работа за групата на енп

Работа за Групата на ЕНП

Ако мислите за кариера в европейските институции, Групата на ЕНП може да бъде от интерес за Вас.

Назначаваме и развиваме ангажирани, амбициозни хора от целия Европейски съюз и извън него и им предлагаме възможност за по-нататъшно лично развитие чрез професионално обучение. Имаме колеги от всички държави-членки на ЕС, страни- кандидати за членство и трети държави.

Нашият ангажиран и високо компетентен персонал подкрепя работата на членовете на ЕП и следва отблизо дневния ред на Парламента. Назначаваме политически съветници с експертни познания за сложното функциониране на Европейския съюз. Назначаваме и лица за комуникация, които осигуряват това, посланията на Групата да достигнат адресантите си по традиционни и онлайн канали на комуникация. Колегите ни от ИТ службата ни предоставят модерни инструменти, за да вършим работата си безупречно. Екипът ни в областта на човешките ресурси предлага административна подкрепа за целия ни персонал.

В Групата на ЕНП приветстваме разнообразието сред персонала. Работим в международна среда и почти винаги на повече от един език. Стремим се да насърчаваме климат на съпричастност и сътрудничество сред колегите.

Ако това е точно каквото търсите, вижте по-долу повече информация относно кариерите и текущите свободни работни места.

 

 
 
 • Договорно наети лица Групата разполага с няколко договорно наети лица. Максималната продължителност на договора им е 6 години. По правило тези колеги се назначават от резервен списък, установен след обстойни интервюта с комисия по подбор.
 • Временно наети лица По-голямата част от персонала са временно наети лица с договори за неопределено дълъг период. Те се назначават чрез процедура на подбор, която включва писмени и устни тестове. Групата публикува свободни места за тези постове на уебсайта си, в списъците на Европейския парламент (Avis de Vacances d'emplois internes) и понякога в национални вестници.
 • Длъжностни лица Секретариатът на Групата разполага с няколко длъжностни лица на европейските институции, основно на Европейския парламент, които са присъединени към Групата. Длъжностните лица са на постоянна работа в европейските институции.Посетете уебсайта на EPSO
 

Списък на свободните длъжности
Препратка
Степен
Свободни места
Описание на длъжността
Формуляр за кандидатстване
Краен срок
В момента няма отворени позиции. Моля проверете по-късно.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Стажове
Какво предлагаме

Групата на ЕНП предлага 5-месечни стажове за граждани на ЕС и кандидати от асоциирани държави и страни- кандидатки. Ограничен брой лица, граждани на други държави, могат да получат възможност за стаж чрез дерогация. Стажантите получават месечна надбавка в размер на 1300 евро, за да покриват разходите си за пребиваване в Брюксел. По време на своя стаж те могат да присъстват на едно пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург. Командировъчните (пътни и настаняване) се покриват отделно от Групата на ЕНП.

Групата на ЕНП също така поема застраховката срещу злополука. Преди началото на стажа си обаче стажантите трябва да представят документ, който доказва, че са здравноосигурени.

Всеки стажант е ръководен от администратор от Секретариата на Групата на ЕНП.

 

Кой може да кандидатства?

Кандидатите за платен стаж трябва:

 • Да бъдат граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на асоциирана държава или страна- кандидатка;
 • Да притежават университетска диплома или да са завършили тригодишен период на образование (най-малко шест семестъра) в университет или еквивалентно заведение за висше образование, ИЛИ да предоставят удостоверение от университета, в което се посочва, че стажът се изисква в рамките на тяхното обучение;
 • Да имат много добри познания по два от официалните езици на ЕС, единият от които трябва да бъде един от работните езици на ЕС, т.е. английски, френски или немски (поне ниво Б2);
 • Кандидатите от държави извън ЕС следва да владеят много добре поне един от работните езици на ЕС;
 • Да не са преминали платен стаж в институциите на ЕС или да не са осъществявали платена професионална дейност след завършване на образованието си.

Групата на ЕНП е работодател, който гарантира равни възможности, и насърчава кандидатури от млади хора с увреждания, които отговарят на горепосочените изисквания.

 

Кога да кандидатствате?

Има два периода на провеждане на стаж:

Период на провеждане на стаж:
февруари – юни
септември – януари
Краен срок за кандидатстване:
15 декември (до полунощ)
15 юни (до полунощ)

 

Как да кандидатствате?

Кандидатите трябва да изпратят:

 • Формуляр за кандидатстване надлежнопопълнен и подписан (формулярът за кандидатстване ще бъде достъпен на тази страница от 1 декември 2017);
 • Документ, удостоверяващ гражданството (копие на паспорт или лична карта);
 • Копие на диплома(и) за завършено висше образование ИЛИ удостоверение, доказващо, че кандидатът е завършил най-малко шест семестъра от своето образование в университет, ИЛИ удостоверение от университета, в което се посочва, че стажовете са задължителни в рамките на обучението;
 • Доказателство за владеене на език;
 • Препоръчително писмо от политическа фигура на местно, регионално, национално или европейско равнище, която е член на партия, която е част от семейството на ЕНП;
 • Препоръчително писмо от университетски преподавател.

Формулярът за кандидатстване, сканиран в PDF формат като един файл, заедно с необходимите придружаващи документи, сканирани в PDF формат като втори единичен файл, трябва да бъдат изпратени в посочения срок на следния имейл: Epp-Stages@europarl.europa.eu.

Моля, посочете името си и периода на стаж в заглавието на имейла.

Допълнителна информация относно стажовете, предлагани от групата ЕНП, можете да получите от Правилника.

 
"В университета учих няколко различни модула европейско право и у мен се появи интерес да придобия практически опит - конкретно да видя как законите се вземат на европейско равнище. Като стажант в Групата на ЕНП присъствах на различни заседания на комисиите на Европейския парламент, където отблизо наблюдавах процеса на осведомяване на пресата и обществеността за промените, настъпващи в сферата на правото на ЕС. Стажът ми беше възнаграждаващ и стимулиращ практически опит и бих препоръчал на тези с интерес към ЕС и комуникациите, да кандидатстват."
Eoghan Dockrell (Ирландия)
 
 
"Аз мога открито и с пълна увереност да кажа, че стажа в Групата на ЕНП, е едно обогатяващо преживяване. От една страна, имах възможността да израсна професионално, чрез поемане на отговорност за собствените си проекти, но също и чрез наблюдаване на работата на най-добрите кадри в тяхната област. От друга страна, стажът е и човешки опит за ограничен период от време бях част от уникална общност с интересни хора от различни краища на света, които ще запомня с тяхната любезност, доброта и страхотно чувство за хумор."
Vladimira Briestenska (Словакия)
 
Зад сцената
Вижте какво се случва зад сцената, като разгледате снимките на членовете на ЕП в по-неофициална обстановка.Ежедневната работа на членовете на ЕП не включва само гласувания или заседания в комисии, но също и часове на подготвителна законодателна работа, срещи със заинтересовани страни и избиратели, медийни изяви, преговори с други участници в процеса на вземане на решения, речи пред групи от посетители, участия в конференции, изслушвания и следене на политическите развития в Европейския съюз и в държавите членки.

 

За контакт
Използвайте посочените по-долу адреси за всякакви запитвания относно стажове или свободни работни места. Не се обръщайте директно към нашия персонал, тъй като съобщението Ви няма да бъде обработено.