ochrana soukromí

Ochrana soukromí

 

 

 

Důležité právní upozornění

Informace na této stránce podléhají prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk upozornění o ochraně autorských práv a zásadám ochrany osobních údajů.

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tuto internetovou stránku spravuje skupina PPE s cílem zlepšit přístup veřejnosti k informacím o vlastních iniciativách a o politikách Evropské unie obecně. Snažíme se poskytovat aktualizované a přesné informace. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit.
Skupina PPE však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.

Tyto informace:

 • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu;

 • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované;

 • někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah nemá skupina PPE žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost;

 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifickou radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka). •  
 •  

Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím internetových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a my nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Skupina PPE vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Skupina PPE obecně neodpovídá za jakékoli technické problémy, které se vyskytnou na této stránce.

Skupina PPE si vyhrazuje právo měnit a dočasně či trvale pozastavit tuto internetovou stránku nebo její část bez předchozího upozornění či náhrady.

Skupina PPE není za žádných okolností odpovědná vám ani třetí straně za jakékoli změny, přerušení, pozastavení či odstranění internetové stránky.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost skupiny PPE v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními řády ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle tohoto práva vyloučit nelze.

 

Upozornění o ochraně autorských práv

© Skupina PPE, 2012 2027

Všechny textové dokumenty a multimediální informace (zvuk, obrázky, software atd.) na této internetové stránce jsou duševním vlastnictvím skupiny PPE, nebo se jedná o informace, k nimž skupina PPE získala či vyjednala práva. Všechny texty, fotografie, videa, údaje, oznámení, loga, značky a další prvky reprodukované na této stránce podléhají předpisům o ochranných známkách a/nebo ochraně autorských práv a/nebo jakýmkoli dalším platným ustanovením, které se týkají duševního vlastnictví, a jsou jimi chráněny.

Reprodukce je povolena s uvedením zdroje, není-li uvedeno jinak.

Obsah, zejména multimediální obsah, musí být reprodukován v originální podobě a neměl by být upravován či jinak měněn pro použití k jiným účelům, než k jakým byl původně zamýšlen. Jakékoli nezákonné využívání (pirátství, padělání atd.) této stránky či její části může vést k trestnímu stíhání podle platných právních předpisů.

Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedené obecné povolení a jasně uvádí, zda se na použití vztahují nějaká omezení.

 

Soukromé údaje

Poslanecký klub Evropské lidové strany chrání soukromí uživatelů. Zásady ochrany osobních údajů vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

Tyto obecné zásady se vztahují na všechny internetové stránky poslaneckého klubu ELS.

Při prohlížení většiny těchto internetových stránek o sobě nemusíte uvádět žádné informace, ale pokud požádáte o některé online služby, budeme potřebovat vaše osobní údaje, abychom vám je mohli poskytnout.

Internetové stránky, které takovéto informace vyžadují, s nimi zacházejí v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedeném nařízení. Níže naleznete další informace o použití Vašich údajů za účelem poskytnutí těchto služeb a v některých případech doplňující informace o samotných internetových stránkách.

V této souvislosti:

 • vymezuje správce údajů pro každou specifickou online službu účel a způsob zpracování osobních údajů a dbá na to, aby tato online služba byla poskytována v souladu se zásadami ochrany soukromí;

 • v každé instituci dohlíží inspektor ochrany údajů na to, aby ustanovení uvedeného nařízení byla používána. Je také nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností (viz článek 24 uvedeného nařízení);

 • nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů (viz články 41 až 45 uvedeného nařízení). •  
 •  

Všechny internetové stránky skupiny PPE obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad těmito stránkami nevykonáváme dohled, doporučujeme Vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

 

Co je to online služba?

Online služba na internetové stránce skupiny PPE je internetová služba nebo nástroj ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a orgány a naší evropskou politickou skupinou na straně druhé.

V současné době poskytujeme informační služby, které umožňují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům řízení snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost politik a činností naší skupiny i jejich porozumění; Mezi ně patří pravidelné zasílání zpravodaje a možnost uložit si seznam oblíbených kontaktů; pro přístup k těmto službám je nutné si zřídit účet.

