úředníci Sekretariát poslaneckého klubu má mezi svými zaměstnanci řadu úředníků z evropských orgánů, především z Evropského parlamentu, kteří byli k sekretariátu poslaneckého klubu ELS přiděleni. Tito úředníci jsou stálými zaměstnanci evropských institucí.Navštivte internetové stránky EPSO
 

Seznam volných pozic
Ref.
Stupeň
Pracovní nabídky
Popis pracovní činnosti
Přihláška – formulář
Termín pro podání přihlášek
Není otevřeno žádné výběrové řízení. Zkuste se informovat později.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Stáže
Co nabízíme

Poslanecký klub ELS nabízí 5měsíční stáže pro občany EU a uchazeče z přidružených a kandidátských zemí. Výjimečně může být stáž poskytnuta omezenému počtu státních příslušníků jiných zemí. Stážisté pobírají měsíční příspěvek ve výši 1 300 EUR na pokrytí svých životních nákladů v Bruselu. V rámci stáže je možné zúčastnit se jednoho plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Výdaje spojené s touto služební cestou (cestovné a ubytování) hradí poslanecký klub ELS samostatně.

Poslanecký klub ELS hradí úrazové pojištění. Stážisté však musí před zahájením stáže předložit potvrzení o zdravotním pojištění.

Na každého stážistu dohlíží administrátor ze sekretariátu poslaneckého klubu ELS.

 

Kdo se může přihlásit?

Uchazeči o placenou stáž musí splnit tyto podmínky:

 • být státním příslušníkem některého členského státu Evropské unie či přidružené nebo kandidátské země;
 • mít ukončené vysokoškolské vzdělání nebo ukončené tři roky studia (alespoň šest semestrů) na vysoké škole či odpovídající vysokoškolské instituci NEBO předložit potvrzení vydané vysokou školou, v němž se uvádí, že stáž je povinnou součástí studia;
 • mít velmi dobrou znalost dvou úředních jazyků EU, z nichž jeden by měl být jedním z pracovních jazyků EU, tj. angličtina, francouzština nebo němčina (nejméně na úrovni B2);
 • uchazeči ze zemí mimo EU by měli mít velmi dobrou znalost alespoň jednoho z pracovních jazyků EU;
 • uchazeč se doposud neúčastnil žádné placené stáže v institucích EU ani nebyl po ukončení studií v placeném pracovním poměru.

Poslanecký klub ELS uplatňuje zaměstnavatelskou politiku rovných příležitostí a podporuje mladé uchazeče se zdravotním postižením, kteří splňují výše uvedené požadavky.

 

 

Dokdy se přihlásit?

Stáže probíhají ve dvou obdobích:

Období stáže:
únor až červen
září až leden
Termín pro podání přihlášky:
15. prosince (do půlnoci)
15. června (do půlnoci)

 

Jak se přihlásit?

Uchazeči musí zaslat:

 • the completed application form;
 • doklad o státní příslušnosti (kopie platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti);
 • vysokoškolský diplom (příp. diplomy) NEBO doklad potvrzující absolvování nejméně šesti semestrů na vysoké škole NEBO potvrzení vydané vysokou školou, v němž se uvádí, že stáž je povinnou součástí studia;
 • doklady o jazykových znalostech;
 • doporučující dopis od politika na místní, regionální, celostátní či evropské úrovni, který je členem některé ze stran klubu ELS;
 • doporučující dopis od vysokoškolského učitele.

Přihláška musí být naskenována v jediném dokumentu ve formátu PDF, ostatní požadované materiály musí být naskenovány jako další samostatný dokument rovněž ve formátu PDF a oba dokumenty je nutné zaslat elektronicky na adresu Epp-Stages@europarl.europa.eu ve stanovené lhůtě.

Do předmětu e-mailu uveďte prosím své celé jméno a období stáže.

Další podrobnosti o stážích poslaneckého klubu naleznete v příslušných pravidlech.

 
“Na vysoké škole jsem studoval několik modulů práva EU a z toho vyplynul můj zájem získat praktické zkušenosti s tvorbou právních předpisů na evropské úrovni. Během stáže u poslaneckého klubu ELS jsem se mohl zúčastnit zasedání jednotlivých výborů Evropského parlamentu a sledovat tak z bezprostřední blízkosti způsob, jakým je vývoj práva EU komunikován s veřejností a médii. Stáž byla obohacující zkušenost a doporučuji ji každému, kdo se zajímá o dění v EU a o komunikaci.”
Eoghan Dockrell (Irsko)
 
 
“Mohu otevřeně a s plnou důvěrou říci, že můj čas strávený v sekretariátu poslaneckého klubu ELS byla obohacující zkušenost. Na jedné straně jsem měla možnost profesního růstu tím, že jsem měla odpovědnost za svůj vlastní projekt, a také díky tomu, že jsem mohla sledovat práci těch nejlepších ve své oblasti. Na druhé straně to byla zkušenost, byť na omezenou dobu, kdy jsem pařila k jedinečnému společenství zajímavých lidí z různých koutů světa, které si budu pamatovat pro jejich přátelskost, laskavost a velký smysl pro humor.”
Vladimira Briestenska (Slovensko)
 
V zákulisí
Nahlédněte do zákulisí, kde spatříte poslance Evropského parlamentu v neformálnějším prostředí.Každodenní činnost poslance Evropského parlamentu nespočívá jen v hlasování na schůzích výboru, ale obnáší také hodiny práce na přípravě legislativy, setkávání se zúčastněnými stranami a voliči, vystupování ve sdělovacích prostředcích, vyjednávání s ostatními aktéry rozhodovacího procesu, projevy ke skupinám návštěvníků, účast na konferencích a slyšeních a sledování aktuálního politického vývoje v Evropské unii a členských státech.

 

 
 
Kontakty
Jakékoli dotazy týkající se stáží nebo volných míst zasílejte na níže uvedené e-mailové adresy. Nekontaktujte přímo naše zaměstnance, váš e-mail tak nebude zpracován.