 

Naše prohlášení o ochraně soukromí zahrnuje tyto informace týkající se využití Vašich údajů:

 • jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů shromažďuje naše skupina osobní údaje výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu. Údaje nebudou opětovně použity pro jiný, neslučitelný účel;

 • komu jsou Vaše údaje zpřístupněny. Skupina PPE zpřístupní Vaše údaje třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění účelu nebo účelů vymezených výše, a pouze uvedeným příjemcům či skupinám příjemců. Skupina PPE nikomu nepředává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu;

 • jak získáte přístup ke svým údajům a jak můžete ověřit jejich správnost, případně je opravit. Jako subjekt údajů máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, máte-li k tomu závažné a legitimní důvody. Výjimkou jsou případy, kdy je shromažďování údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění smlouvy, kde je subjekt údajů jednou ze stran, nebo za účelem, ke kterému jste nezpochybnitelně udělili svůj souhlas;

 • jak dlouho jsou Vaše údaje uchovávány. Skupina PPE uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování;

 • jak jsou Vaše údaje zabezpečeny proti možnému zneužití či nepovolenému přístupu;

 • na koho se můžete obrátit s případnými dotazy či stížnostmi;

 • kdy Vás může skupina PPE s použitím Vašich osobních údajů kontaktovat;

 • jak jsou na stránce skupiny PPE používány cookies a jak je můžete zamítnout.

 

Jaké informace o vás shromažďujeme, proč a jakým způsobem to děláme?

Pokud se přihlásíte k odběru našich newsletterů nebo chcete-li mít k dispozici databázi kontaktů na poslanecký klub ELS, nabídneme vám možnost zřídit si na našich stránkách účet. Vaše e-mailová adresa, na niž si chcete nechat posílat upozornění, bude zároveň sloužit jako vaše přihlašovací jméno. Tuto adresu uložíme v databázi našeho newsletteru pro posílání upozornění. Požádáme vás o zadání hesla, které bude šifrováno. Prosím uveďte své jméno, příjmení, preferovaný jazyk a informaci, zda jste novináři. Tyto údaje používáme k tomu, abychom vás mohli oslovovat jménem a abychom věděli, v jakém jazyce vám máme zaslat text, pokud je v dispozici jeho vámi preferovaná jazyková verze. Uvedete-li, že jste novináři, budete od nás dostávat také pozvánky určené pro tisk.

Informace, jež jste si vyžádali, budete dostávat prostřednictvím naší vlastní aplikace pro zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje máme uloženy v interní databázi, k níž máme přístup pouze my. Můžeme vás požádat také o zadání dalších informací, například křestního jména a příjmení, názvu vaší organizace, země a informaci o tom, zda jste novináři. Tyto informace máme uloženy v databázi, ale nepoužíváme je. Můžeme je využít k tomu, abychom posoudili, jaké informace by mohlo být důležité posílat našim odběratelům v newsletterech.

Ke shromažďování statistických údajů na našich internetových stránkách, a to včetně informací o tom, z jakých zemí pocházejí návštěvníci našich stránek, využíváme službu Google Analytics. Tyto údaje zjišťujeme, abychom mohli své internetové stránky a nabízené služby analyzovat a zlepšovat. Neshromažďujeme však celé IP adresy.

Veškeré informace, které nám poskytnete, můžeme také použít k zodpovězení vašich dotazů, se kterými se na nás obrátíte telefonicky nebo elektronickou poštou.

 

Komu zpřístupníme vaše údaje?

Poslanecký klub ELS zpřístupní vaše údaje třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné k naplnění výše uvedených cílů, a pouze uvedeným (kategoriím) příjemců. Vaše osobní údaje neposkytneme pro účely přímého marketingu.

 

Jak získáte přístup ke svým informacím a jak je můžete opravit či upravit?

Kdykoli se můžete odhlásit ze zasílání zpravodaje kliknutím na odkaz „odhlásit se“, který je umístěn v dolní části každého zpravodaje.

Pokud si přejete změnit Vaše osobní údaje, upravit preference či zjistit, jaké informace máme k dispozici, můžete se na naší internetové stránce rovněž přihlásit ke svému účtu. Další otázky Vám rádi zodpovíme na adrese eppgroup@europarl.europa.eu.

 

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme, dokud jste přihlášeni k odběru našich služeb nebo dokud nezodpovíme Váš dotaz. Poté, co se z odběru našich služeb odhlásíte, jsou Vaše údaje z našich databází odstraněny. Na Vaši žádost také odstraníme údaje poskytnuté za účelem zodpovězení dotazu.

 

Jaká bezpečnostní opatření přijímáme, abychom Vaše údaje zabezpečili?

Vaše údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi. Internetové servery skupiny PPE jsou chráněny korporátním firewallem a databáze jsou zabezpečeny speciálním přihlašovacím jménem a heslem.

 

Kdy Vás můžeme s použitím Vašich osobních údajů kontaktovat?

Vaše údaje používáme pokaždé, když rozesíláme zpravodaj, k jehož odebírání jste se přihlásili. Vaše údaje používáme také tehdy, pokud odpovídáme na Vámi položený dotaz.

 

Jak používáme cookies?

Na Vaši žádost použijeme cookies pro uchování Vašeho nastavení (např. nastavení volby jazyka), když navštěvujete naši stránku nebo když se přihlašujete ke svému účtu (např. zaškrtnete li při přihlašování ke svému účtu políčko „zapamatovat přihlášení“).

Co je cookie?

Cookie je malý datový soubor, často s jedinečným identifikátorem, který se zasílá do prohlížeče Vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále jen „zařízení“) z počítače dané internetové stránky a ukládá se na pevný disk Vašeho zařízení. Každá internetová stránka Vám může na prohlížeč zaslat vlastní cookie, pokud to nastavení Vašeho prohlížeče povoluje, ale (z důvodu ochrany Vašeho soukromí) Váš prohlížeč povolí internetové stránce přístup k těm cookies, jež Vám daná stránka již zaslala, nikoli ke cookies zaslaným z jiných internetových stránek. Mnoho internetových stránek tento systém používá při každé návštěvě svých stránek, s cílem sledovat pohyb na síti.

 

Jak zacházíme s e maily, které nám zasíláte?

Některé internetové stránky na stránce skupiny PPE mají příkaz „Kontakt“, který Vás přenese na stránku s kontaktní elektronickou adresou. Kliknutím na tuto emailovou adresu se aktivuje software na zasílání elektronické pošty ve Vašem počítači a vyzve Vás k zaslání připomínek do zvláštní e mailové schránky zřízené za tímto účelem.

V případě, že takovou zprávu odešlete, shromažďujeme osobní údaje, které nám tímto sdělujete, jen v rozsahu nutném pro zaslání odpovědi. V případě, že tým pracovníků mající na starost správu schránky nebude schopen Váš dotaz zodpovědět, přepošle Váš e-mail jiné službě.

Máte-li dotazy ohledně způsobu zpracování Vašeho e-mailu a s ním souvisejících osobních údajů, uveďte je prosím ve Vaší zprávě.

 

Na koho se mám obrátit s žádostí o další informace?

Napište nám na adresu eppgroup@europarl.europa.eu

Změny zásad ochrany soukromí ze strany skupiny PPE

Tyto zásady ochrany soukromí mohou být občas aktualizovány a Vy si je můžete při každém poskytnutí osobních údajů skupině PPE zkontrolovat. Na této stránce bude uvedeno datum poslední úpravy. Pokud se změnami nebudete souhlasit, nepoužívejte prosím nadále stránky skupiny PPE k poskytování osobních údajů naší skupině. Pokud se zásady ochrany soukromí změní věcným způsobem, viditelně na tuto skutečnost na našich stránkách upozorníme.

 

Poslední aktualizace: 27.06.2012

 

 

Nejnovější

pharmacy
13. 9. 2018. - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13. 9. 2018. - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12. 9. 2018. - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
12. 9. 2018. - 13:03

Stopping terrorists' access to financing

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The...

Klíčové události týdne

10. 9. 2018. - 14. 9. 2018.
Manfred Weber, Chairman of the EPP Group

The State of the Union

Members of the European Parliament and the President of the European Commission Jean-Claude Juncker will hold the annual State of the Union debate on...
Protect creativity without creating borders

Copyright in the Digital Single Market

On Tuesday 11 September, members of the European Parliament will hold a debate on the long-awaited copyright reform. The file has returned to the...
Woman checking food labelling

Dual quality products: what you see is what you should get

The European Parliament will vote on Thursday on a Report that will propose measures to solve the problem of quality differences between products...